Zordix AB (publ) Kvartalsrapport Q3 2021

Tredje kvartalet 2021 i sammandrag

  • Nettoomsättningen ökar med 8 448% och uppgick vid periodens slut till 109 331 KSEK (1 279). Att omsättningen ökar 85 gånger över jämförelseperioderna är en direkt effekt av koncernens förvärvsstrategi.
  • EBITDA uppgår till 16 805 KSEK (1 854) vilket innebär en ökning om 806% mellan Q3 2021 respektive samma period 2020. I likhet med nettoomsättning förklaras detta av den intensiva förvärvstakten.
  • Operativt EBIT uppgick till 15 243 KSEK, en ökning om 860% jämfört med motsvarande period 2020.
  • Antalet anställda uppgår till 110 vid periodens utgång, varav närmare 80 arbetar med utveckling av spel.

Väsentliga händelser under perioden juli – september 2021

  • Inga väsentliga händelser under perioden

Väsentliga händelser efter periodens slut

  • Zordix kallar till extra bolagsstämma och utökar koncernens styrelse med två ledamöter.
  • Zordix förstärker ledningsgruppen med Stefan Lampinen som vice-VD.
  • Bolaget har anlitat Pareto Securites AB för en förestående förvärvsdiskussion.

VD har ordet

Det passerade kvartalet har varit spännande på många fronter. För att sätta i perspektiv hur snabbt vi växer kan nämnas att Zordix nettoomsättning detta kvartal är 85 gånger så stort som det var vid motsvarande tidpunkt förra året. Detta är i sig såklart ett fint betyg, men det tredje kvartalet är för Zordixkoncernen till stor del präglat av förberedelser för Q4, där årets riktigt stora händelser inträffar. Vi arbetar därför intensivt genom hela organisationen för att förbereda inför detta. Inte minst med de strategiska delarna som naturligt kommer med en växande koncern. Jag vill därför ta tillfället i akt och belysa några av de saker som vi arbetar med nu och som kommer att bli viktiga för Zordix i framtiden.

Förvärvsstrategin
Våra förvärv ska vara enkla att förstå i hur de snabbt ska kunna bidra till koncernens tillväxt och addera värde – vi vill kunna lansera våra egna titlar till fler marknader, samtidigt som vi kommer åt rättigheter till spel som vi vill jobba med. En ekonomisk fördel är att fler förvärv bidrar med ett jämnare kassaflöde vilket gör att Zordix inte är lika beroende av enskilda spelsläpp.

Att arbeta med och äga hela värdekedjan är ett viktigt strategiskt mål för oss för att kunna attrahera fler bolag som vill arbeta med oss, utveckla eller publicera sina spel via oss eller ingå i Zordixkoncernen. Det stärker både Zordix som varumärke samt erbjudandet till kunder och potentiella målbolag.

När vi letar efter bolag att förvärva är det viktiga att de kompletterar vår räckvidd och förmåga samt att de delar våra värderingar. Det finns ofta flera anledningar till att ett företag som växer och frodas i sin lokala miljö blivit framgångsrikt ute på en internationell marknad. En viktig framgångsfaktor för Zordix är att ta vara på de duktiga entreprenörer som byggt upp verksamheter som kompletterar oss. I det avseendet letar vi gärna efter bolag som är Glocals (Globala och lokala) då detta är en del av bolagets DNA.

Utifrån ett investerarperspektiv så innebär vår strategi att vi som bolag sänker risken i vår verksamhet då vi har en god balans mellan olika affärsmodeller och diversifierade intäktsströmmar. Detta är viktigt för oss då det tilltalar både privata investerare såväl som institutionellt kapital.

Organisationen
Det senaste stora förvärvet i år – Merge Games är en brittisk förläggare och spelstudio där det närmast i tid väntas lansering av deras egenproducerade spel Smalland. Spelet har i dagsläget ett högt och växande antal intresseanmälningar på Steams wishlist vilket såklart är jätteroligt och vi ser fram emot lanseringen. Ett annat case jag vill belysa är relanseringen av en av 1980-talets största speltitlar – Alex Kidd in Miracle World DX. Spelet grundar sig i ett samarbete med SEGA och tack vare Merge Games gedigna marknadskännedom förväntas spelet nå en försäljningsvolym om 200 000 enheter till årsskiftet, drygt sex månader efter lansering.

Årets första nyförvärv Just for Games (JFG) är en fransk distributör och förläggare som distribuerar både fysiska och digitala spel på primärt den franska spelmarknaden. Bland de mest kända spelen som de har rättigheterna till under fjärde kvartalet kan nämnas Fortnite: Minty Legends, Jurassic World: Evolution 2 och Kena: Bridge of Spirits. Den franska spelmarknaden är spännande och förväntas växa med 42% de kommande fyra åren. Det är värt att notera att Frankrike, där JFG är en av de tre största distributörerna på Nintendo Switch, faktiskt har en högre andel spelare bland internetanvändare än Sverige, där hela 81% av internetanvändarna på något sätt konsumerar spel. Fysiska och digitala spel till konsol står för 34% av den totala franska spelmarknaden vilket gör förvärvet av Just for Games självklart för oss.

Båda våra förvärv från i år har vuxit mer än vad vi hade förväntat oss och det gäller även för koncernen som helhet – men vi är inte nöjda här utan kommer fortsätta att gasa både vad gäller våra befintliga verksamheter och på förvärvssidan. Tillväxten är dock inte jämnt fördelad över räkenskapsåret, vilket till stor del beror på säsongsvariationer. I synnerhet gäller detta för Just for Games, där fjärde kvartalet är det i särklass starkaste. Det är under denna period som bolaget skördar frukten av tidigare månaders kapitalintensiva aktiviteter såsom investeringar i uppbyggt lager eller utvecklingskostnader för lanserade spel. Jag ser därför med tillförsikt framemot ett starkt avslut på året.

Tillväxt ställer också krav
I takt med att vi växer som koncern så ställs nya krav på oss i ledningen och styrelsen att integrera förvärvsbolagen på rätt sätt och ta vara på de synergier som finns. Förvärv för sakens skull är inget självändamål om man inte kan dra nytta av dessa och öka effektiviteten inom koncernen. Detta är en av anledningarna till att vi har valt att förstärka vår styrelse och ledning med kompetens inom internationell expansion. Jag är väldigt nöjd över att ha Stefan Lampinen vid min sida som vice VD i den dagliga verksamheten, samt att kunna dra nytta av erfarenheten och nätverken hos David Eriksson och Stefan Lindeberg.

Det är också viktigt att våra anställda ges bästa möjliga förutsättningar att leverera fantastiska produkter och gentemot er aktieägare att vi som bolag levererar aktieägarvärde. Vi vill vara det självklara hemmet för högkvalitativa indiespel likväl som segmentet AA-spel. Vi åstadkommer detta genom att arbeta med människor som brinner för spel lika mycket som vi själva och delar vår vision om att bli en glocal spelare av betydelse – oavsett var de befinner sig.

Personligen ser jag mycket fram emot kommande spelsläpp av Bramble: The Mountain King, Smalland och att få annonsera fler egna titlar som vi har i pipeline.

Med löfte om en nyhetsrik framtid lämnar jag er tills vidare.

NEWSLETTER SIGN-UP

Get information on new releases and latest news in your inbox!

By filling in this form, you agree to receive information about the offers, news and events of MAXIMUM ENTERTAINMENT by e-mail or text messages. For more information please refer to our Privacy Policy.

LET'S GET SOCIAL!

Follow Us