BolagstämmaBolagsstämman är Bolagets högsta beslutsfattande organ där aktieägare utövar sin rösträtt i nyckelfrågor som exempelvis bolagsordningsändringar, val av styrelseledamöter och revisorer, fastställande av resultat- och balansräkningar, disposition av Bolagets vinst m.m.

Årsstämman ska hållas inom sex (6) månader från utgången av Bolagets räkenskapsår och utöver årsstämman finns möjligheten att kalla till extra bolagsstämma.

Enligt bolagssordningen ska kallelse till bolagsstämman ske genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar samt genom att kallelse hålls tillgänglig på Bolagets webbplats. Att kallelse skett ska dessutom annonseras i Dagens Industri.

Stämma hålls där bolaget har sitt säte eller i Stockholms län, Stockholms kommun.


Årsstämma torsdag 8 juni 2023

För att förtidsrösta och anmälan om fysisk närvaro, vänligen klicka här

Kallelse till Årsstämma 2023 inkl. fullständiga förslag
Styrelsens redogörelse enligt 13-6 för väsentliga händelser
Revisorsyttrande över styrelsens redogörelse enligt 13-6
Styrelsens redogörelse enligt 13-7 för kvittning
Revisorsyttrande över styrelsens redogörelse enligt 13-7
Bolagsordning – Zordix AB
Årsredovisning 2022 Final SWE
Fullmaktsformulär – Zordix AB

 

Arkiv