Zordix noteringsemission tecknad till 143 procent och tillförs ca 1 100 nya ägare

Umeå den 19 november 2018

EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, PUBLICERING ELLER DISTRIBUTION, DIREKT ELLER INDIREKT, INOM ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, HONGKONG, JAPAN, KANADA, NYA ZEELAND, SCHWEIZ, SINGAPORE, SYDAFRIKA, ELLER I NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR OFFENTLIGGÖRANDET, PUBLICERINGEN ELLER DISTRIBUTIONEN AV DETTA PRESSMEDDELANDE SKULLE VARA OLAGLIG, VARA FÖREMÅL FÖR LEGALA RESTRIKTIONER ELLER SKULLE KRÄVA REGISTRERING ELLER ANDRA ÅTGÄRDER.

Erbjudandet att teckna aktier i Zordix AB (publ) ("Zordix" eller "Bolaget") till ett värde om cirka 14,0 MSEK inför noteringen på NGM Nordic MTF (”Erbjudandet”) tecknades till 143 procent. Intresset för Erbjudandet var stort och därmed utnyttjas även överteckningsemissionen om ytterligare cirka 4,0 MSEK till fullo. Zordix tillförs i samband med detta cirka 1 100 nya aktieägare.

Erbjudandet inför noteringen av Bolagets aktier på NGM Nordic MTF omfattade 2 372 881 nya B-aktier till ett pris om 5,90 SEK per aktie, motsvarande en emissionslikvid om cirka 14,0 MSEK. Eftersom att Erbjudandet övertecknades utnyttjades även överteckningsemissionen om ytterligare 677 966 B-aktier till ett värde om cirka 4,0 MSEK till fullo. Detta betyder att Bolaget tillförs cirka 17,0 MSEK efter emissionskostnader. Anmälningsperioden i Erbjudandet löpte från den 29 oktober 2018 till och med den 13 november 2018. Cirka 1 100 stycken investerare tecknade aktier i Erbjudandet.

Bolaget beräknar första dag för handel för Bolagets aktier på NGM Nordic MTF till den 23 november 2018.

Matti Larsson, grundare och VD för Zordix kommenterar:

Vi tackar alla investerare som tecknat sig i emissionen och önskar er varmt välkomna som aktieägare i Zordix. Vi ser fram emot en växande marknad och många framgångsrika år tillsammans. Kapitaltillskottet ger oss möjligheten att utveckla egna nya spel och de befintliga ytterligare för att göra våra varumärken världskända och därigenom etablera Zordix som den ledande utvecklaren och förläggaren av spel inom powersports.” 

För ytterligare information vänligen kontakta:

Matti Larsson, VD, matti@zordix.com, tel. +46 70 654 9541

Kort om Zordix

Zordix mission är att bygga och förädla ikoniska varumärken för konsol- och datorspel inom motorsportgenren Powersports. Zordix äger, utvecklar, och förlägger den populära racing-spelserien Moto Racing™. Spelserien inkluderar vattenskoterspelet Aqua Moto Racing Utopia och snöskoterspelet Snow Moto Racing Freedom. Tidigare spel som Zordix utvecklat och förlägger är Valet Parking 1989, 1950s Lawn Mower Kids, Real Heroes Firefighter 3D, Snow Moto Racing 3D och Aqua Moto Racing 3D. Augment Partners AB kommer att vara Bolagets Mentor i enlighet med regelverket för Nordic MTF.

Viktig information

Erbjudandet riktar sig inte till personer med hemvist i USA, Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Schweiz, Singapore, Sydafrika, eller i någon annan jurisdiktion där deltagande skulle kräva prospekt, registrering eller andra åtgärder än de som följer av svensk rätt.

Detta pressmeddelande får följaktligen inte offentliggöras, publiceras eller distribueras, vare sig direkt eller indirekt, i eller till USA, Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Schweiz, Singapore, Sydafrika, eller i någon annan jurisdiktion där sådan åtgärd helt eller delvis är föremål för legala restriktioner. Informationen i detta pressmeddelande får inte heller vidarebefordras, reproduceras eller uppvisas på sätt som står i strid med sådana restriktioner. Underlåtenhet att efterkomma denna anvisning kan innebära brott mot amerikanska Securities Act från 1933 eller tillämpliga lagar i andra jurisdiktioner.

NEWSLETTER SIGN-UP

Get information on new releases and latest news in your inbox!

By filling in this form, you agree to receive information about the offers, news and events of MAXIMUM ENTERTAINMENT by e-mail or text messages. For more information please refer to our Privacy Policy.

LET'S GET SOCIAL!

Follow Us