Zordix genomför riktad nyemission om 6 MSEK till kursen 5,50 SEK och säkrar 7 MSEK i lån för spelutveckling

Styrelsen för Zordix AB (publ) ("Zordix" eller "Bolaget") avser kalla till extra bolagsstämma i Bolaget och föreslå att stämman beslutar om en riktad kontant nyemission av 1 090 909 st B-aktier. Teckningskursen är bestämd till 5,50 SEK. Nyemissionen erfordrar stämmobeslut och kallelse till extra bolagsstämma utgår separat.

Nyemissionen har tecknats av ett par professionella investerare, David Wallsten och Viktor Vallin, båda med tidigare erfarenhet inom spelindustrin, bland annat vid noteringen av Embracer / THQ Nordic och som delägare i Funcom.

I samband med det nyligen aviserade förvärvet av Dimfrost Studio AB har en total finansiering om 13 MSEK för färdigställandet av spelet under arbetsnamnet Bramble:  The Mountain King (“Bramble”) skräddarsytts där den föreslagna nyemissionen utgör 6 MSEK samt lån utgör 7 MSEK. Lånedelen har möjliggjorts genom utökat samarbete med långivarna Norrlandsfonden, Almi och Swedbank som sedan tidigare är engagerade i Zordix och företagets tillväxt. Lånen upptas på marknadsmässiga villkor. 

Kommentar från Zordix VD, Matti Larsson:

– “Vi har nu säkrat en grundfinansiering till spelet Bramble: The Mountain King som säkerställer produktionen av spelet hela vägen ut på marknaden. Vår nya studio Dimfrost kommer därmed att växa och öka i värde inom segmentet fantasy. Som en följd av satsningen kan det naturligt komma att ske fler investeringar och expansioner i olika riktningar, inte minst till uppföljare och olika kringprodukter. Vi kommer fortsatt att vara väldigt aktiva på affärsutvecklingssidan där vi hela tiden utvärderar nya intressanta förvärv.” 

Teckningskursen på 5,50 SEK per aktie motsvarar en premie om ca 27 procent jämfört med den volymvägda genomsnittskursen för de tio (10) senaste handelsdagarna. I och med nyemissionen tillförs Zordix såväl ytterligare kapital som kompetens för att fortsätta det pågående tillväxtarbetet. 

Skälet till avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt är att ytterligare bredda aktieägarbasen samt att på ett tids- och kostnadseffektivt sätt möjliggöra anskaffning av ytterligare likviditet kopplat till utvecklingen av Bramble. 

För ytterligare information vänligen kontakta:

Matti Larsson, VD, matti@zordix.com, tel. +46 70 6549 541

 

Viktig information

"Denna information är sådan som Zordix AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades för offentliggörande den 5 november 2019 kl 08:32"

Kort om Zordix 

Zordix är en svensk spelutvecklare och förläggare med huvudkontor i Umeå, vars affärsidé är att utveckla och ge ut spel till konsol och PC på den globala marknaden. Zordix huvudteam arbetar under namnet Zordix Racing, och utvecklar racingspel på hög nivå till konsol och PC. Ett nystartat affärsområde för bolaget är Zordix Publishing, där Zordix förlägger spel utvecklade av mindre studios, och hjälper dem lansera sina titlar globalt. Zordix Racing arbetar för närvarande på spelet Overpass tillsammans med förläggaren Bigben Interactive. 

Augment Partners AB, e-post: info@augment.se, tel. +46 8 505 651 72, är Zordix Mentor.

www.zordix.com

https://www.youtube.com/user/zordixab

NEWSLETTER SIGN-UP

Get information on new releases and latest news in your inbox!

By filling in this form, you agree to receive information about the offers, news and events of MAXIMUM ENTERTAINMENT by e-mail or text messages. For more information please refer to our Privacy Policy.

LET'S GET SOCIAL!

Follow Us