Rättelse: Kallelse till extra bolagsstämma i Zordix AB (publ)

Rättelse: Den föreslagna lydelsen enligt förslag till villkorsändring avseende teckningsoptioner utfärdade inom ramen för incitamentsprogram 2021/2024 är rättad från att felaktigt ange att nyteckning av aktier genom nyttjande av teckningsoptionerna kan ske under en period som infaller år 2023 till att ange att nyteckning kan ske under en period som infaller 2024. Korrigerad kallelse följer nedan.

Aktieägarna i Zordix AB (publ), 556778-7691 (”Bolaget”), kallas härmed till extra bolagsstämma fredagen den 25 februari 2022 kl. 10.00 i Eversheds Sutherland Advokatbyrås lokaler på Strandvägen 1 i Stockholm. Inregistrering till stämman inleds kl. 09.30.

ANMÄLAN M.M.

Den som önskar delta vid stämman ska

 • dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken den 17 februari 2022,
 • dels senast den 21 februari 2022 ha anmält sitt deltagande och eventuellt biträde till Bolaget via e-post till ir@zordix.com eller via brev till Bolaget, Zordix AB (publ), Box 3179, 903 04 Umeå, att: EGM 2022.

Vid anmälan ska aktieägaren uppge namn, person- eller organisationsnummer, adress, och telefonnummer, aktieinnehav samt uppgift om eventuella biträden. Fullmaktsformulär för aktieägare som önskar delta i stämman genom ombud kommer att hållas tillgängligt på Bolagets hemsida www.zordix.com. Aktieägare som företräds genom ombud ska utfärda fullmakt för ombudet. Om fullmakt utfärdas av juridisk person ska bestyrkt kopia av registreringsbevis eller motsvarande för den juridiska personen bifogas. Fullmakt och registreringsbevis bör i god tid innan stämman insändas per brev till Bolaget på ovan angivna adress eller per e-post till ir@zordix.com. Fullmakt gäller ett år från utfärdandet eller den längre giltighetstid som framgår av fullmakten, dock högst fem år. Observera att anmälan om deltagande vid stämman ska ske även om aktieägaren önskar utöva sin rösträtt genom ombud. Inskickad fullmakt gäller inte som anmälan till stämman.

Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier genom bank eller värdepappersinstitut måste, för att äga rätt att delta på stämman, tillfälligt låta registrera aktierna i eget namn så att aktieägaren blir införd i aktieboken per den 17 februari 2022. Sådan omregistrering kan vara tillfällig (så kallad rösträttsregistrering) och begärs hos förvaltaren enligt förvaltarens rutiner. Registreringar som verkställs hos Euroclear Sweden AB senast den 21 februari 2022 kommer att beaktas vid framställningen av aktieboken.

FÖRSLAG TILL DAGORDNING

 1. Stämmans öppnande
 2. Val av ordförande vid stämman
 3. Upprättande och godkännande av röstlängd
 4. Framläggande och godkännande av dagordning
 5. Val av en eller två justeringspersoner
 6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
 7. Beslut om ändring av villkor för teckningsoptioner utfärdade inom ramen för incitamentsprogram 2021/2023 och 2021/2024
 8. Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta vidta smärre justeringar av besluten
 9. Stämmans avslutande

FÖRSLAG TILL BESLUT

Punkt 7 – Beslut om ändring av villkor för teckningsoptioner av serie 2021/2023 och 2021/2024

Styrelsen föreslår att extra bolagsstämman beslutar om att ändra villkoren för teckningsoptioner utfärdade enligt incitamentsprogram 2021/2023 och incitamentsprogram 2021/2024 på så sätt att teckningskursen för nyteckning av aktier genom nyttjande av teckningsoptionerna justeras enligt nedan.

Extra bolagsstämman den 11 mars 2021 beslutade om inrättande av ett långsiktigt incitamentsprogram för ledande befattningshavare, nyckelpersoner och anställda i Bolaget eller i något av Bolagets dotterbolag. Teckningsoptionerna tecknades vederlagsfritt av Bolaget för efterföljande överlåtelse till deltagarna till en marknadsmässig teckningskurs beräknad i enlighet med Black & Scholes-modellen. Varje teckningsoption berättigar till teckning av en ny aktie av serie B i Bolaget under perioden från och med dagen efter offentliggörandet av Bolagets kvartalsrapport för det första kvartalet 2023 till och med den 31 juli 2023 eller den tidigare dag som följer av villkoren för teckningsoptionerna. Nyteckning av aktier genom nyttjande av teckningsoptionerna kan ske till en teckningskurs motsvarande 140 procent av den volymvägda genomsnittskursen för Bolagets aktier under perioden från och med den 25 februari 2021 till och med den 10 mars 2021.

På förslag från aktieägaren Matti Larsson beslutade extra bolagsstämman den 11 mars 2021 om inrättande av ett långsiktigt incitamentsprogram för styrelseledamöter i Bolaget. Teckningsoptionerna tecknades vederlagsfritt av Bolaget för efterföljande överlåtelse till deltagarna till en marknadsmässig teckningskurs beräknad i enlighet med Black & Scholes-modellen. Varje teckningsoption berättigar till teckning av en ny aktie av serie B i Bolaget under perioden från och med dagen efter offentliggörandet av Bolagets kvartalsrapport för det första kvartalet 2024 till och med den 31 juli 2024 eller den tidigare dag som följer av villkoren för teckningsoptionerna. Nyteckning av aktier genom nyttjande av teckningsoptionerna kan ske till en teckningskurs motsvarande 140 procent av den volymvägda genomsnittskursen för Bolagets aktier under perioden från och med den 25 februari 2021 till och med den 10 mars 2021.

Det finns 777 586 teckningsoptioner utestående inom ramen för incitamentsprogram 2021/2023 och 175 000 teckningsoptioner utestående inom ramen för incitamentsprogram 2021/2024. Vid fullt nyttjande av samtliga teckningsoptioner inom ramen för programmen ökar antalet aktier av serie B i Bolaget med sammanlagt 952 586, vilket motsvarar en utspädning om cirka 2,35 procent av aktiekapitalet i Bolaget och cirka 1,63 procent av rösterna i Bolaget.

Syftet med incitamentsprogram 2021/2023 respektive 2021/2024 är bland annat att skapa förutsättningar för att behålla samt att öka motivationen hos medlemmar av styrelsen, bolagsledningen, övriga nyckelpersoner och anställda i Bolaget och dess koncern. Styrelsen finner att det ligger i samtliga aktieägares intresse att medlemmar av styrelsen, bolagsledningen, övriga nyckelpersoner och anställda, som bedömts vara viktiga för Bolagets vidare utveckling, har ett långsiktigt intresse av en god värdeutveckling på aktien i Bolaget. Ett långsiktigt ägarengagemang förväntas stimulera ett ökat intresse för verksamheten och resultatutvecklingen i sin helhet samt höja motivationen för deltagarna och syftar till att uppnå ökad intressegemenskap mellan den deltagande och Bolagets aktieägare.

Första stycket i punkt § 3 (Rätt att teckna nya Aktier) i teckningsoptionsvillkoren för incitamentsprogram 2021/2023 föreslås justeras enligt följande:

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse
§ 3 Rätt att teckna nya aktierInnehavaren ska ha rätt att under perioden från och med dagen efter offentliggörandet av Bolagets kvartalsrapport för det första kvartalet 2023 till och med den 31 juli 2023, eller till och med den tidigare eller senare dag som kan följa av § 8 nedan, för varje Optionsrätt teckna en ny Aktie. Teckningskursen per Aktie motsvarar 140 procent av den för B-aktier i Bolaget på NGM Nordic SME noterade volymvägda genomsnittliga betalkursen under perioden från och med den 25 februari 2021 till och med den 10 mars 2021. Omräkning av Teckningskurs liksom av det antal nya Aktier som varje Optionsrätt berättigar till Teckning av, kan äga rum i de fall som framgår av § 8 nedan. § 3 Rätt att teckna nya aktierInnehavaren ska ha rätt att under perioden från och med dagen efter offentliggörandet av Bolagets kvartalsrapport för det första kvartalet 2023 till och med den 31 juli 2023, eller till och med den tidigare eller senare dag som kan följa av § 8 nedan, för varje Optionsrätt teckna en ny Aktie. Teckningskursen per Aktie motsvarar 110 procent av den för B-aktier i Bolaget på Nasdaq First North Growth Market noterade volymvägda genomsnittliga betalkursen under perioden från och med den 24 januari 2022 till och med den 4 februari 2022. Omräkning av Teckningskurs liksom av det antal nya Aktier som varje Optionsrätt berättigar till Teckning av, kan äga rum i de fall som framgår av § 8 nedan.

Första stycket i punkt § 3 (Rätt att teckna nya Aktier) i teckningsoptionsvillkoren för incitamentsprogram 2021/2024 föreslås justeras enligt följande:

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse
§ 3 Rätt att teckna nya aktierInnehavaren ska ha rätt att under perioden från och med dagen efter offentliggörandet av Bolagets kvartalsrapport för det första kvartalet 2024 till och med den 31 juli 2024, eller till och med den tidigare eller senare dag som kan följa av § 8 nedan, för varje Optionsrätt teckna en ny Aktie. Teckningskursen per Aktie motsvarar 140 procent av den för B-aktier i Bolaget på NGM Nordic SME noterade volymvägda genomsnittliga betalkursen under perioden från och med den 25 februari 2021 till och med den 10 mars 2021. Omräkning av Teckningskurs liksom av det antal nya Aktier som varje Optionsrätt berättigar till Teckning av, kan äga rum i de fall som framgår av § 8 nedan. § 3 Rätt att teckna nya aktierInnehavaren ska ha rätt att under perioden från och med dagen efter offentliggörandet av Bolagets kvartalsrapport för det första kvartalet 2024 till och med den 31 juli 2024, eller till och med den tidigare eller senare dag som kan följa av § 8 nedan, för varje Optionsrätt teckna en ny Aktie. Teckningskursen per Aktie motsvarar 111 procent av den för B-aktier i Bolaget på Nasdaq First North Growth Market noterade volymvägda genomsnittliga betalkursen under perioden från och med den 24 januari 2022 till och med den 4 februari 2022. Omräkning av Teckningskurs liksom av det antal nya Aktier som varje Optionsrätt berättigar till Teckning av, kan äga rum i de fall som framgår av § 8 nedan.

Majoritetskrav
För giltigt beslut av stämman enligt styrelsens förslag fordras att beslutet biträds av aktieägare med minst 9/10 av de på stämman avgivna rösterna och företrädda aktierna.

Punkt 8 – Bemyndigande för styrelsen att besluta vidta smärre justeringar av besluten

Styrelsen föreslår att stämman bemyndigar styrelsen, den verkställande direktören eller den styrelsen i övrigt förordnar, att vidta sådana smärre justeringar och förtydliganden av de på stämman fattade besluten i den utsträckning detta är nödvändigt för registrering av besluten.

ÖVRIGT

Aktieägares rätt att begära upplysningar

Aktieägare har av styrelsen och den verkställande direktören rätt att begära upplysningar enligt 7 kap. 32 § aktiebolagslagen avseende dels förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen, dels förhållanden som kan inverka på bedömningen av Bolagets ekonomiska situation. Styrelsen och den verkställande direktören ska lämna ut sådana upplysningar om styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för Bolaget.

Handlingar

Handlingar enligt aktiebolagslagen (2005:551) kommer att hållas tillgängliga hos Bolaget och på Bolagets webbplats senast två veckor före stämman och skickas till de aktieägare som begär det och uppger sin e-post- eller postadress.

Antal aktier och röster i Bolaget

I Bolaget finns vid utfärdandet av denna kallelse totalt 40 484 515 registrerade aktier, fördelat på 2 000 000 aktier av serie A och 38 484 515 aktier av serie B, representerande totalt 58 484 515 röster.

Personuppgifter

Personuppgifter som erhålls genom anmälan, ombud eller genom den av Euroclear förda aktieboken kommer endast att användas för nödvändig registrering och upprättandet av röstförteckningen för stämman. För information om hur dina personuppgifter behandlas i samband med bolagsstämman, se integritetspolicyn på Euroclear AB:s webbplats,https://www.euroclear.com/sweden/sv/regelverk-Euroclear-Sweden/GDPR.html.

__________________________________

Umeå 8 februari 2022

Styrelsen

NEWSLETTER SIGN-UP

Get information on new releases and latest news in your inbox!

By filling in this form, you agree to receive information about the offers, news and events of MAXIMUM ENTERTAINMENT by e-mail or text messages. For more information please refer to our Privacy Policy.

LET'S GET SOCIAL!

Follow Us