Zordix har genomfört en riktad nyemission av aktier som betalning av en tilläggsköpeskilling om ca 4,1 miljoner SEK för förvärvet av Invictus Games

Styrelsen i Zordix AB (publ) (”Zordix” eller ”Bolaget”) har idag, med stöd av bemyndigande från årsstämman den 6 maj 2021, beslutat och genomfört en riktad kvittningsemission om 85 970 aktier av serie B till säljarna av Invictus Games Kft (”Invictus”) i syfte att betala den första delen av tilläggsköpeskillingen för förvärvet av Invictus. Teckningskursen i kvittningsemissionen har fastställts till 48,5229 SEK per aktie.

I enlighet med villkoren i avtalet avseende förvärvet av Invictus (”Avtalet”) som offentliggjordes genom pressmeddelande den 2 mars 2020 äger säljarna av Invictus rätt till en första tilläggsköpeskilling om 500 000 USD (motsvarande 4 171 600 SEK med dagens växlingskurs) för det fall Invictus upprätthållit som minst ett visst antal anställda ett år efter förvärvet.

Då Invictus uppnått målet avseende antalet anställda har styrelsen för Zordix beslutat, med stöd av bemyndigandet från årsstämman den 6 maj 2021, att genomföra en riktad kvittningsemission till säljarna av Invictus (som även är befintliga aktieägare i Bolaget) såsom betalning för den första tilläggsköpeskillingen. Skälet till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är att möjliggöra betalning för tilläggsköpeskillingen i enlighet med villkoren i Avtalet.

Teckningskursen i kvittningsemissionen har i enlighet med principerna i Avtalet fastställts till 48,5229 SEK, vilket motsvarar den genomsnittliga volymviktade aktiekursen i Bolagets aktier på NGM Nordic SME under de senaste tio (10) handelsdagarna.

Aktier, aktiekapital och utspädning
Efter registrering av nyemissionen kommer antalet utestående aktier i Bolaget öka med 85 970, från 25 961 206 till 26 047 176. Aktiekapitalet kommer att öka med 8 597 SEK, från 2 596 120,60 SEK till 2 604 717,60 SEK.

Utspädningen till följd av nyemissionen uppgår till ca 0,3 procent av antalet aktier och ca 0,2 procent av antalet röster i Zordix.

NEWSLETTER SIGN-UP

Get information on new releases and latest news in your inbox!

By filling in this form, you agree to receive information about the offers, news and events of MAXIMUM ENTERTAINMENT by e-mail or text messages. For more information please refer to our Privacy Policy.

LET'S GET SOCIAL!

Follow Us