Zordix AB (publ) Bokslutskommuniké 2021

Nettoomsättningen för fjärde kvartalet uppgår till 260 MSEK, vilket är en ökning med 259 MSEK från Q4 2020. Den signifikanta ökningen perioderna emellan förklaras av årets tre förvärv.

VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER PERIODEN

  • Zordix utökar styrelsen med Stefan Lindeberg och David Eriksson.
  • Zordix ingår avtal om att förvärva Maximum Games Inc, MG Team Inc med respektive dotterbolag. Förvärvet slutfördes i december 2021. Köpeskillingen för förvärvet uppgår till 42 miljoner USD och finansieras delvis genom accelererat book-building-förfarande. Köpeskillingen erläggs genom nyemission av 4 538 580 B-aktier och resterande del i likvida medel.
  • Zordix beslutar genom extrastämma om en riktad nyemission av 8 333 333 aktier till ett värde av 250 MSEK.
  • Zordix förstärker, i och med förvärvet av Maximum Games, koncernledningen med Christina Seelye som Group COO

VÄSENTLIGA HÄNDELSER EFTER PERIODENS UTGÅNG

  • Zordix dotterbolag Maximum Games Inc har ingått avtal om att förvärva spelutvecklaren Mane6 samt IP-rättigheterna till titeln Them Fighting Herds®.
  • Zordix kallar till extra bolagsstämma med förslag om beslut av ändring av villkor för teckningsoptioner av serie 2021/2023 och 2021/2024.
  • Styrelsen utser Christina Seelye till vd och koncernchef för Zordix, samt CFO Peter Daboczi till vice vd för Zordix.

VD HAR ORDET
Under fjärde kvartalet genomförde vi vårt hittills största förvärv – köpet av den snabbväxande gruppen Maximum Games. Tillsammans är vi nu en koncern med global räckvidd som på proformabasis omsatte över 1,2 miljarder kronor under 2021. Under fjärde kvartalet ökade den faktiska nettoomsättningen till 260 miljoner kronor med en operativ EBIT-marginal på 13 procent.

Organisk tillväxt på 48 procent för helåret
Med anledning av förvärvet redovisar vi i denna rapport även proformasiffror, alltså så som koncernen hade sett ut om samtliga förvärvade bolag hade ingått i räkenskaperna hela perioden. Under helåret 2021 omsatte Zordixgruppen proforma 1,2 miljarder kronor och den jämförbara tillväxten var 48 procent mot föregående år. Ökningen kommer från alla våra affärsben och det gick särskilt bra för förlagsverksamheten. Enbart under fjärde kvartalet omsatte gruppen proforma en halv miljard kronor drivet av framgångsrika förlagssatsningar som Kena – Bridge of Spirits och Among Us. Även lönsamheten förbättrades proforma och under fjärde kvartalet ökade EBITDA till 76 miljoner kronor – motsvarande en marginal på 15 procent. Marginalförbättringen förklaras av dynamiken mellan vår ökande affär och skalbarheten i vår digitala affärsmodell. För fjärde kvartalet 2021 redovisar vi en omsättning på 260 (1,5) miljoner kronor – vilket inkluderar nyförvärvet Maximum Games siffror för december. Tillväxten jämfört med föregående år är primärt driven av årets tre transformativa förvärv och har därmed positionerat Zordix som en betydande aktör på marknaden. Vi är nu en diversifierad spelgrupp med global räckvidd.

Tillväxt genom att lansera framgångsrika IP:n
Vi hade ett säsongsenligt starkt fjärde kvartal där titlar som Kena – Bridge of Spirits, Alex Kidd in Miracle World DX, Fortnite: Minty Legends och Among Us överträffade förväntningarna och drev på omsättningen. Under året har vi byggt upp den infrastruktur vi behöver för att kunna nå ut med våra spel digitalt och fysiskt på en global marknad. Genom förvärvet av Maximum Games blir vi dessutom betydligt starkare inom segmenten indiepremium och AA-spel, vilket är strategiskt viktigt för oss och vi ser en stor potential att ta en ledande position inom dessa områden. Vi har över 25 egna spel under utveckling och en spännande pipeline med spelsläpp. Jag vill passa på att nämna egenutvecklade Smalland som redan har ett imponerande antal intresseanmälningar på Steams wishlist och som nu ligger på deras Top 100. Vi ser även med spänning fram emot lanseringen av franchisen Maximum Football och det atmosfäriska äventyrsspelet Brambe, för att nämna ett par.

Sweetspot för spelutvecklare och det självklara valet för kreativa entreprenörer
Jag är både imponerad och stolt över den kreativitet som finns hos våra medarbetare och de möjligheter till spännande samarbeten som skapas. Det är en ynnest att varje dag få följa gruppen och det entreprenörskap som finns världen över, att se hur samarbeten växer fram och hur nya idéer tar form. Medarbetarnas engagemang tillsammans med vår tydliga förvärvsagenda ger oss en unik möjlighet att fortsätta växa både horisontellt och vertikalt. Den position vi har idag gör oss ännu mer attraktiva för spelutvecklare och IP-ägare. Zordix har sin grund i spelutveckling så känsla för spelen ligger i vårt DNA. I Zordixfamiljen är du aldrig en anonym utvecklare i mängden – utan en viktig del av verksamheten och den resa som vi ska göra tillsammans.

Uppåt och framåt
Vi har en attraktiv innehållsportfölj med intäkter från över 150 spel årligen och vi äger eller deläger över 25 aktiva IP:n. Nu har vi ett nytt år framför oss med nya möjligheter där fokus är att ytterligare stärka gruppens spelportfölj. Vi rör oss mot innehåll där vi kommer högre upp i värdekedjan med god balans mellan satsningar på egna IP:n och förlagsverksamhet. Vår strategi innebär att vi sänker risken i affärsmodellen med diversifierade intäktsströmmar. Resan i Zordix har varit fantastisk och jag är väldigt nöjd med allt jag har byggt upp såhär långt där visionen jag haft redan från starten håller på att uppfyllas. Mitt driv är fortsatt väldigt starkt att expandera och utveckla Zordix. Efter senaste förvärvet har vi uppnått en ny nivå där det känns naturligt för mig att fortsätta mitt övergripande strategiska arbete i styrelsen och operativt ta en mer kreativ och innovativ roll inom gruppen. Jag lämnar därför med förtroende och tillförsikt över rollen som vd och koncernchef på Zordix till Christina Seelye, nuvarande Chief Operating Officer och tillika vd för Maximum Games. Hon är en erfaren internationell ledare och bolagsbyggare och jag är övertygad om att som vd kommer hon att kunna ta bolaget vidare till nästa nivå. En nivå med hög operationell effektivitet som säkerställer leveransen av vår tillväxt- och förvärvsstrategi. Jag vill avsluta med ett riktigt stort tack till alla våra tidiga investerare som möjliggjort starten på vår tillväxtresa, samt hälsa nya aktieägare välkomna att vara med på den fortsatta resan.

Umeå den 24 februari 2022

Matti Larsson
Vd och koncernchef

NEWSLETTER SIGN-UP

Get information on new releases and latest news in your inbox!

By filling in this form, you agree to receive information about the offers, news and events of MAXIMUM ENTERTAINMENT by e-mail or text messages. For more information please refer to our Privacy Policy.

LET'S GET SOCIAL!

Follow Us