BolagsordningBOLAGSORDNING FÖR MAXIMUM ENTERTAINMENT AB
Org.nr: 556778-7691

§ 1 Firma
Bolagets företagsnamn (firma) är Maximum Entertainment AB, bolaget är publikt (publ).

§ 2 Styrelsens säte
Bolagets styrelse har sitt säte i Stockholms län, Stockholms kommun.

§ 3 Verksamhet
Bolaget ska bedriva utveckling och försäljning av IT-produkter inom vård, forskning, datorspel samt mediautveckling inom bild, musik och film. Företaget ska även bedriva utbildning/undervisning och förlagsverksamhet samt därmed förenlig verksamhet.

§ 4 Aktiekapital
Aktiekapitalet i bolaget ska uppgå till lägst 1 800 000 kronor och högst 7 200 000 kronor.

Beslutar bolaget att genom kontantemission eller kvittningsemission ge ut nya aktier av serie A och serie B, ska ägare av aktier av serie A och serie B äga företrädesrätt att teckna nya aktier av samma aktieslag i förhållande till de antal aktier innehavaren förut äger (primär företrädesrätt). Aktier som inte tecknats med primär företrädesrätt ska erbjudas samtliga aktieägare till teckning (subsidiär företrädesrätt). Om inte sålunda erbjudna aktier räcker för den teckning som sker med subsidiär företrädesrätt ska aktierna fördelas mellan tecknarna i förhållande till det antal aktier de förut äger och i den mån detta inte kan ske genom lottning.

Beslutar bolaget att genom kontantemission eller kvittningsemission ge ut aktier endast av serie A eller serie B, ska samtliga aktieägare, oavsett om deras aktier är av serie A eller serie B, äga företrädesrätt att teckna nya aktier i förhållande till det antal aktier de förut äger.

Beslutar bolaget att genom kontantemission eller kvittningsemission ge ut teckningsoptioner eller konvertibler har aktieägarna företrädesrätt att teckna teckningsoptioner som om emissionen gällde de aktier som kan komma att nytecknas på grund av optionsrätten respektive företrädesrätt att teckna konvertibler som om emissionen gällde de aktier som konvertiblerna kan komma att bytas ut mot.

Vad som sagts ovan ska inte innebära någon inskränkning i möjligheten att fatta beslut om kontantemission eller kvittningsemission med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt.

Vid ökning av aktiekapitalet genom fondemission ska nya aktier emitteras av varje aktieslag i förhållande till de antal aktier av samma slag som finns sedan tidigare. Därvid ska gamla aktier av visst aktieslag medföra rätt till nya aktier av samma aktieslag. Vad nu sagts ska inte innebära någon inskränkning i möjligheten att genom fondemission, eller erforderlig ändring av bolagsordningen, ge ut nytt aktieslag.

§ 5 Antal aktier
Antal aktier ska vara lägst 18 000 000 och högst 72 000 000.

§ 6 Styrelse
Styrelsen ska bestå av lägst tre och högst åtta ledamöter med lägst noll och högst två suppleanter.

§ 7 Revisorer
För granskning av aktiebolagets årsredovisning jämte räkenskaperna samt styrelsens och verkställande direktörens förvaltning utses en eller två revisorer med eller utan suppleanter.

§ 8 Kallelse till bolagsstämma
Kallelse till årsstämma samt kallelse till extra bolagsstämma där fråga om ändring av bolagsordningen kommer att behandlas ska ske tidigast sex och senast fyra veckor före stämman. Kallelse till annan extra bolagsstämma ska ske tidigast sex och senast två veckor före stämman. Kallelse till bolagsstämma ska ske genom kungörelse i Post- och Inrikes Tidningar och genom att kallelsen hålls tillgänglig på bolagets webbplats. Att kallelse har skett ska samtidigt som kungörelse sker annonseras i Dagens Industri.

§ 9 Anmälan till stämma
Aktieägare som vill delta i bolagsstämma ska anmäla sitt deltagande till bolaget senast den tidpunkt och den dag som anges i kallelsen till stämman. Denna dag får inte vara söndag, annan allmän helgdag, lördag, midsommarafton, juldag eller nyårsafton och inte infalla tidigare än femte vardagen innan stämman.

Aktieägare eller ombud får ha med sig högst två biträden vid bolagsstämma endast om aktieägare anmäler antalet biträden till bolaget på det sätt som anges i föregående stycke.

§ 10 Insamling av fullmakter och poströstning
Styrelsen får samla in fullmakter enligt det förfarande som anges i 7 kap. 4 § andra stycket aktiebolagslagen (2005:551). Styrelsen får inför en bolagsstämma besluta att aktieägarna ska kunna utöva rösträtt per post före bolagsstämman.

§ 11 Ärenden på bolagsstämma
Ordinarie bolagsstämma hålls årligen inom sex månader efter räkenskapsårets utgång. På ordinarie
bolagsstämma ska följande ärenden behandlas:

 1. Val av ordförande vid stämman.
 2. Upprättande och godkännande av röstlängd.
 3. Val av en eller två justeringsmän.
 4. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
 5. Godkännande av dagordningen.
 6. Föredragning av framlagd årsredovisning och revisionsberättelse samt, i förekommande fall, koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse.
 7. Beslut om
  • fastställande av resultaträkningen och balansräkningen, samt i förekommande fall, koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen.
  • dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen.
  • ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktören.
 8. Fastställande av arvoden åt styrelsen och revisorerna.
 9. Val av styrelse samt, i förekommande fall, revisorer.
 10. Annat ärende som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen.

 

§ 12 Rösträt
Aktierna ska kunna ges ut i två serier, serie A till ett antal av högst 2 000 000 och serie B till ett antal av högst 70 000 000. Aktie av serie A medför 10 röster och aktie av serie B en röst.

§ 13 Räkenskapsår
Bolagets räkenskapsår ska omfatta 1 januari – 31 december.

§ 14 Avstämningsförbehåll
Den aktieägare eller förvaltare som på avstämningsdagen är införd i aktieboken och antecknad i ett avstämningsregister, enligt 4 kap. lagen (1998:1479) om värdepapperscentraler och kontoföring av finansiella instrument eller den som är antecknad på avstämningskonto enligt 4 kap. 18 § första stycket 6-8 nämnda lag, ska antas vara behörig att utöva de rättigheter som framgår av 4 kap. 39 § aktiebolagslagen (2005:551).

§ 15 Omvandlingsförbehåll
Aktier av serie A ska kunna omvandlas till aktier av serie B. Framställning om omvandling ska göras skriftligen hos bolagets styrelse. Därvid ska anges hur många aktier som önskas omvandlade och, om omvandlingen inte avser ägarens hela innehav av aktier av serie A, vilka av dessa aktier omvandlingen avser. Omvandlingen ska anmälas för registrering utan dröjsmål och är verkställd när den registrerats i aktiebolagsregistret samt antecknats i avstämningsregistret.