Frågor och Svar



Kommer Zordix att göra fler M&A:s?

Ja. Att stärka IP-portföljen och vår utvecklingstalang och räckvidd inom våra försäljningskanaler genom M&A-aktivitet är en del av vår strategiska plan.

Vad var nettointäkterna för Zordix under det senaste kvartalet?

För de aktuella siffrorna, se Zordix finansiella rapporter här.

När släpper Zordix sitt nästa spel?

Zordix släpper över 60 spel per år. Så svaret är förmodligen ”nästa vecka.” För våra egna IP:n och nyckeltitlar från tredje part, utannonserar vi våra spelsläpp när det ligger i det bästa kommersiella intresset att göra det.

Kommer Zordix att växa som företag?

Styrelsen, ledningsgruppen och Zordix-teamen runt om i världen har åtagit sig att växa EBITDA organiskt och genom M&A med marginalexpansion och värdeskapande genom att vi fortsätter att investera i IP skapad av våra studios.

Vad är aktiekursen för Zordix?

Se Zordix aktiekurs här tillsammans med historisk data.

Vad är Zordix Operativa EBIT?

Rörelseresultat exkluderat avskrivningar på förvärvsrelaterad goodwill.

Koncernens EBIT påverkas av de avskrivningar som görs på förvärvsgoodwill i enlighet med K3-regelverket som Zordix tillämpar. Operativt EBIT, ett nyckeltal justerat för denna avskrivning, ger därför en mer rättvisande bild av utvecklingen i rörelseresultatet från koncernens rörelsedrivande verksamheter.

Hur många företag har Zordix förvärvat?

2021 var ett transformativt år av förvärv med Just For Games (feb), Merge Games (maj) och Maximum Games (nov.) 2022 förvärvade koncernen studion Mane 6. Historiskt har det skett ytterligare förvärv, se Zordix pressmeddelanden för fullständig information.

Vad är Zordix Group?

Avser Zordix AB (publ), organisationsnummer 556778-7691, eller den koncern eller bolag i den koncern vari Zordix är moderbolag.

För ytterligare detaljer kring våra affärsområden, se Zordix Publishing och Studios här.

Kommer ledningen att köpa fler aktier i Zordix?

Nuvarande styrelse och ledning äger idag ~35% av aktierna i Zordix. För bios och detaljer rörande deras innehav, se Zordix styrelse och koncernledning här.