Zordix AB (publ) Bokslutskommuniké 2020

ETT BLIVANDE GAMING POWERHOUSE

Sammanfattning oktober – december 2020

 • Omsättningen för perioden uppgick till 1 530 KSEK (1 922), en minskning med 20,4 procent jämfört med samma period föregående år.
 • Koncernens resultat före räntenetto och skatt (EBIT) för perioden uppgick till -122 KSEK (-865).
 • Nettoresultat per aktie uppgick till 0,0 SEK (-0,06).
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten för perioden uppgick till 1 106 KSEK (-6 828).
 • Soliditeten uppgick till 83,2 procent (69,1).

Sammanfattning januari – december 2020

 • Omsättningen för perioden uppgick till 9 030 KSEK (11 113), en minskning med 18,7 procent jämfört med samma period föregående år.
 • Koncernens resultat före räntenetto och skatt (EBIT) för perioden uppgick till 4 876 KSEK (1 217).
 • Nettoresultat per aktie uppgick till 0,19 SEK (0,06).
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten för perioden uppgick till 15 164 KSEK (-5 636).
 • Soliditeten uppgick till 83,2 procent (69,1).

Väsentliga händelser under perioden oktober – december  2020

 • Zordix Publishing lanserade Ponpu
 • Zordix Publishing lanserade Kapten Sabeltand
 • Tillträdande CFO och investerare förvärvar aktier av Zordix VD
 • Ponpus lansering flyttas till tidigt i december
 • Zordix har rekryterat Peter Daboczi som ny CFO
 • Företrädesemissionen i Zordix tecknades till 324 procent
 • Zordix Publishing och Invictus lanserade Dustoff Z
 • Kapten Sabeltand och den magiska diamanten tilldelas Epic MegaGrants
 • Zordix Publishing inleder samarbete med G-Loot
 • Ett antal investerare tecknar i pågående företrädesemission genom övertagande av VD och grundarens teckningsrätter

Väsentliga händelser efter perioden

 • Zordix ingår avtal om att förvärva Just For Games SAS
 • Styrelsen i Zordix har beslutat om en riktad nyemission om 92 MSEK för att finansiera del av förvärvet av Just For Games SAS. Zordix har kallat till extra bolagsstämma 11 mars 2021.
 • Tillsammans med Just for Games har Zordix-koncernen sammanlagda bruttointäkter om 340 MSEK för 2020*

*Preliminära icke reviderade finansiella siffror om förvärvet av Just for Games SAS ingick i koncernen under januari – december 2020.

VD KOMMENTAR

ETT BLIVANDE GAMING POWERHOUSE

EN INTERNATIONELL KONCERN TAR FORM

Efter ett spännande 2020 med tilltagande utveckling i våra projekt under egna IP har 2021 börjat i högt tempo med förvärv av den franska distributören och förläggaren Just For Games.

Förvärvet är ett led i bygget av en internationell koncern där målet är att kontrollera hela värdekedjan; från egna varumärken till lansering av nya produkter ut på marknaden. Det bidrar även med ett starkt finansiellt fundament till koncernen och markerar starten på den riktigt stora resan för Zordix.

FJÄRDE KVARTAL MED FÖRSTÄRKTA TEAM

Under fjärde kvartalet har vi börjat bygga ett starkare M&A-team för att kunna satsa vidare enligt vår offensiva förvärvsbaserade tillväxtplan. Som förvärvet av vårt nya dotterbolag  Just For Games har visat, satsar vi på förvärv som både kompletterar vår familj i kunnande och som även kan påvisa starka kassaflöden och god vinst med bra tillväxt.

Bolagets tre studios Zordix Racing, Dimfrost och Invictus Games har under kvartalet planenligt fortsatt utvecklingen av bolagets egenfinansierade spel under egna varumärken. Det är projekt som utöver vår egen basfinansiering har god potential att expanderas ytterligare framöver i samarbete med olika externa partners.

I vårt indiespelsförlag Zordix Publishing har ett antal mindre titlar lanserats och arbetet fortsätter under inledningen av 2021 med färdigställandet av det största spelet hittills, Flåklypa Grand Prix, där Zordix Publishing är förläggare och Invictus Games utvecklar  spelets racingdel. Under 2021 kommer vårt distributionsnätverk för indiespel att utökas med fler säljkanaler och partners.

Tack vare företrädesemissionen som genomfördes under hösten 2020 står Zordix starkt rustat inför fler potentiella förvärv och fortsatt vidareutveckling av verksamheten. 

ETT BLIVANDE GAMING POWERHOUSE                      

För att understödja vår utveckling har flera nya ledare på koncernnivå rekryterats i starten av 2021 och fler är på ingång till Zordix huvudkontor i Umeå. På personalsidan fortsätter vi att växa med fler anställda hos både Invictus Games och i moderbolaget. Sammanlagt med Just For Games inräknat är vi snart uppe i 80 anställda inom koncernen.

Förutom vår nya CFO som gjort ett utmärkt arbete med nya förvärvet, tillträder som ny styrelsemedlem Patrik Bloch inom kort, även han med stor erfarenhet av förvärvsdriven tillväxt i noterad miljö. Som COO har vi nyligen tillsatt Ludvig Lindberg med bakgrund som advokat inom bl.a. M&A och som suttit i styrelsen för Zordix sedan 2018. Laguppställningen som helhet ger oss optimala förutsättningar för fortsatta förvärv där 2021 kommer att bli ett mycket aktivt år.

Intresset från investerare har varit väldigt stort att vara med på vår resa. I och med den riktade nyemission som föreslagits av styrelsen i samband med förvärvet av Just For Games går bland annat konsortiet Dan Sten Olsson och Erik Nielsen, Knutsson Holdings, Prioritet Finans och FE Fonder in som långsiktiga och strategiska ägare i Zordix.

Just For Games har visat en förmåga att växa med cirka 33 procent på årsbasis sedan starten 2011 och jag imponeras av deras driv att ständigt utvecklas vidare. Förvärvet av Just For Games markerar en viktig milstolpe i Zordix historia där vi nu blickar vidare mot fler bolag med framgångsrika entreprenörer inom gamingindustrin. Vi har tagit ett viktigt steg på vägen mot vårt långsiktiga mål att bli ett “Gaming Powerhouse” bestående av en familj bolag med strategisk positionering genom hela värdekedjan.

Jag passar på att tacka alla våra tidigare aktieägare för ert stöd och hälsar alla nya varmt välkomna!

Om Zordix

Zordix är en multinationell spelutvecklare och förläggare med huvudkontor i Umeå, vars affärsidé är att utveckla och ge ut spel till konsol och PC på den globala marknaden. Förvärv av andra bolag, långsiktiga investeringar i egna IP:n och satsningar inom ramen för den egna förlagsverksamheten är huvudingredienserna i Zordix tillväxtstrategi. Gruppen som helhet har under en 25-årsperiod medverkat till över 60 lanserade spel på en världsmarknad och består idag av tre studios som utvecklar spel under egna varumärken och ett eget förlag. Zordix Racing utvecklar ny teknik och nya spel i ett projekt med arbetsnamnet Thunder. Dimfrost Studio utvecklar nordisk fantasy i Bramble: The Mountain King. Invictus Games arbetar på ett antal nya projekt varav racingdelen till nästa spel i serien Flåklypa Grand Prix är ett. Zordix Publishing förlägger egna spel såväl som spel utvecklade av externa studior och lanserar dem globalt.

www.zordix.com

För ytterligare information vänligen kontakta:

Matti Larsson, VD, matti.larsson@zordix.com, tel. +46 70 6549 541. Besök www.zordix.com.

Denna information är sådan som Zordix AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades för offentliggörande den 25 februari 2021  kl 08:30

Augment Partners AB, info@augment.se, tel +46 8-505 651 73, är Zordix AB (publ):s Mentor.

För mer information om bolaget och investeringar, kontakta ir@zordix.com.

NEWSLETTER SIGN-UP

Get information on new releases and latest news in your inbox!

By filling in this form, you agree to receive information about the offers, news and events of MAXIMUM ENTERTAINMENT by e-mail or text messages. For more information please refer to our Privacy Policy.

LET'S GET SOCIAL!

Follow Us