Styrelsen i Zordix har beslutat om en riktad nyemission om 92 MSEK för att finansiera del av förvärvet av Just For Games SAS

EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, PUBLICERING ELLER DISTRIBUTION, DIREKT ELLER INDIREKT, INOM ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, KANADA, NYA ZEELAND, HONGKONG, JAPAN, SCHWEIZ, SINGAPORE, SYDAFRIKA, ELLER I NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR OFFENTLIGGÖRANDET, PUBLICERINGEN ELLER DISTRIBUTIONEN AV DETTA PRESSMEDDELANDE SKULLE VARA OLAGLIG, VARA FÖREMÅL FÖR LEGALA RESTRIKTIONER ELLER SKULLE KRÄVA REGISTRERING ELLER ANDRA ÅTGÄRDER. 

Styrelsen i Zordix AB (publ) (”Zordix” eller ”Bolaget”) har idag beslutat att genomföra en riktad nyemission om 4 600 000 aktier av serie B under förutsättning av efterföljande godkännande av extra bolagsstämma (den ”Riktade Nyemissionen”). Teckningskursen i den Riktade Nyemissionen har fastställts till 20,00 SEK per aktie och den Riktade Nyemissionen tillför således Bolaget 92 MSEK före emissionskostnader. Den Riktade Nyemissionen genomförs för att finansiera del av förvärvet av Just For Games SAS (”Förvärvet”) som offentliggjordes av Bolaget tidigare idag, samt i syfte att tillföra Bolaget nya strategiskt viktiga ägare. Teckningskursen har fastställts efter förhandling på armlängds avstånd mellan Bolaget och investerarna i den Riktade Nyemissionen och har pågått parallellt med Bolagets arbete med Förvärvet.

Styrelsen i Zordix har idag beslutat, villkorat av extra bolagsstämmans efterföljande godkännande, om en riktad nyemission av 4 600 000 aktier till en teckningskurs om 20,00 SEK per aktie till ett antal investerare, vilket innebär att Bolaget kommer att tillföras totalt 92 MSEK före emissionskostnader. Den Riktade Nyemissionen tecknades av bland annat konsortiet Dan Sten Olsson och Erik Nielsen, Knutsson Holdings, Prioritet Finans, FE Fonder samt Patrik Bloch. Som kommunicerats tidigare idag avser styrelsen att inför extra bolagsstämman föreslå Patrik Bloch som ny styrelseledamot i Bolaget. Då Patrik Bloch även har tecknat aktier i den Riktade Nyemissionen kommer bolagsstämmans godkännande av emissionsbeslutet att omfattas av 16 kap. aktiebolagslagen, varför giltigt beslut fordrar biträde av aktieägare med minst nio tiondelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädda vid bolagsstämman. Styrelsen har erhållit åtaganden från aktieägare representerade cirka 67 procent av rösterna i Bolaget att rösta för ett godkännande av styrelsens beslut. Kallelse till bolagsstämman kommer att offentliggöras genom separat pressmeddelande.

Syftet med den Riktade Nyemissionen, och skälen till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt, är att på ett tids- och kostnadseffektivt sätt delvis säkerställa finansieringen av Förvärvet samt att tillföra Bolaget nya strategiskt viktiga ägare, vilket styrelsen bedömer vara till nytta för Bolagets befintliga aktieägare. Förvärvet är strategiskt och i enlighet med Bolagets kommunicerade tillväxtstrategi. För mer information om Förvärvet, se separat pressmeddelande med rubrik ”Zordix ingår avtal om att förvärva Just For Games SAS” som publicerades idag. 

Teckningskursen om 20,00 SEK i den Riktade Nyemissionen motsvarar teckningskursen för vederlagsaktierna i Förvärvet och har fastställts genom förhandling på armlängds avstånd mellan Bolaget och investerarna i den Riktade Nyemissionen. Teckningskursen motsvarar en rabatt om cirka 31,5 procent i förhållande till dagens stängningskurs på NGM Nordic SME och cirka 12,8 procent till den volymvägda genomsnittskursen under de senaste 60-handelsdagarna. Eftersom den Riktade Nyemissionen har ett direkt samband med Förvärvet har förhandlingar med investerare delvis pågått parallellt med Bolagets arbete med Förvärvet, vilket påbörjades i november 2020. Vidare är genomförandet av den Riktade Nyemissionen en förutsättning för att kunna slutföra Förvärvet. Sammantaget och med hänsyn till att den Riktade Nyemissionen avser en placering av en större post aktier till nya strategiskt viktiga ägare anser styrelsen att teckningskursen är marknadsmässig. 

Den Riktade Nyemissionen medför en utspädning om cirka 19,5 procent av antalet aktier och 11,1 procent av antalet röster i Bolaget. Med beaktande av den apportemission som ska ske med anledning av Förvärvet som offentliggjordes tidigare idag kommer den sammanlagda utspädningen av den Riktade Nyemissionen och apportemissionen att uppgå till 26,9 procent av antalet aktier och 15,9 procent av antalet röster i Bolaget. Genom den Riktade Nyemissionen ökar antalet utestående aktier med 4 600 000 från 18 957 042 till 23 557 042. Aktiekapitalet ökar med 460 000,00 SEK från 1 895 704,20 SEK till 2 355 704,20 SEK. 

I samband med den Riktade Nyemissionen har styrelseledamöter och ledande befattningshavare åtagit sig att inte sälja några aktier i Zordix under en period om sex (6) månader från dagen för styrelsens beslut om den Riktade Nyemissionen, med sedvanliga undantag. Tidigare ingångna lock-up åtaganden som sträcker sig längre än sex (6) månader från dagen för styrelsens beslut om den Riktade Nyemissionen fortsätter gälla och har därmed inte förnyats.

“Det är med en stor ära jag välkomnar ett flertal av Sveriges största investerare inom gaming till Zordix-familjen. Både konsortiet Dan Sten Olsson och Erik Nielsen samt Knutsson Holding har ett mycket stort kunnande och intresse inom gamingsektorn där de tidigt varit med i många av de bolag som idag anses vara några av Sveriges främsta gamingbolag. Tillsammans med konsortiet Dan Sten Olsson och Erik Nielsen, Knutsson Holding, Prioritet Finans och FE Fonder bygger vi en stark bas som ger Zordix större muskler för framtiden.” säger Matti Larsson, grundare och VD för Zordix.

Rådgivare

Augment Partners AB är finansiell rådgivare och Eversheds Sutherland Advokatbyrå AB är legal rådgivare till Zordix i samband med den Riktade Nyemissionen. 

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Matti Larsson, VD,
Telefon: +46 706 54 95 41
E-post: matti@zordix.com

Denna information är sådan information som Zordix AB (publ) är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 8 februari 2021 kl. 23:35 CET. 

Om Zordix

Zordix är en multinationell spelutvecklare och förläggare med huvudkontor i Umeå, vars affärsidé är att utveckla och ge ut spel till konsol och PC på den globala marknaden. Förvärv av andra bolag, långsiktiga investeringar i egna IP:n och satsningar inom ramen för den egna förlagsverksamheten är huvudingredienserna i Zordix tillväxtstrategi. Gruppen som helhet har under en 25-årsperiod medverkat till över 60 lanserade spel på en världsmarknad och består idag av tre studios som utvecklar spel under egna varumärken och ett eget förlag. Zordix Racing utvecklar ny teknik och nya spel i ett projekt med arbetsnamnet Thunder. Dimfrost Studio utvecklar nordisk fantasy i Bramble: The Mountain King. Invictus Games arbetar på ett antal nya projekt varav racingdelen till nästa spel i serien Flåklypa Grand Prix är ett. Zordix Publishing förlägger egna spel såväl som spel utvecklade av externa studior och lanserar dem globalt.

www.zordix.com

www.zordixpublishing.com

Augment Partners AB, info@augment.se,tel +46 8-505 651 73, är Zordix AB (publ):s Mentor.

Viktig information

Offentliggörande, publicering eller distribution av detta pressmeddelande kan i vissa jurisdiktioner vara föremål för restriktioner enligt lag och personer i de jurisdiktioner där detta pressmeddelande har offentliggjorts eller distribuerats bör informera sig om och följa sådana legala restriktioner. Informationen i detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande att förvärva, teckna eller på annat sätt handla med aktier eller andra värdepapper i Zordix i någon jurisdiktion.

Detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande att förvärva värdepapper i USA. Värdepapperna som omnämns häri får inte säljas i USA utan registrering enligt den vid var tid gällande U.S. Securities Act från 1933 eller utan tillämpning av ett undantag från sådan registrering. Informationen i detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras, reproduceras eller distribueras i eller till USA, Australien, Kanada, Nya Zeeland, Hongkong, Japan, Schweiz, Singapore, Sydafrika, eller annat land eller annan jurisdiktion där sådan åtgärd inte är tillåten, eller där sådan åtgärd är föremål för legala restriktioner eller skulle kräva ytterligare registrering eller andra åtgärder än vad som följer av svensk rätt. Åtgärder i strid med denna anvisning kan utgöra brott mot tillämplig värdepapperslagstiftning.

Detta pressmeddelande är inte ett prospekt. Zordix har inte auktoriserat något erbjudande till allmänheten av aktier eller rättigheter i någon medlemsstat i EES och inget prospekt har tagits fram eller kommer att tas fram i samband med kapitaliseringen.

Framåtriktade uttalanden

Detta pressmeddelande innehåller vissa framåtriktade uttalanden som återspeglar Bolagets aktuella syn på förväntningar på framtida händelser samt finansiell och operativ utveckling, inklusive uttalanden avseende kapitaliseringen samt uttalanden rörande vägledning, planering, framtidsutsikter och strategier. Ord som "avses", "bedöms", "förväntas", "planeras", "uppskattas", "kan", och andra uttryck som innebär indikationer eller förutsägelser avseende framtida utveckling eller trender och som inte är grundade på historiska fakta, utgör framåtriktad information. Även om Zordix anser att dessa uttalanden är baserade på rimliga antaganden och förväntningar kan Bolaget inte garantera att sådana framåtriktade uttalanden kommer att förverkligas. Då dessa framåtriktade uttalanden inbegriper såväl kända som okända risker och osäkerhetsfaktorer, kan verkligt utfall väsentligen skilja sig från vad som uttalas i framåtriktad information. Framåtriktade uttalanden i pressmeddelandet gäller endast vid tidpunkten för pressmeddelandet och kan komma att ändras utan tillkännagivande. Bolaget gör inga utfästelser om att offentliggöra uppdateringar eller revideringar av framåtriktade uttalanden till följd av ny information, framtida händelser eller dylikt utöver vad som krävs enligt tillämpliga lagar eller aktiemarknadsrättslig reglering. 
 

NEWSLETTER SIGN-UP

Get information on new releases and latest news in your inbox!

By filling in this form, you agree to receive information about the offers, news and events of MAXIMUM ENTERTAINMENT by e-mail or text messages. For more information please refer to our Privacy Policy.

LET'S GET SOCIAL!

Follow Us