Frågor och SvarKommer Maximum Entertainment att göra fler M&A:s?

Ja. Att stärka IP-portföljen och vår utvecklingstalang och räckvidd inom våra försäljningskanaler genom M&A-aktivitet är en del av vår strategiska plan.

Vad var nettointäkterna för Maximum Entertainment under det senaste kvartalet?

För de aktuella siffrorna, se Maximum Entertainment finansiella rapporter här.

När släpper Maximum Entertainment sitt nästa spel?

Maximum Entertainment släpper över 60 spel per år. Så svaret är förmodligen ”nästa vecka.” För våra egna IP:n och nyckeltitlar från tredje part, utannonserar vi våra spelsläpp när det ligger i det bästa kommersiella intresset att göra det.

Kommer Maximum Entertainment att växa som företag?

Styrelsen, ledningsgruppen och Maximum Entertainment-teamen runt om i världen har åtagit sig att växa EBITDA organiskt och genom M&A med marginalexpansion och värdeskapande genom att vi fortsätter att investera i IP skapad av våra studios.

Vad är aktiekursen för Maximum Entertainment?

Se Maximum Entertainment aktiekurs här tillsammans med historisk data.

Vad är Maximum Entertainment Operativa EBIT?

Rörelseresultat exkluderat avskrivningar på förvärvsrelaterad goodwill.

Koncernens EBIT påverkas av de avskrivningar som görs på förvärvsgoodwill i enlighet med K3-regelverket som Maximum Entertainment tillämpar. Operativt EBIT, ett nyckeltal justerat för denna avskrivning, ger därför en mer rättvisande bild av utvecklingen i rörelseresultatet från koncernens rörelsedrivande verksamheter.

Hur många företag har Maximum Entertainment förvärvat?

2021 var ett transformativt år av förvärv med Just For Games (feb), Merge Games (maj) och Maximum Games (nov.) 2022 förvärvade koncernen studion Mane 6. Historiskt har det skett ytterligare förvärv, se Maximum Entertainment pressmeddelanden för fullständig information.

Vad är Maximum Entertainment Group?

Avser Maximum Entertainment AB (publ), organisationsnummer 556778-7691, eller den koncern eller bolag i den koncern vari Maximum Entertainment är moderbolag.

För ytterligare detaljer kring våra affärsområden, se Maximum Entertainment Publishing och Studios här.

Kommer ledningen att köpa fler aktier i Maximum Entertainment?

Nuvarande styrelse och ledning äger idag ~35% av aktierna i Maximum Entertainment. För bios och detaljer rörande deras innehav, se Maximum Entertainment styrelse och koncernledning här.