Finansiella Rapporter och PresentationerPresentationer, prospekt och andra finansiella dokument

Just For Games
Merge Games
Maximum Games, MG Team

 

EU-tillväxtprospekt företrädesemission september 2020
Bolagsbeskrivning inför upptagande till handel på Nasdaq First North Growth Market juni 2021
Zordix AB (publ) Investeringsmemorandum IPO november 2018