Styrelsen för Zordix beslutar om två riktade nyemissioner som delbetalning av rörliga tilläggsköpeskillingar för förvärven av Maximum Games, MG Team och Just For Games

Styrelsen för Zordix AB (publ) ("Zordix" eller "bolaget") har idag beslutat om två nyemissioner som delbetalning för tilläggsköpeskillingar i samband med det tidigare offentliggjorda förvärvet av Maximum Games, Inc ("Maximum Games") och MG Team, Inc ("MG Team") samt förvärvet av Just For Games SAS ("Just For Games"). De kombinerade tilläggsköpeskillingarna uppgår totalt till cirka 139,2 miljoner kronor. Villkorat av årsstämmans godkännande, har styrelsen beslutat att emittera totalt 6 296 972 aktier av serie B riktade till säljarna av Maximum Games och MG Team samt till säljarna av Just For Games. Kallelse till årsstämman kommer att meddelas genom ett separat pressmeddelande.

Tilläggsköpeskilling för förvärvet av Maximum Games och MG Team och Just For Games
Som tidigare annonserats är säljarna av Maximum Games och MG Team och Just For Games berättigade till tilläggsköpeskillingar i enlighet med villkoren i de respektive aktieöverlåtelseavtalen.
Styrelsen i Zordix har därför beslutat om en riktad emission om 6 296 972 aktier av serie B, under förutsättning av bolagsstämmas efterföljande godkännande, till säljarna. Skälet till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är att möjliggöra betalning av tilläggsköpeskillingen i enlighet med villkoren i överlåtelseavtalen avseende Maximum Games och MG Team och Just For Games.

Utspädning och aktiekapital
Förutsatt att årsstämman godkänner besluten, och efter registrering av nyemissionerna, kommer antalet utestående aktier i Bolaget av serie B att öka med totalt 6 296 972 från 42 866 231 aktier till 49 163 204 aktier. Aktiekapitalet kommer att öka med 629 697,30 SEK från 4 286 623,10 SEK till 4 916 320,40 SEK. Under förutsättning att den tidigare beslutade riktade emissionen till säljarna av Merge Games godkänns av nästkommande bolagsstämma kommer antalet aktier i Bolaget att, efter registrering, uppgå till 51 110 152 och aktiekapitalet uppgå till 5 111 015,20 SEK.

Kallelse till årsstämma kommer att offentliggöras genom separat pressmeddelande.

NEWSLETTER SIGN-UP

Get information on new releases and latest news in your inbox!

By filling in this form, you agree to receive information about the offers, news and events of MAXIMUM ENTERTAINMENT by e-mail or text messages. For more information please refer to our Privacy Policy.

LET'S GET SOCIAL!

Follow Us