Zordix släpper presentation om sitt senaste förvärv av Merge Games och offentliggör finansiell information för koncernen

Zordix AB (publ) (”Zordix” eller ”Bolaget”) har idag offentliggjort en presentation av förvärvet av den brittiska förläggaren och spelutvecklaren Merge Games Ltd (“Merge Games”). Utöver en beskrivning av Merge Games verksamhet innehåller presentationen finansiell information för koncernen.

Mot bakgrund av att Zordix under första halvåret 2021 har ingått avtal om att förvärva den UK baserade spelutvecklaren och förläggaren Merge Games (“Merge Games”) samt den franska speldistributören och förläggaren Just For Games SAS (“JFG”) och dessa båda förvärv bedöms ha en positiv påverkan på koncernens framtida resultat och finansiella ställning har en proformaredovisning upprättats. Proformaredovisningen syftar till att översiktligt illustrera hur förvärven av JFG och Merge Games samt dess finansiering skulle kunna ha påverkat koncernens bruttoomsättning, nettoomsättning och EBITDA för perioden 1 januari – 31 december 2020 som om förvärven hade genomförts och tillträtts den 1 januari 2020. Proformerad bruttoomsättning, nettoomsättning och EBITDA för koncernen uppgår till 508 miljoner SEK, 452 miljoner SEK och 68 miljoner SEK, respektive.

Syftet med proformaredovisningen är endast att beskriva en hypotetisk situation. Den information som presenteras i proformaredovisningen kan således avvika från det faktiska resultat och/eller finansiella ställning som hade uppvisats om förvärvet hade genomförts det datum som anges ovan. Ingen hänsyn har tagits till eventuella synergieffektier inom koncernen eller kostnader för integration och således bör proformainformationen inte beaktas som en indikation på Zordix resultat eller finansiella ställning för någon framtida period.

Presentationen finns tillgänglig i sin helhet på Zordix hemsida (www.zordix.com) och finns även som bilaga till detta pressmeddelande.

NEWSLETTER SIGN-UP

Get information on new releases and latest news in your inbox!

By filling in this form, you agree to receive information about the offers, news and events of MAXIMUM ENTERTAINMENT by e-mail or text messages. For more information please refer to our Privacy Policy.

LET'S GET SOCIAL!

Follow Us