Styrelsen för Zordix beslutar om en riktad nyemission av aktier som delbetalning av rörlig tilläggsköpeskilling för förvärvet av Merge Games

Styrelsen för Zordix AB (publ) (”Zordix” eller ”Bolaget”) har idag, i enlighet med det överlåtelseavtal som offentliggjordes genom pressmeddelande den 27 maj 2021, beslutat om en kvittningsemission om 1 946 948 aktier av serie B, under förutsättning av nästkommande bolagsstämmas efterföljande godkännande, riktad till säljarna av Merge Games Ltd (”Merge Games”). Kallelse till bolagsstämma kommer vid ett senare tillfälle offentliggöras genom separat pressmeddelande.

I enlighet med villkoren i avtalet avseende förvärvet av Merge Games, som offentliggjordes genom pressmeddelande den 27 maj 2021, har säljarna av Merge Games rätt till en tilläggsköpeskilling baserad på EBITDA-utfall för räkenskapsåret 2021/2022.

Tilläggsköpeskillingen har fastställts till cirka 34,89 MSEK. Enligt aktieöverlåtelseavtalet avseende Merge Games ska 50 procent av tilläggsköpeskillingen betalas kontant och 50 procent betalas i form av nyemitterade aktier i Bolaget. Styrelsen i Zordix har därför beslutat om en riktad emission om 1 946 948 aktier av serie B, under förutsättning av bolagsstämmas efterföljande godkännande, till säljarna av Merge Games. Skälet till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är att möjliggöra betalning av tilläggsköpeskillingen i enlighet med villkoren i överlåtelseavtalet avseende Merge Games. Teckningskursen har fastställts enligt de principer som följer av avtalet med säljarna av Merge Games och uppgår till 8,96 kronor per aktie, vilket motsvarar den volymvägda genomsnittskursen för Bolagets aktie under de senaste 20 handelsdagarna innan dagen för emissionsbeslutet. Styrelsen bedömer att kursen är marknadsmässig.

Förutsatt att nästkommande bolagsstämma godkänner beslutet och efter registrering av nyemissionen kommer antalet utestående aktier i Bolaget av serie B att öka med 1 946 948 från 40 866 231 aktier till 42 813 179. Det totala antalet utestående aktier i Bolaget kommer därmed uppgå till 44 813 179. Aktiekapitalet kommer att öka med 194 694,80 kronor från 4 286 623,10 kronor till 4 481 317,90 kronor.

Kallelse till bolagsstämma kommer senare att offentliggöras genom separat pressmeddelande.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

NEWSLETTER SIGN-UP

Get information on new releases and latest news in your inbox!

By filling in this form, you agree to receive information about the offers, news and events of MAXIMUM ENTERTAINMENT by e-mail or text messages. For more information please refer to our Privacy Policy.

LET'S GET SOCIAL!

Follow Us