BolagstämmaBolagsstämman är Bolagets högsta beslutsfattande organ där aktieägare utövar sin rösträtt i nyckelfrågor som exempelvis bolagsordningsändringar, val av styrelseledamöter och revisorer, fastställande av resultat- och balansräkningar, disposition av Bolagets vinst m.m.

Årsstämman ska hållas inom sex (6) månader från utgången av Bolagets räkenskapsår och utöver årsstämman finns möjligheten att kalla till extra bolagsstämma.

Enligt bolagssordningen ska kallelse till bolagsstämman ske genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar samt genom att kallelse hålls tillgänglig på Bolagets webbplats. Att kallelse skett ska dessutom annonseras i Dagens Industri.

Stämma hålls där bolaget har sitt säte eller i Stockholms län, Stockholms kommun.


Extra bolagsstämma 25 oktober 2023

EGM 2023 – Kallelse

EGM 2023 – Styrelsens redogörelse enligt 13 kap. 6 § ABL

EGM 2023 – Revisorns yttrande över styrelsens redogörelse enligt 13 kap. 6 § ABL

EGM 2023 – Styrelsens redogörelse enligt 13 kap. 7 § ABL

EGM 2023 – Revisorns yttrande över styrelsens redogörelse enligt 13 kap. 7 § ABL

EGM 2023 – Anmälan och formulär för poströstning

EGM 2023 – Fullmaktsformulär

 

Arkiv