Zordix genomför partiellt säkerställd företrädesemission om cirka 45,5 MSEK och offentliggör preliminära nyckeltal för Q2

Styrelsen i Zordix AB (publ) (”Zordix” eller ”Bolaget”) har beslutat att genomföra en nyemission med företrädesrätt för befintliga aktieägare om högst 3 791 408 aktier av serie B, vilket vid full teckning i emissionen skulle inbringa en total emissionslikvid om cirka 45,5 MSEK före emissionskostnader (”Företrädesemissionen”). Fyra (4) innehavda aktier av serie A eller B på avstämningsdagen den 24 september 2020 berättigar till teckning av en (1) nyemitterad aktie av serie B till en teckningskurs om 12,00 SEK per aktie. Företrädesemissionen omfattas av teckningsförbindelser från nyckelpersoner och befintliga ägare samt garantiåtaganden från ett antal externa investerare, om sammanlagt 31,8 MSEK, motsvarande 70,0 procent av Företrädesemissionen. Företrädesemissionen är ett led i Bolagets strategiska skifte och emissionslikviden ska primärt användas till förvärv av bolag.

EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, PUBLICERING ELLER DISTRIBUTION, DIREKT ELLER INDIREKT, INOM ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, HONG KONG, JAPAN, KANADA, NYA ZEELAND, SCHWEIZ, SINGAPORE, SYDAFRIKA, ELLER I NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR OFFENTLIGGÖRANDET, PUBLICERINGEN ELLER DISTRIBUTIONEN AV DETTA PRESSMEDDELANDE SKULLE VARA OLAGLIG, VARA FÖREMÅL FÖR LEGALA RESTRIKTIONER ELLER SKULLE KRÄVA REGISTRERING ELLER ANDRA ÅTGÄRDER.

 

Sammanfattning av villkoren

  • Företrädesemission av aktier av serie B om cirka 45,5 MSEK före emissionskostnader.

  • Fyra (4) innehavda aktier av serie A eller B på avstämningsdagen den 24 september 2020 berättigar till teckning av en (1) nyemitterad aktie av serie B till en teckningskurs om 12,00 SEK per aktie.
  • Utspädningen för aktieägare som inte deltar i Företrädesemissionen kommer att uppgå till högst 20,0 procent vid full teckning i Företrädesemissionen.
  • Företrädesemissionen omfattas av teckningsförbindelser och emissionsgarantier om cirka 31,8 MSEK, varav cirka 8,1 MSEK avser teckningsförbindelser från bland annat styrelsens medlemmar Malin Jonsson, Ludvig Lindberg, David Wallsten och Stefan Lampinen. Därutöver har ett antal externa investerare  lämnat garantiåtaganden om cirka 23,7 MSEK.
  • Avstämningsdag för rätt att delta i Företrädesemissonen är den 24 september 2020.
  • Teckningsperioden i Företrädesemissionen planeras löpa 28 september – 13 oktober 2020.

Bakgrund och motiv

Zordix är en svensk spelutvecklare och förläggare med huvudkontor i Umeå, vars affärsidé är att utveckla och ge ut spel till konsol och PC på den globala marknaden. Bolaget införde under 2019 en ny strategisk inriktning med fokus på förvärvsdriven tillväxt samt satsningar på egna IP:n. Efter det senaste förvärvet av den ungerska spelutvecklaren Invictus Games Kft (”Invictus Games”), under det första kvartalet 2020, har Zordix nu tre studios som kan producera AA-spel samt en egen förlagsverksamhet. Gruppen som helhet har för närvarande tolv diversifierade utvecklings- och förläggarprojekt för lansering i närtid. På koncernnivå exekverar Bolaget fortsatt offensivt på sin förvärvsstrategi och utvärderar löpande potentiella förvärvskandidater. Målet är att komplettera med bolag där goda synergier föreligger med de befintliga bolagen i gruppen.

Företrädesemissionen är ett led i Bolagets strategiska skifte till ett utökat fokus på förvärv av bolag och satsningar på egna IP:n. Nettolikviden kommer i storleksordning fördelas enligt följande:

  1. Förvärv av spelutvecklare, förläggare och andra bolag i värdekedjan.

  2. Ökade satsningar på egna IP:n.
  3. Investeringar i förlagsverksamheten.

Preliminära nyckeltal för Q2

Med anledning av Företrädesemissionen offentliggör Zordix preliminära siffror avseende intäkter och rörelseresultat för perioden som avslutades den 30 juni 2020. Dotterbolaget Invictus Games har konsoliderats i koncernens räkenskaper från och med den 1 april 2020. Fullständig kvartalsrapport offentliggörs den 27 augusti 2020 i enlighet med tidigare plan.

 

(KSEK)

2020-01-01
2020-06-30
2020-04-01
2020-06-30
Nettoomsättning 6 221 (7 258)* 3 875 (3 578)
Aktiverat arbete för egen räkning 14 396 (1 656) 9 045 (850)
Övriga rörelseintäkter 768 (762) 401 (409)
Summa rörelsens intäkter 21 385 (9 676) 13 320 (4 837)
Rörelseresultat 3 646 (2 178) 2 077 (990)

* Siffror inom parentes avser motsvarande period föregående räkenskapsår.

 

Företrädesemissionen

Styrelsen i Zordix har, med stöd av bemyndigandet från årsstämman den 7 maj 2020, beslutat att genomföra en nyemission med företrädesrätt för befintliga aktieägare om högst 3 791 408 aktier av serie B. För det fall Företrädesemissionen fulltecknas tillförs Bolaget cirka 45,5 MSEK före emissionskostnader. Vid full teckning i Företrädesemissionen kommer Bolagets aktiekapital att öka med 379 140,80 SEK från 1 516 563,40 SEK till 1 895 704,20 SEK. Utspädningen för de aktieägare som inte deltar i Företrädesemissionen, förutsatt full teckning, kommer att uppgå till högst 20,0 procent. För varje befintlig aktie av serie A eller B erhålls i företrädesemissionen en (1) teckningsrätt. Innehav av fyra (4) teckningsrätter berättigar till teckning av en (1) ny aktie av serie B till en teckningskurs om 12,00 SEK per aktie. Avstämningsdag för rätt att delta i Företrädesemissionen är den 24 september 2020 och teckningsperioden beräknas löpa från och med den 28 september till och med den 13 oktober 2020.

Teckningsförbindelser och garantiåtaganden

Företrädesemissionen omfattas av teckningsförbindelser från nyckelpersoner och befintliga ägare samt garantiåtaganden från ett antal externa investerare, om sammanlagt cirka 31,8 MSEK. Teckningsförbindelserna från nyckelpersoner och befintliga ägare uppgår till 8,1 MSEK, motsvarande 17,8 procent av emissionen, och har bland annat lämnats av styrelseordförande Malin Jonsson, styrelseledamot Ludvig Lindberg, styrelseledamot och VD för dotterbolaget Dimfrost Studio AB David Wallsten och styrelseledamot Stefan Lampinen. Stefan Lampinen är en av de mesta kända ledarna inom dataspelsindustrin och har ett stort internationellt nätverk. Under sina år har Lampinen bland annat jobbat med Electronic Arts, Microsoft och Warner Bros.

Garantiåtaganden från externa investerare uppgår till sammanlagt cirka 23,7 MSEK, motsvarande 52,2 procent av Företrädesemissionen.

Ingen ersättning utgår för lämnade teckningsförbindelser. För garantiåtaganden utgår en sedvanlig kontant garantiprovision om 10 procent av garanterat belopp.

Lock up-åtaganden

Samtliga styrelseledamöter och ledande befattningshavare i Zordix som innehar aktier i Bolaget och som tillsammans kontrollerar 2 000 000 A-aktier och 4 368 873 B-aktier, motsvarande cirka 42 procent av kapitalet och cirka 73 procent av rösterna, har ingått lock up-åtaganden innebärande att inte sälja nuvarande aktier i Bolaget eller aktier som tecknas i Företrädesemissionen fram till den 30 januari 2021. Överlåtelsebegränsningarna är förenade med sedvanliga undantag.  

Prospekt

Zordix, kommer med anledning av Företrädesemissionen, att upprätta ett EU-tillväxtprospekt som kommer offentliggöras när Finansinspektionen har godkänt prospektet, vilket beräknas ske vecka 38, 2020.

Preliminär tidplan för Företrädesemissionen

Offentliggörande av EU-tillväxtprospekt Vecka 38, 2020
Sista handelsdag inklusive rätt att erhålla teckningsrätt 22 september 2020
Första handelsdag exklusive rätt att erhålla teckningsrätt 23 september 2020
Avstämningsdag för rätt att delta i företrädesemissionen 24 september 2020
Handel med teckningsrätter 28 september – 9 oktober 2020
Handel i BTA Fr.o.m. 28 september 2020
Teckningsperiod 28 september – 13 oktober 2020
Beräknad dag för offentliggörande av utfall 16 oktober 2020
Beräknad likviddag 21 oktober 2020

 

Citat från VD

Vi är glada att kunna bjuda in både befintliga och nya ägare att delta i vår offensiva satsning på tillväxt, som kommer ske genom förvärv, egna IP:n och förlagsverksamhet. Visionen är att fortsätta bygga en multinationell grupp – vilket kommer att stärka vår position på marknaden ytterligare.“, säger Matti Larsson, VD på Zordix.

Rådgivare

Augment Partners AB är finansiell rådgivare och Eversheds Sutherland Advokatbyrå AB är legal rådgivare till Zordix i samband med Företrädesemissionen. Aqurat Fondkommission AB agerar emissionsinstitut.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Matti Larsson, VD,
Telefon: +46 706 54 95 41
E-post: matti@zordix.com

Denna information är sådan information som Zordix AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 3 augusti 2020 kl. 08:30 CET.

Om Zordix

Zordix är en multinationell spelutvecklare och förläggare med huvudkontor i Umeå, vars affärsidé är att utveckla och ge ut spel till konsol och PC på den globala marknaden. Zordix utvecklar och förlägger den populära racing-spelserien Moto Racing™. Spelserien inkluderar vattenskoterspelet Aqua Moto Racing Utopia och snöskoterspelet Snow Moto Racing Freedom. Andra spel som Zordix utvecklat är Valet Parking 1989, 1950s Lawn Mower Kids, Real Heroes Firefighter 3D, Snow Moto Racing 3D, Aqua Moto Racing 3D och Overpass. Zordix Racing utvecklar för närvarande ett nytt projekt med arbetsnamnet Thunder, Dimfrost Studio utvecklar Bramble: The Mountain King, Invictus Games arbetar på ett antal nya projekt varav racingdelen till nästa spel i serien Flåklypa Grand Prix är ett, medan Zordix Publishing förlägger spel utvecklade av mindre studior och hjälper dem lansera sina titlar globalt. www.zordix.com.  Augment Partners AB, info@augment.se, tel: +46 8-505 651 73 är Zordix Mentor.

Viktig information

ERBJUDANDET RIKTAR SIG INTE TILL PERSONER MED HEMVIST I USA, AUSTRALIEN, HONGKONG, JAPAN, KANADA, NYA ZEELAND, SCHWEIZ, SINGAPORE, SYDAFRIKA ELLER I NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR DELTAGANDE SKULLE KRÄVA PROSPEKT, REGISTRERING ELLER ANDRA ÅTGÄRDER ÄN DE SOM FÖLJER AV SVENSK RÄTT. DETTA PRESSMEDDELANDE FÅR FÖLJAKTLIGEN INTE OFFENTLIGGÖRAS, PUBLICERAS ELLER DISTRIBUERAS, VARE SIG DIREKT ELLER INDIREKT, I ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, HONGKONG, JAPAN, KANADA, SCHWEIZ, SINGAPORE, SYDAFRIKA ELLER I NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR SÅDAN ÅTGÄRD HELT ELLER DELVIS ÄR FÖREMÅL FÖR LEGALA RESTRIKTIONER. INFORMATIONEN I DETTA PRESSMEDDELANDE FÅR INTE HELLER VIDAREBEFORDRAS, REPRODUCERAS ELLER UPPVISAS PÅ SÄTT SOM STÅR I STRID MED SÅDANA RESTRIKTIONER. UNDERLÅTENHET ATT EFTERKOMMA DENNA ANVISNING KAN INNEBÄRA BROTT MOT AMERIKANSKA SECURITIES ACT FRÅN 1933 ELLER TILLÄMPLIGA LAGAR I ANDRA JURISDIKTIONER.

NEWSLETTER SIGN-UP

Get information on new releases and latest news in your inbox!

By filling in this form, you agree to receive information about the offers, news and events of MAXIMUM ENTERTAINMENT by e-mail or text messages. For more information please refer to our Privacy Policy.

LET'S GET SOCIAL!

Follow Us