Stämmokommuniké från årsstämma i Zordix AB (publ)

Zordix AB (publ) har den 2 maj 2019 hållit årsstämma i Umeå. I samtliga föreslagna ärenden beslutade stämman i enlighet med framlagda förslag. I det följande redogörs för de viktigaste beslutens huvudsakliga innehåll.
  • Årsstämman beslutade att fastställa av styrelsen framlagda resultat- och balansräkning för Zordix AB (publ).

  • Stämman beslutade att balansera 14 274 840 kr i ny räkning.

  • Styrelsens ledamöter och bolagets verkställande direktör beviljades ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2018.

  • Årsstämman beslutade att styrelsearvode för ledamot som inte är anställd i Zordix skall utgå med 60 000 kr och att 120 000 kr skall utgå till styrelsens ordförande.

  • Det beslutades att arvode till revisorerna skall utgå enligt löpande räkning.

  • Årsstämman beslutade vidare att styrelsen skall bestå av 3 ordinarie ledamöter och en suppleant.

  • Beslut fattades att omval sker av styrelseledamöterna Malin Jonsson, Ludvig Lindberg och Matti Larsson samt att Malin Jonsson väljs till ordförande och Einar Holm omväljs till suppleant.

  • Stämman beslutade vidare i enlighet med förslag att PWC med Lars Ekman som huvudansvarig omväljs som revisor intill nästa årsstämma 2020.

Samtliga av årsstämmans beslut fattades med samtliga närvarande aktieägares samtycke.

För ytterligare information vänligen kontakta:

Matti Larsson, VD, matti.larsson@zordix.com, tel. +46 70 6549 541.

Om Zordix

Zordix utvecklar och förlägger den populära racing-spelserien Moto Racing™. Spelserien inkluderar vattenskoterspelet Aqua Moto Racing Utopia och snöskoterspelet Snow Moto Racing Freedom. Andra spel som Zordix utvecklat är Valet Parking 1989, 1950s Lawn Mower Kids, Real Heroes Firefighter 3D, Snow Moto Racing 3D, och Aqua Moto Racing 3D. Zordix utvecklar för närvarande Overpass, ett avancerat terrängfordonsspel till spelkonsoler och PC. 

Augment Partners AB, tel. +46 8 505 651 72, är Zordix Mentor.

www.zordix.com

NEWSLETTER SIGN-UP

Get information on new releases and latest news in your inbox!

By filling in this form, you agree to receive information about the offers, news and events of MAXIMUM ENTERTAINMENT by e-mail or text messages. For more information please refer to our Privacy Policy.

LET'S GET SOCIAL!

Follow Us