BolagstämmaBolagsstämman är Bolagets högsta beslutsfattande organ där aktieägare utövar sin rösträtt i nyckelfrågor som exempelvis bolagsordningsändringar, val av styrelseledamöter och revisorer, fastställande av resultat- och balansräkningar, disposition av Bolagets vinst m.m.

Årsstämman ska hållas inom sex (6) månader från utgången av Bolagets räkenskapsår och utöver årsstämman finns möjligheten att kalla till extra bolagsstämma.

Enligt bolagssordningen ska kallelse till bolagsstämman ske genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar samt genom att kallelse hålls tillgänglig på Bolagets webbplats. Att kallelse skett ska dessutom annonseras i Dagens Industri.

Stämma hålls där bolaget har sitt säte eller i Stockholms län, Stockholms kommun.


Dokument för ordinarie bolagsstämma onsdagen den 18 maj 2022
Kommuniké
Formulär för poströstning
Fullmaktsformulär

 

Arkiv