Stämmokommuniké från extra bolagsstämma i Zordix AB (publ)

Zordix AB (publ) har den 9 december 2019 hållit extra bolagsstämma i Umeå. I samtliga föreslagna ärenden beslutade stämman i enlighet med framlagda förslag. I det följande redogörs för de viktigaste beslutens huvudsakliga innehåll. 

Beslut om nyemission genom betalning med apportegendom

Bolagsstämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, om nyemission av högst 331 524 stycken B-aktier genom betalning med apportegendom med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt. I och med beslutet ökas aktiekapitalet med högst 33 152,40 kronor. Rätt att teckna aktier ska tillkomma ägarna i Dimfrost Studio AB i vilket Zordix AB (publ) har tecknat avtal om att förvärva samtliga aktier. Betalning av aktierna ska erläggas med apportegendom som består av samtliga 50 000 aktier i Dimfrost Studio AB. Teckning ska ske under perioden 9 december 2019 – 16 december 2019.  

Beslut om kontant nyemission kontant nyemission av aktier med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt.

Bolagsstämman beslutade därutöver, i enlighet med styrelsens förslag, om kontant nyemission med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt av högst 1 090 909 stycken B-aktier och därvid en ökning av aktiekapitalet med högst 109 090,90 kronor. Rätt att teckna aktier ska tillkomma David Wallsten, eller av denne helägt bolag; samt Viktor Vallin. Betalning om 5,50 kronor per tecknad aktie ska erläggas med pengar. Teckning av aktier ska ske under perioden 9 december 2019 – 16 december 2019.

Samtliga av årsstämmans beslut fattades med samtliga närvarande aktieägares samtycke.

Umeå den 9 december 2019.

För ytterligare information vänligen kontakta:

Matti Larsson, VD, matti@zordix.com, tel. +46 70 654 9541

 

Kort om Zordix 

Zordix är en svensk spelutvecklare och förläggare med huvudkontor i Umeå, vars affärsidé är att utveckla och ge ut spel till konsol och PC på den globala marknaden. Zordix huvudteam arbetar under namnet Zordix Racing, och utvecklar racingspel på hög nivå till konsol och PC. Ett nystartat affärsområde för bolaget är Zordix Publishing, där Zordix förlägger spel utvecklade av mindre studios och hjälper dem lansera sina titlar globalt. Zordix Racing arbetar för närvarande på spelet Overpass tillsammans med förläggaren Bigben Interactive. 

Augment Partners AB, e-post: info@augment.se, tel. +46 8 505 651 72, är Zordix mentor.

www.zordix.com

https://www.youtube.com/user/zordixab

NEWSLETTER SIGN-UP

Get information on new releases and latest news in your inbox!

By filling in this form, you agree to receive information about the offers, news and events of MAXIMUM ENTERTAINMENT by e-mail or text messages. For more information please refer to our Privacy Policy.

LET'S GET SOCIAL!

Follow Us