Stämmokommuniké från extra bolagsstämma i Zordix AB (publ)

Zordix AB (publ) har den 11 mars 2021 hållit extra bolagsstämma i Umeå Folkets Hus, Vasaplan, 901 09 i Umeå. I samtliga föreslagna ärenden beslutade stämman i enlighet med framlagda förslag. I det följande redogörs för de viktigaste beslutens huvudsakliga innehåll.

Val av ny styrelseledamot och antalet styrelseledamöter

Bolagsstämman beslutade, i enlighet med framlagt förslag, att utse Patrik Bloch till ny styrelseledamot för tiden intill slutet av årsstämman 2022 samt att styrelsen i bolaget ska bestå av sex ordinarie styrelseledamöter utan suppleanter.

Beslut om godkännande av styrelsens beslut om riktad nyemission från den 8 februari 2021

Bolagsstämman beslutade, i enlighet med framlagt förslag, att godkänna styrelsens beslut den 8 februari 2021 om nyemission av högst 4 600 000 aktier av serie B. Fullständiga villkor för emissionen framgår av kallelsen till extra bolagsstämman samt av pressmeddelandet från den 8 februari 2021.

Beslut om införande av incitamentsprogram för ledningen och övriga anställda genom utfärdande av högst 925 000 teckningsoptioner samt beslut om godkännande av överlåtelse av teckningsoptioner

Extra bolagsstämman beslutade, i enlighet med framlagt förslag, om emission av högst 925 000 teckningsoptioner, till följd varav bolagets aktiekapital kan komma att öka med högst 92 500 kronor. Teckningsoptionerna medför rätt till nyteckning av 925 000 B-aktier i bolaget. Teckningsoptionerna ska, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, endast tecknas av bolaget eller ett av bolaget helägt dotterbolag för efterföljande överlåtelse till nuvarande och tillkommande ledande befattningshavare, nyckelpersoner och anställda i bolaget eller i något av bolagets dotterbolag i enlighet med det av stämman antagna beslutet samt instruktioner från bolagets styrelse. Syftet med emissionen och skälet för avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är att implementera incitamentsprogram 2021/2023. Fullständiga villkor för emissionen framgår av styrelsens fullständiga förslag.

Beslut om införande av incitamentsprogram för styrelsen genom emission av högst 175 000 teckningsoptioner samt beslut om godkännande av överlåtelse av teckningsoptioner

Extra bolagsstämman beslutade, i enlighet med framlagt förslag, om emission av högst 175 000 teckningsoptioner, till följd varav bolagets aktiekapital kan komma att öka med högst 17 500 kronor. Teckningsoptionerna ska medföra rätt till nyteckning av 175 000 B-aktier i bolaget. Rätt att teckna teckningsoptionerna ska, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, tillkomma bolaget, eller ett av bolaget helägt dotterbolag, med rätt och skyldighet att, vid ett eller flera tillfällen, vidareöverlåta teckningsoptioner till nuvarande styrelseledamöter i bolaget samt nya styrelseledamöter till ett pris som inte understiger optionens marknadsvärde enligt Black & Scholes värderingsmodell. Syftet med emissionen och skälet för avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är att implementera incitamentsprogram 2021/2024. Fullständiga villkor för emissionen framgår av styrelsens fullständiga förslag.

Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om emission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler

Extra bolagsstämman beslutade, i enlighet med framlagt förslag, att bemyndiga styrelsen att vid ett eller flera tillfällen under tiden fram till nästa årsstämma besluta att emittera nya aktier, konvertibler och/eller teckningsoptioner, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt. Ökningen av aktiekapitalet, vilket inkluderar utgivande av, konvertering till eller nyteckning av aktier, får motsvara en utspädning av högst 20 procent av aktiekapitalet vid den tidpunkt bemyndigandet utnyttjas första gången för att emittera aktier, konvertibler och/eller teckningsoptioner.

Beslut om ändring av bolagsordningen

Extra bolagsstämman beslutade, i enlighet med framlagt förslag, att ändra bolagsordningen. Framgent kommer gränserna för bolagets aktiekapital vara lägst 1 800 000 kronor och högst 7 200 000 kronor fördelade på lägst 18 000 000 aktier och högst 72 000 000 aktier.

För ytterligare information vänligen kontakta:

Matti Larsson, VD
Telefon: +46 70 654 95 41
E-post: matti@zordix.com

Om Zordix 

Zordix är en multinationell spelutvecklare och förläggare med huvudkontor i Umeå, vars affärsidé är att utveckla och ge ut spel till konsol och PC på den globala marknaden. Förvärv av andra bolag, långsiktiga investeringar i egna IP:n och satsningar inom ramen för den egna förlagsverksamheten är huvudingredienserna i Zordix tillväxtstrategi. Gruppen som helhet har under en 25-årsperiod medverkat till över 60 lanserade spel på en världsmarknad och består idag av tre studios som utvecklar spel under egna varumärken och ett eget förlag. Zordix Racing utvecklar ny teknik och nya spel i ett projekt med arbetsnamnet Thunder. Dimfrost Studio utvecklar nordisk fantasy i Bramble: The Mountain King. Invictus Games arbetar på ett antal nya projekt varav racingdelen till nästa spel i serien Flåklypa Grand Prix är ett. Zordix Publishing förlägger egna spel såväl som spel utvecklade av externa studior och lanserar dem globalt.

www.zordix.com

www.zordixpublishing.com

Augment Partners AB, info@augment.se,tel +46 8-505 651 73, är Zordix AB (publ):s Mentor.
 

NEWSLETTER SIGN-UP

Get information on new releases and latest news in your inbox!

By filling in this form, you agree to receive information about the offers, news and events of MAXIMUM ENTERTAINMENT by e-mail or text messages. For more information please refer to our Privacy Policy.

LET'S GET SOCIAL!

Follow Us