Zordix AB (publ) Kvartalsrapport Q1 2021

Året inlett med förvärv

Sammanfattning januari – mars 2021

 • Omsättningen för perioden uppgick till 754 KSEK (2 347), en minskning med 67,9 procent jämfört med samma period föregående år
 • Koncernens resultat före räntenetto och skatt (EBIT) för perioden uppgick till – 3 367 KSEK (1 569)
 • Nettoresultat per aktie uppgick till -0,16 SEK (0,07)
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten för perioden uppgick till -2 475 KSEK (9 162).
 • Soliditeten uppgick till 91,4 procent (69,1)

Väsentliga händelser under perioden januari – mars 2021

 • Zordix ingår avtal om att förvärva Just For Games SAS
 • Styrelsen i Zordix har beslutat om en riktad nyemission om 92 MSEK för att finansiera del av förvärvet av Just For Games SAS

Väsentliga händelser efter perioden

 • Zordix årsredovisning för 2020 offentliggjord
 • Zordix avser att byta handelsplats till Nasdaq First North Growth Market under Q2 2021
 • Zordix har slutfört förvärvet av Just For Games SAS
 • Zordix ingår avtal om att förvärva Merge Games Ltd och har säkrat lånefacilitet om 60 miljoner SEK från Swedbank AB (publ) för att finansiera den kontanta delen av förvärvet

VD KOMMENTAR

Året inlett med förvärv
2021 har börjat väldigt bra för Zordix med förvärvet av den franska distributören och förläggaren Just For Games som fullbordades efter perioden i april månad. Förvärvet markerar inledningen på en spännande fas i bolagets historia där vårt uttalade syfte är att behärska hela värdekedjan inom dataspel från idé till marknad.

Vi arbetar tack vare vår förstärkta ledning i ett betydligt högre tempo än tidigare både gällande förvärv och större satsningar på våra egna spel där offroad racing och äventyrsspel fortsatt ligger i fokus.

Förstärkt förvärvskompentens
I början av 2021 anställdes en CFO och en COO att komplettera CEO (VD) i den operativa koncernledningen samt en M&A Manager. Som ett led i Zordix tillväxtplaner, har koncernen anställt en redovisningschef med flerårig erfarenhet från noterade spelbolag där hon har lett revisionsarbetet. Även styrelsen har förstärkts med kompetens inom förvärvsdriven tillväxt och finansiering. Zordix som helhet är därmed förstärkt med kompetens vad gäller både tillväxt och förvärv vilket gör det till en fröjd att som VD att leda arbetet framåt.

Vi är i färd med att bygga och exekvera på en mycket intressant M&A pipeline som löpande fylls på med nya förvärvskandidater.

Förvärv av betydande förläggare offentliggjort idag
Idag offentliggjordes att Zordix förvärvar förläggaren Merge Games, med säte i Storbritannien. Förvärvet passar mycket väl
in i Zordix strategi och kultur som drivs av starka entusiastiska entreprenörer. Affären utgör ytterligare ett transformativt förvärv som etablerar Zordix som en stark global förläggare. Merge Games kommer direkt att utgöra en betydande del av Zordix och vi ser med tillförsikt fram emot att bolaget med dess kompetens och nätverk integreras i koncernen. Under perioden april 2020 – mars 2021 genererade Merge Games cirka 147 miljoner SEK i intäkter och 33 miljoner SEK i EBITDA.[1] Bolagets nettoomsättning har ökat med 38% på årsbasis sedan räkenskapsåret 2018/19.[2]

Satsningar på egna IP
Under kvartal 1 pågår satsningarna på egna IP i våra erfarna studios. Invictus Games i Debrecen i Ungern fortsätter att växa kraftigt med fler erfarna utvecklare och de – liksom Zordix Racing i Umeå och Dimfrost Studio i Norrköping – går framåt helt enligt plan med projekt under våra egna varumärken. Zordix Racing och Invictus verkar bägge inom genren Offroad Racing vilket motsvarar ett 60-tal av koncernens anställda, ett område där vi nu är starkare än någonsin och som vi ser goda möjligheter att utveckla vidare mot stora intäkter. Bramble: The Mountain King som utvecklas av Dimfrost utvecklas fantastiskt fint och vi ser fram emot att berätta mer om detta spel inom kort. Samtliga egna projekt har god potential att expanderas ytterligare framöver såväl internt som i samarbete med olika externa partners.

I första kvartalet år 2021 ligger stora kostnader kopplade till utvecklingsarbetet med egna IP i våra tre studios vars intäktspotential naturligt och planenligt ligger längre fram i tiden. Just For Games kommer att integreras i koncernen under andra kvartalet vilket bidrar med ett starkt finansiellt fundament och ni kommer att kunna ta del av dessa siffror från och med nästa kvartalsrapport. För att få en rättvisande bild av nuläget och förstå helheten i Zordix som koncern gäller det alltså att inte bara titta på denna kvartalsrapport utan samtidigt räkna in siffror kopplade till de förvärv vi löpande genomför. Som helhet kommer vi som koncern påvisa starka kassaflöden och god vinst med bra tillväxt år 2021.

En mycket god finansiell plattform
Utsikterna för Zordix ser bättre ut än någonsin. Vi har tack vare vår unika position tillgång till det kapital som krävs för vår fortsatta expansion. Under första kvartalet 2021 har vi fått in ett flertal namnkunniga ägare i Knutsson Holdings, Prioritet Finans och Stenasfären. Vår förhoppning är att det planerade listbytet till Nasdaq First North Growth Market kommer att öka kännedomen om Zordix och därigenom underlätta såväl internationella som svenska förvärv samt den kapitalanskaffning som är kopplad till förvärven.

Med vänliga hälsningar,

Matti Larsson, VD

[1] Räkenskaper baseras på oreviderade managment accounts och Zordix estimat förberedda enligt K3 redovisningsstandarder. Bolagets rapporterade omsättning uppgick till 11,3 miljoner GBP och EBITDA till 1,5 miljoner GBP samt 1,4 miljoner GBP i utvecklingskostnader som inte har aktiverats.
[2] Merge Games räkenskapsår omfattar 1 oktober – 30 september.

NEWSLETTER SIGN-UP

Get information on new releases and latest news in your inbox!

By filling in this form, you agree to receive information about the offers, news and events of MAXIMUM ENTERTAINMENT by e-mail or text messages. For more information please refer to our Privacy Policy.

LET'S GET SOCIAL!

Follow Us