Zordix offentliggör memorandum för nyemission i samband med planerad notering på Nordic MTF

Zordix AB (publ) (”Zordix” eller ”Bolaget”) offentliggör memorandum för nyemission i samband med planerad notering på NGM:s handelsplattform Nordic MTF.

Pressmeddelande

Umeå den 23 oktober 2018

EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, PUBLICERING ELLER DISTRIBUTION, DIREKT ELLER INDIREKT, INOM ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, KANADA, NYA ZEELAND, HONGKONG, JAPAN, SCHWEIZ, SINGAPORE, SYDAFRIKA, ELLER I NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR OFFENTLIGGÖRANDET, PUBLICERINGEN ELLER DISTRIBUTIONEN AV DETTA PRESSMEDDELANDE SKULLE VARA OLAGLIG, VARA FÖREMÅL FÖR LEGALA RESTRIKTIONER ELLER SKULLE KRÄVA REGISTRERING ELLER ANDRA ÅTGÄRDER.

Styrelsen för Zordix har beslutat att genom nyemission av Bolagets aktier erbjuda allmänheten i Sverige att teckna B-aktier i Bolaget (”Erbjudandet”). Vidare har styrelsen för Zordix ansökt om notering av Bolagets B-aktier på Nordic MTF (”Noteringen”). Syftet med Erbjudandet och Noteringen är att accelerera tillväxt och fortsätta att utveckla och lansera egna spel så väl som att sprida ägandet i Bolaget och stärka kännedomen om Zordix.

Erbjudandet i korthet:

  • Styrelsen har beslutat om en nyemission av högst 2 372 881 nya B-aktier som tillför Bolaget högst cirka 14,0 MSEK före emissionskostnader.

  • Erbjudandet har säkerställts genom teckningsförbindelser om totalt 644 058 B-aktier motsvarande cirka 27,1 procent av Erbjudandet.

  • Styrelsen har även beslutat om ytterligare en nyemission som innebär att Bolaget vid stor efterfrågan på Erbjudandet i marknaden kan tilldela högst 677 966 ytterligare B-aktier, motsvarande högst cirka 4,0 MSEK.

  • Erbjudandepriset uppgår till 5,90 SEK per aktie, vilket motsvarar ett bolagsvärde om 59,0 MSEK före Erbjudandet.

  • Anmälan om teckning av B-aktier ska ske under perioden från och med den 29 oktober till och med den 13 november 2018.

  • Styrelsen för Zordix har ansökt om att Bolagets B-aktier ska noteras på Nordic MTF. Bolaget beräknar första dag för handel till den 23 november 2018.

Bakgrund och motiv

Zordix är ett Umeå-baserat spelutvecklingsbolag som grundades år 2009 av spelveteranen Matti Larsson. Bolaget har uppvisat en stabil tillväxt med lönsamhet redan från start och är på god väg att bli en ledande spelutvecklare och förläggare inom Powersports-spel. Genom att positionera sig mot mindre och lönsamma nischmarknader har Zordix erhållit en unik position på den annars hårt konkurrensutsatta spelmarknaden.

Zordix utvecklar och publicerar spel under egna varumärken och äger samtliga sina IP:n till PC och de stora spelkonsolerna Playstation 4, Xbox One, 3DS och Nintendo Switch. Bolaget använder sig av en digital distributionsstrategi och är licensierad utgivare för alla stora spelkonsoler, det vill säga Playstation 4, Xbox One, 3DS och Nintendo Switch, varav den senare har en central roll i flera av Zordix kommande spel.

Zordix har en lång historik av att lansera egna spel och har åtta produkter under egna varumärken ute på marknaden. Bolagets mest framgångsrika varumärke är Moto Racing-serien, med hyllade titlar som Aqua Moto Racing Utopia (2016, 2017, 2018) och Snow Moto Racing Freedom (2017).

Under våren 2018 har Bolaget tecknat avtal med en ännu icke annonserad internationell storförläggare på en ny produktion med garanterade intäkter om cirka 20 MSEK som inkommer löpande under cirka 1,5 års tid. Produktionen avser ett nytt PowerSports racingspel med terrängfordon för minst fyra spelplattformar och är mer än fyra gånger större än någon av Zordix tidigare produktioner. Projektet ger en god grund även för år 2019 då starten av fler nya utvecklingsprojekt beräknas annonseras.

Zordix befinner sig i rätt stadium för det planerade Erbjudandet, vilken möjliggör för Bolaget att accelerera sin tillväxt och fortsätta utvecklandet och lansering av nya spel. Erbjudandet innebär en möjlighet att investera i ett tidigt skede i en växande oberoende spelutvecklare på den internationella marknaden.

Zordix har ansökt om notering av B-aktien på NGM Nordic MTF. Noteringen på NGM Nordic MTF syftar till att öka kännedomen om Bolaget bland såväl befintliga och potentiella spelare, partners, spelutvecklare och andra intressenter. Detta förväntas bidra till att stärka Zordix position både i Sverige och internationellt samt skapa gynnsamma förutsättningar för framtida tillväxt.

Matti Larsson, grundare och VD för Zordix kommenterar:

”Noteringen på Nordic MTF är ett viktigt steg i Zordix fortsatta utveckling och tillväxt. Som noterat bolag kan vi med tillförsikt satsa på nya spelprodukter, teknik, försäljning, marknadsföring och partnerskap på en helt annan nivå än tidigare.”

Memorandum och anmälningssedel

Memorandum och anmälningssedel hålls tillgängliga på Bolagets webbplats www.zordix.com samt på Mangold Fondkommission AB:s webbplats www.mangold.se.

För ytterligare information vänligen kontakta:

Matti Larsson, VD, matti@zordix.com, tel. +46 70 654 9541

Kort om Zordix

Zordix mission är att bygga och förädla ikoniska varumärken för konsol- och datorspel inom motorsportgenren Powersports. Zordix äger, utvecklar, och förlägger den populära racing-spelserien Moto Racing™. Spelserien inkluderar vattenskoterspelet Aqua Moto Racing Utopia och snöskoterspelet Snow Moto Racing Freedom. Tidigare spel som Zordix utvecklat och förlägger är Valet Parking 1989, 1950s Lawn Mower Kids, Real Heroes Firefighter 3D, Snow Moto Racing 3D och Aqua Moto Racing 3D. Augment Partners AB kommer att vara Bolagets Mentor i enlighet med regelverket för Nordic MTF


Viktig information

Erbjudandet riktar sig inte till personer med hemvist i USA, Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Schweiz, Singapore, Sydafrika eller i någon annan jurisdiktion där deltagande skulle kräva prospekt, registrering eller andra åtgärder än de som följer av svensk rätt.

Detta pressmeddelande får följaktligen inte offentliggöras, publiceras eller distribueras, vare sig direkt eller indirekt, i eller till USA, Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Schweiz, Singapore, Sydafrika eller i någon annan jurisdiktion där sådan åtgärd helt eller delvis är föremål för legala restriktioner. Informationen i detta pressmeddelande får inte heller vidarebefordras, reproduceras eller uppvisas på sätt som står i strid med sådana restriktioner. Underlåtenhet att efterkomma denna anvisning kan innebära brott mot amerikanska Securities Act från 1933 eller tillämpliga lagar i andra jurisdiktioner.

NEWSLETTER SIGN-UP

Get information on new releases and latest news in your inbox!

By filling in this form, you agree to receive information about the offers, news and events of MAXIMUM ENTERTAINMENT by e-mail or text messages. For more information please refer to our Privacy Policy.

LET'S GET SOCIAL!

Follow Us