Styrelsen i Maximum Entertainment har beslutat om två riktade nyemissioner av aktier som tilläggsköpeskilling för förvärvet av Dimfrost Studio AB

Styrelsen för Maximum Entertainment AB ("Maximum Entertainment" eller "Bolaget") har idag beslutat om två riktade nyemissioner av aktier som tilläggsköpeskilling hänförliga till förvärvet av Dimfrost Studio AB från 2019. Styrelsen har beslutat att emittera 110 508 B-aktier med stöd av bemyndigandet från årsstämman den 8 juni 2023 samt att emittera 110 508 B-aktier villkorat av extra bolagsstämmans efterföljande godkännande, riktat till säljarna av Dimfrost Studio AB. De två nyemissionerna omfattar totalt 221 016 B-aktier, motsvarande ett värde om 1 215 588 kronor baserat på den volymvägda genomsnittskursen för Bolagets B-aktier under den femton (15) handelsdagsperiod som föregår dagen för styrelsens beslut om nyemission (5,5 kronor per B-aktie). Kallelse till den extra bolagsstämman kommer att offentliggöras genom ett separat pressmeddelande.

Tilläggsköpeskilling för förvärvet av Dimfrost Studio AB
Säljarna av Dimfrost Studio AB är berättigade till tilläggsköpeskilling enligt aktieöverlåtelseavtalet. Styrelsen för Maximum Entertainment har därför beslutat om två riktade nyemissioner till säljarna av sammanlagt 221 016 B-aktier, motsvarande ett värde om 1 215 588 kronor baserat på den volymvägda genomsnittskursen för Bolagets B-aktier under den femton (15) handelsdagsperiod som föregår dagen för styrelsens beslut om nyemission (5,5 kronor per B-aktie). Skälet till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är att möjliggöra betalning av tilläggsköpeskillingen i enlighet med villkoren i de aktieöverlåtelseavtal som ingåtts med säljarna av Dimfrost Studio AB. Betalning för B-aktierna skall ske genom kvittning mot fordran på Bolaget.

Utspädning av aktier och aktiekapital
Förutsatt att den extra bolagsstämman godkänner en av nyemissionerna, och efter registrering av båda nyemissionerna, kommer antalet utestående aktier i Bolaget att öka med 221 016 från 51 110 152 aktier till 51 331 168 aktier. Aktiekapitalet kommer att öka med 22 101,6 kronor från 5 111 015,20 kronor till 5 133 116,8 kronor.

Kallelse till den extra bolagsstämman kommer att offentliggöras genom ett separat pressmeddelande.

NEWSLETTER SIGN-UP

Get information on new releases and latest news in your inbox!

By filling in this form, you agree to receive information about the offers, news and events of MAXIMUM ENTERTAINMENT by e-mail or text messages. For more information please refer to our Privacy Policy.

LET'S GET SOCIAL!

Follow Us