BolagsstyrningMaximum Entertainment bolagsorgan består av Bolagsordningen, Revisor och Certified Adviser, Bolagsstämman, Styrelsen och Koncernledningen. Aktieägarna utser vid årsstämman en styrelse och dess ordförande. Styrelsen tillsätter verkställande direktör och vice verkställande direktörer. Revisorerna skall på uppdrag av årsstämman granska räkenskaperna samt styrelsens och verkställande direktörens förvaltning under räkenskapsåret.

Bolagsstyrning avser det regelverk och den struktur som etablerats för att på ett effektivt och kontrollerat sätt styra och leda verksamheten i ett aktiebolag. Ytterst syftar bolagsstyrningen till att tillgodose aktieägarnas krav på avkastning och samtliga intressenters behov av information om aktiebolaget och dess utveckling. Till grund för Bolagets styrning ligger bland annat bolagsordningen, aktiebolagslagen, marknadsplatsens regelverk för emittenter samt interna regler och föreskrifter. Svensk Kod för Bolagsstyrning (”Koden”) är inte obligatorisk för bolag noterade på marknadsplatsen och Bolaget avser inte att fullt ut följa Koden. Dock kan Bolaget komma att välja att agera i enlighet med Koden i vissa delar.