Rättelse: Kallelse till årsstämma i Maximum Entertainment AB

Rättelsen avser agendapunkt 11 i kallelsen, där det felaktigt angavs att valberedningen föreslog att välja Bart Reefman till styrelseledamot, vilket nu har korrigerats.

Maximum Entertainment AB, org.nr 556778-7691, med säte i Stockholm, kallar till årsstämma tisdagen den 4 juni 2024 kl. 13:00 hos Convendum, Kungsgatan 9, 111 43 Stockholm. Inregistrering börjar kl. 12:45.

Rätt att delta i årsstämman och anmälan

Deltagande i stämmolokalen

Den som vill närvara i stämmolokalen personligen eller genom ombud ska (i) vara upptagen som aktieägare i den av Euroclear Sweden AB framställda aktieboken avseende förhållandena måndagen den 27 maj 2024, och (ii) senast onsdagen den 29 maj 2024 anmäla sig per post till Kungsgatan 9, 111 43 Stockholm eller via e-post till ir@maximument.com. Vid anmälan ska aktieägaren uppge namn, person- eller organisationsnummer, adress, telefonnummer och antalet eventuella biträden (högst två) samt i förekommande fall uppgift om ombud.

Om en aktieägare företräds genom ombud ska en skriftlig och daterad fullmakt utfärdas för ombudet. Fullmaktsformulär finns tillgängligt på bolagets hemsida, www.maximument.com. Om fullmakten utfärdats av juridisk person ska registreringsbevis eller motsvarande behörighetshandling bifogas. För att underlätta registreringen vid stämman bör fullmakt samt registreringsbevis och andra behörighetshandlingar vara bolaget tillhanda till ovanstående adress senast måndagen den 3 juni 2024.

Deltagande genom förhandsröstning

Den som vill delta i årsstämman genom förhandsröstning ska (i) vara upptagen som aktieägare i den av Euroclear Sweden AB framställda aktieboken avseende förhållandena måndagen den 27 maj 2024, och (ii) senast onsdagen den 29 maj 2024 anmäla sig genom att avge sin förhandsröst enligt anvisningar nedan så att förhandsrösten är Maximum Entertainment tillhanda senast den dagen.

Den som vill närvara i stämmolokalen personligen eller genom ombud, måste anmäla detta enligt vad som anges under Deltagande i stämmolokalen ovan. Det betyder att en anmälan genom endast förhandsröstning inte räcker för den som vill närvara i stämmolokalen.

För förhandsröstningen ska ett särskilt formulär användas. Förhandsröstningsformuläret finns tillgängligt på bolagets hemsida www.maximument.com. Ifyllt och undertecknat förhandsröstningsformulär kan skickas med post till Kungsgatan 9, 111 43 Stockholm eller med e-post till ir@maximument.com. Ifyllt och undertecknat formulär ska vara Maximum Entertainment tillhanda senast onsdagen den 29 maj 2024. Aktieägaren får inte förse förhandsrösten med särskilda instruktioner eller villkor. Om så sker är förhandsrösten i sin helhet ogiltig. Ytterligare anvisningar och villkor framgår av förhandsröstningsformuläret.

Om en aktieägare förhandsröstar genom ombud ska en skriftlig och daterad fullmakt bifogas förhandsröstningsformuläret. Fullmaktsformulär finns tillgängligt på bolagets hemsida www.maximument.com. Om aktieägaren är en juridisk person ska registreringsbevis eller motsvarande behörighetshandling bifogas formuläret. Om aktieägare förhandsröstat, och därefter deltar i årsstämman personligen eller genom ombud, är förhandsrösten fortsatt giltig i den mån aktieägaren inte deltar i en omröstning under stämman eller annars återkallar avgiven förhandsröst. Om aktieägaren under stämmans gång väljer att delta i en omröstning kommer avgiven röst att ersätta tidigare inskickad förhandsröst på den punkten.

Förvaltarregistrerade innehav
För att ha rätt att delta i årsstämman måste en aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier, förutom att anmäla sig till stämman, låta registrera aktierna i eget namn så att aktieägaren blir upptagen i framställningen av aktieboken per måndagen den 27 maj 2024. Sådan registrering kan vara tillfällig (s.k. rösträttsregistrering) och begärs hos förvaltaren enligt förvaltarens rutiner i sådan tid i förväg som förvaltaren bestämmer. Rösträttsregistrering som har gjorts av förvaltaren senast onsdagen den 29 maj 2024 kommer att beaktas vid framställningen av aktieboken.

Förslag till dagordning
1. Årsstämmans öppnande.
2. Val av ordförande vid årsstämman.
3. Upprättande och godkännande av röstlängd.
4. Val av en eller två justeringspersoner att justera protokollet.
5. Prövning av om årsstämman blivit behörigen sammankallad.
6. Godkännande av dagordning.
7. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse.
8. Beslut om:
a) fastställande av resultaträkning och balansräkning samt koncernresultaträkning och koncernbalansräkning.
b) dispositioner beträffande bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen, samt
c) ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören.
9. Beslut om arvoden åt styrelsen och revisor.
10. Beslut om antalet styrelseledamöter och antalet revisorer.
11. Val av styrelseledamöter och styrelseordförande.
12. Val av revisor.
13. Beslut om godkännande av styrelsens beslut om nyemission till säljarna av Merge Games.
14. Beslut om godkännande av styrelsens beslut om nyemission till säljarna av Maximum Games och MG Team Inc.
15. Beslut om extraordinär ersättning till den tidigare valberedningen.
16. Beslut om riktlinjer för tillsättande av valberedningen och instruktion för valberedningen.
17. Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om emission av aktier och/eller teckningsoptioner och/eller konvertibler.
18. Stämmans avslutande.

Beslutsförslag

Val av ordförande vid årsstämman (punkt 2)
Styrelsen föreslår att advokat Erik Sjöman utses till ordförande vid årsstämman.

Beslut om dispositioner beträffande bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen (punkt 8 (b))
Styrelsen föreslår att ingen vinstutdelning lämnas och att samtliga till årsstämmandes förfogande stående medel överförs i ny räkning.

Beslut om arvoden åt styrelsen och revisor (punkt 9)
Valberedningen föreslår att styrelsearvode till vardera styrelseledamöter ska utgå om högst 234 000 kronor per år. Vidare föreslås att arvode till styrelseordföranden ska utgå med högst 468 000 kronor per år. Den totala ersättningen till styrelseledamöterna ska som högst uppgå till 2 000 000 kronor. Styrelseledamöter som är anställda av bolaget ska inte erhålla någon ersättning. Förslaget om arvode är oförändrat mot föregående år.

Styrelsen föreslår att arvodet till revisorn ska utgå enligt godkänd räkning.

Beslut om antalet styrelseledamöter och revisorer (punkt 10)
Valberedningen föreslår att antalet stämmovalda styrelseledamöter ska vara fem utan suppleanter.

Aktieägarna Christina Seelye, Thierry Bonnefoi och Philippe Cohen (tillsammans de ”Större Aktieägarna”) föreslår att antalet stämmovalda styrelseledamöter ska vara fyra utan suppleanter.

Aktieägarna Game Fund Partners SPV 3 LLC och Game Fund Partners Group LLC (tillsammans ”Game Fund Partners”) föreslår att antalet stämmovalda styrelseledamöter ska vara sex utan suppleanter.

Revisorer
Styrelsen och de Större Aktieägarna föreslår att ett auktoriserat revisionsbolag ska utses som revisor, utan revisors-suppleanter.

Val av styrelseledamöter och styrelseordförande (punkt 11)
Valberedningen föreslår omval av Christina Seelye, Petter Hjertstedt och Karla Martin, som styrelseledamöter för tiden intill slutet av nästa årsstämma. Vidare föreslås nyval av Petter Hjertstedt som styrelseordförande. Stefan Lindeberg, Stefan Lampinen och David Eriksson har avböjt omval.

De Större Aktieägarna föreslår omval av Christina Seelye, Petter Hjertstedt och Karla Martin, samt nyval av Bart Reefman, som styrelseledamöter för tiden intill slutet av nästa årsstämma. Vidare föreslås nyval av Petter Hjertstedt som styrelseordförande.

Information om de personer som valberedningen respektive de Större Aktieägarna föreslår för omval till styrelseledamöter finns i bolagets årsredovisning och på bolagets hemsida, www.maximument.com.

Information om ny styrelseledamot föreslagen av de Större Aktieägarna:

Bart Reefman
Född: 1967.
Utbildning: Examen i ekonomi från Nyenrode Business Universiteit.
Övriga nuvarande uppdrag: VD för Reefman Distri Groep BV och Espron BV. Huvudsakligen verksam inom försäljning, distribution och utveckling av ett flertal produkter såsom leksaker, elektronik och mobiltillbehör.
Tidigare uppdrag: Grundat och investerat i flertal bolag såsom bokförlag, filmdistributionsbolag och spelbolag.
Antal aktier: 1 487 683 B-aktier.
Oberoende i förhållande till större aktieägare: Ja.
Oberoende i förhållande till bolagsledningen och bolaget: Ja.

Game Fund Partners föreslår omval av Petter Hjertstedt, Christina Seelye och Karla Martin, samt nyval av Jonah Blake och Joshua Ashley Klayman som styrelseledamöter för tiden intill slutet av nästa årsstämma. Vidare föreslås nyval av Petter Hjertstedt som styrelseordförande.

Information om en av de nya styrelseledamöterna föreslagna av Game Fund Partners:

Jonah Blake
Utbildning: Examen från Sarah Lawrence College och Florida Atlantic University.
Övriga nuvarande uppdrag: Jonah är grundare och ledande befattningshavare för Game Fund Partners Group LLC, ett venture capital-bolag som specialiserar sig på spelinvesteringar, rådgivning och marknadstjänster. Mr Blakes kärnspecialitet är partnerskap och media.
Tidigare uppdrag: Utöver direktinvesteringar har Mr Blake varit rådgivare till över 20 spelbolag de två senaste åren med specialisering på kapitalanskaffningar, decentraliserade infrastrukturer, strategier för innehållsskapare och andra tredjepartsprogramvarupartnerskap. Innan Game Fund Partners Group var Mr Blake rådgivare och konsult åt investeringsgrupper inom nyhetsrapportering, underhållning, esport och esportsreklam.

Val av revisor (punkt 12)
Styrelsen och de Större Aktieägarna föreslår omval av det registrerade revisionsbolaget Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB (”PwC”) som bolagets revisor för tiden intill slutet av nästa årsstämma. PwC har meddelat att om årsstämman bifaller förslaget kommer auktoriserade revisorn Nicklas Renström att vara huvudansvarig revisor.

Beslut om godkännande av styrelsens beslut om nyemission till säljarna av Merge Games (punkt 13)
Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar att godkänna styrelsens beslut från den 24 april 2024 om en riktad nyemission av högst 6 315 134 B-aktier, innebärande en ökning av aktiekapitalet med högst 631 513,40 kronor. För beslutet ska i övrigt följande villkor gälla.

1. Rätt att teckna de nya B-aktierna ska, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, endast tillkomma Luke Keighran och Joanne Keighran. Skälet till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är att uppfylla bolagets förpliktelser i aktieöverlåtelseavtalet om förvärv av Merge Games Ltd.
2. Teckning av B-aktier ska ske på teckningslista senast fredagen den 7 juni 2024. Styrelsen ska dock äga rätt att förlänga teckningstiden.
3. För samtliga B-aktier ska betalas totalt 15 600 907,0336 kronor, vilket således motsvarar en teckningskurs om 2,4704 kronor per B-aktie. Teckningskursen motsvarar den volymvägda genomsnittskursen för bolagets aktier på Nasdaq First North under den tjugo (20) handelsdagsperiod som föregår emissionsbeslutet. Betalning ska erläggas genom kvittning av fordran.
4. De nya B-aktierna medför rätt till vinstutdelning första gången på den avstämningsdag för vinstutdelning som infaller närmast efter det att de nya B-aktierna registrerats hos Bolagsverket och införts i den av Euroclear Sweden ABs förda aktiebok.
5. Styrelsen, eller den person som styrelsen utser, bemyndigas att vidta de mindre justeringar i detta beslut som kan visa sig nödvändiga i samband med registrering av den riktade nyemissionen.

Beslut om godkännande av styrelsens beslut om nyemission till säljarna av Maximum Games och MG Team Inc. (punkt 14)
Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar att godkänna styrelsens beslut från den 24 april 2024 om en riktad nyemission av högst 13 709 116 B-aktier, innebärande en ökning av aktiekapitalet med högst 1 370 911,60 kronor. För beslutet ska i övrigt följande villkor gälla.
1. Rätt att teckna de nya B-aktierna ska, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, endast tillkomma Christina Seelye och Thierry Bonnefoi. Skälet till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är att uppfylla bolagets förpliktelser i aktieöverlåtelseavtalet om förvärv av Maximum Games, Inc och MG Team, Inc.
2. Teckning av B-aktier ska ske på teckningslista senast fredagen den 7 juni 2024. Styrelsen ska dock äga rätt att förlänga teckningstiden.
3. För samtliga B-aktier ska betalas totalt 36 814 460,1064 kronor, vilket således motsvarar en teckningskurs om 2,6854 kronor per B-aktie. Teckningskursen motsvarar den volymvägda genomsnittskursen för bolagets aktier på Nasdaq First North under den tio (10) handelsdagsperiod som föregår emissionsbeslutet. Betalning ska erläggas genom kvittning av fordran.
4. De nya B-aktierna medför rätt till vinstutdelning första gången på den avstämningsdag för vinstutdelning som infaller närmast efter det att de nya B-aktierna registrerats hos Bolagsverket och införts i den av Euroclear Sweden ABs förda aktiebok.
5. Styrelsen, eller den person som styrelsen utser, bemyndigas att vidta de mindre justeringar i detta beslut som kan visa sig nödvändiga i samband med registrering av den riktade nyemissionen.

Beslut om extraordinär ersättning till den tidigare valberedningen (punkt 15)
Valberedningen föreslår, som ett erkännande av deras respektive insatser sedan årsstämman 2023, att arvode till var och en av ledamöterna i valberedningen ska utgå med 22 000 kronor. Vidare föreslås att arvode till valberedningens ordförande ska utgå med 44 000 kronor.

Beslut om riktlinjer för tillsättande av valberedningen och instruktion för valberedningen (punkt 16)
Valberedningen föreslår riktlinjer för tillsättande av valberedningen och instruktion för valberedningen enligt nedan. Därutöver har styrelsen även mottagit ett alternativt förslag från de Större Aktieägarna, vilket också anges nedan.

Valberedningens förslag om riktlinjer för tillsättande av valberedningen och instruktion för valberedningen:

Valberedningen föreslår att stämman beslutar om följande principer för valberedningen. Valberedningen ska bestå av representanter för de till röstetalet fem största aktieägarna per den 30 september 2024. För det fall någon av de fem största aktieägarna avstår sin rätt att utse en representant, ska den sjätte största ägaren erbjudas att utse en representant och så vidare till dess att valberedningen består av fem ledamöter. Majoriteten av valberedningens medlemmar ska vara oberoende i förhållande till bolagets större aktieägare.

Valberedningen ska lägga fram följande beslutsförslag inför årsstämman 2025.

(a) Förslag till stämmoordförande
(b) Förslag till styrelse
(c) Förslag till styrelseordförande
(d) Förslag till arvoden för styrelsens ledamöter respektive ordföranden
(e) Förslag till ersättning för utskottsarbete
(f) Förslag till principer för valberedningens sammansättning och instruktion till valberedningen

Ledamot i valberedningen ska ställa sin plats till förfogande om aktieägaren som utsett denne ledamot inte längre är en av de fyra största aktieägarna, varefter ny aktieägare i storleksmässig turordning ska erbjudas möjlighet att utse ledamot. Om inte särskilda skäl föreligger ska dock inga förändringar ske i valberedningens sammansättning om endast mindre förändringar i röstetal ägt rum eller förändringen inträffar senare än tre månader före årsstämman 2025. Förändringar i valberedningens sammansättning ska offentliggöras genom separat pressmeddelande så snart som möjligt.

Styrelseordföranden i bolaget är ansvarig för att kontakta de största aktieägarna och hantera bildandet av valberedningen i enlighet med det förfarande som beskrivs nedan. Styrelseordföranden i bolaget ansvarar även för att sammankalla valberedningen, när alla ledamöter utsetts, för deras första möte. Valberedningen ska utse ordförande i valberedningen. Valberedningens ledamöter samt de aktieägare de representerar ska offentliggöras på bolagets webbplats så snart som möjligt och senast sex (6) månader innan årsstämma 2025, www.maximument.com.

De största aktieägarna, som har rätt att utse en representant i valberedningen, ska erhålla en skriftlig förfrågan från styrelseordföranden i bolaget där de uppmanas att utse en representant i valberedningen, och de ska svara om de önskar utse en representant eller inte i valberedningen senast sju dagar från den dag då förfrågan sändes till aktieägaren. Responsen från de större aktieägarna ska vara: (i) ovillkorad (dvs. godkännande av uppdraget får inte vara villkorad av uppfyllandet av vissa villkor, händelser eller liknande); (ii) slutgiltig och bindande och (iii) oåterkallelig (dvs. en aktieägare som beslutar att inte utse en representant får inte ändra ett sådant beslut senare trots att ändringen görs före offentliggörandet till marknaden av ledamöterna i valberedningen).

Om svaret inte lämnas inom den tidsfrist som anges ovan, ska aktieägaren anses ha villkorslöst och oåterkalleligen beslutat att inte utse någon representant i valberedningen, och ett svar som innehåller ett villkor ska även det behandlas som ett beslut att inte utse någon representant. I fall (a) en aktieägare svarar att den inte vill utse någon representant, (b) ger en villkorad respons; eller (c) responderar efter utgången av den angivna tidsfristen, har sådan aktieägare villkorslöst och oåterkalleligen därmed avstått från sin rätt att utse en representant i valberedningen. Styrelsens ordförande ska därefter kontakta den femte största aktieägaren osv. med samma metod för att utse en representant enligt ovan.

Förfrågningar och svar i enlighet med ovanstående ska ske skriftligen (e-post ska anses vara skriftligt), arkiveras och styrelsen för bolaget ska genom styrelsens ordförande erhålla en kopia av dokumenten. Om en ansökan skickas med vanlig post, kommer den registrerade adressen för aktieägare i registret som administreras av Euroclear Sweden AB att användas.

Valberedningens mandattid löper intill dess att ny valberedning tillträtt. Bolaget svarar för kostnader i samband med valberedningens arbete. Var och en av ledamöterna i valberedningen har rätt till årlig ersättning om 22 000 kronor och valberedningens ordförande har rätt till årlig ersättning om 44 000 kronor från bolaget.

Om en ledamot av valberedningen självmant avgår från uppdraget innan dennes arbete är avslutat ska den aktieägare som utsåg den avgående ledamoten utse en efterträdare, förutsatt att aktieägaren fortfarande är en av de till röstetalet fyra största aktieägarna som är representerade i valberedningen. Detta ska ske i överensstämmelse med de förfaranden avseende uppsägningstid, respons och tidsfrister som föreskrivs ovan, inklusive utan begränsning rimliga tidsgränser, oåterkalleliga och ovillkorliga svar och sådana andra rimliga förfaranden som utskottets ordförande kan besluta. Kallelse ska ske och dokument skall förvaras enligt ovan.

Utöver vad som anges ovan ska svensk kod för bolagsstyrning vara tillämplig för valberedningen och dess arbete.

De Större Aktieägarnas förslag till riktlinjer för sammansättningen av valberedningen och instruktioner för valberedningen:

Valberedningen ska bestå av representanter för de fyra till antalet aktier största aktieägarna per den 30 september 2024. För det fall en av de fyra största aktieägarna avstår sin rätt att utse en representant, ska den femte största ägaren erbjudas att utse en representant och så vidare till dess att valberedningen består av fyra ledamöter.

Valberedningen ska lägga fram följande beslutsförslag inför årsstämman 2025.

 • Förslag till ordförande vid årsstämman
 • Kandidater till styrelsen
 • Kandidat till styrelseordförande
 • Förslag till arvoden åt styrelseledamöter respektive styrelseordföranden
 • Förslag till ersättning för arbete som utförts i utskott inom styrelsen
 • Förslag till revisorer
 • Förslag till arvode för bolagets revisorer
 • Förslag till principer för valberedningens sammansättning och instruktion för valberedningen

Valberedningen ska lämna sitt förslag till styrelseordföranden i bolaget senast 8 veckor före dagen för årsstämman 2025. För att förslaget ska anses giltigt ska det biträdas av minst 3 av valberedningens ledamöter.

Ledamot i valberedningen ska ställa sin plats till förfogande om aktieägaren som utsett denne ledamot inte längre är en av de fyra största aktieägarna, varefter den nya aktieägaren i storleksmässig turordning ska erbjudas möjlighet att utse ledamot. Om inte särskilda skäl föreligger ska dock inga förändringar ske i valberedningens sammansättning om endast mindre förändringar i röstetal ägt rum eller förändringen inträffar senare än tre månader före årsstämman 2025. Förändringar i valberedningens sammansättning ska offentliggöras i ett separat pressmeddelande så snart som möjligt.

Styrelseordföranden i bolaget är ansvarig för att kontakta de största aktieägarna och tillsätta valberedningen i enlighet med det förfarande som beskrivs nedan. Styrelseordföranden i bolaget ansvarar även för att sammankalla valberedningen, när alla ledamöter utsetts, för deras första möte. Valberedningen ska utse ordförande i valberedningen. Valberedningens ledamöter samt de aktieägare de representerar ska offentliggöras på bolagets webbplats så snart som möjligt och senast sex (6) månader innan årsstämma 2025, www.maximument.com.

De största aktieägarna, som har rätt att utse en representant i valberedningen, ska erhålla en skriftlig förfrågan från styrelseordföranden i bolaget där de uppmanas att utse en representant i valberedningen, och de ska svara om de önskar utse en representant eller inte i valberedningen senast sju dagar från den dag då förfrågan sänds till aktieägaren. Responsen från de större aktieägarna ska vara:

i) ovillkorad (dvs. godkännande av uppdraget får inte vara villkorat av uppfyllandet av vissa villkor, händelser eller liknande),

ii) slutgiltig och bindande och

iii) oåterkallelig (dvs. en aktieägare som beslutar att inte utse en representant får inte senare ändra ett sådant beslut trots att ändringen görs före offentliggörandet till marknaden av ledamöterna i valberedningen).

Om svaret inte lämnas inom den tidsfrist som anges ovan, ska aktieägaren anses ha villkorslöst och oåterkalleligen beslutat att inte utse någon representant i valberedningen, och ett svar som innehåller ett villkor ska även det behandlas som ett beslut att inte utse någon representant. I fall

 • en aktieägare svarar att den inte vill utse någon representant;
 • ger en villkorad respons; eller
 • responderar efter utgången av den angivna tidsfristen, har sådan aktieägare därigenom villkorslöst och oåterkalleligen avstått från sin rätt att utse en representant i valberedningen. styrelseordföranden ska därefter kontakta den femte största aktieägaren osv. med samma metod för att utse en representant enligt vad som beskrivits ovan.

Förfrågningar och svar enligt beskrivningen ovan ska ske skriftligen (e-post ska betraktas som skriftligt), arkiveras, och styrelsen för bolaget ska genom styrelseordföranden erhålla en kopia av dokumenten. Om en förfrågan skickas med vanlig post, kommer den registrerade adressen för aktieägare i registret som administreras av Euroclear Sweden AB att användas.

Valberedningens mandattid kommer att löpa till dess att en ny valberedning tillträtt. Bolaget svarar för kostnaderna som är förenade med valberedningens arbete. Ledamöterna i valberedningen har inte rätt till någon ersättning från bolaget.

Om en ledamot av valberedningen avgår före utgången av dennes mandatperiod ska den aktieägare som utsåg den avgående ledamoten utse en efterträdare, förutsatt att aktieägaren fortfarande är en av de fyra till antalet aktier största ägarna som är representerade i valberedningen. Detta ska ske i överensstämmelse med de förfaranden avseende uppsägningstid, respons och tidsfrister som föreskrivs ovan, inklusive, utan begränsning rimliga tidsgränser, oåterkalleliga och ovillkorliga svar och sådana andra rimliga förfaranden som valberedningens ordförande kan besluta. Kallelse ska ske, och dokument skall behållas enligt ovan.

Utöver ovan ska svensk kod för bolagsstyrning tillämpas på valberedningen och dess arbete.

Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om emission av aktier och/eller teckningsoptioner och/eller konvertibler (punkt 17)
Styrelsen föreslår att årsstämman bemyndigar styrelsen att vid ett eller flera tillfällen fram till nästa årsstämma besluta att emittera nya aktier och/eller teckningsoptioner och/eller konvertibler, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt. Ökningen av aktiekapitalet, vilket inkluderar utgivande av, konvertering till eller nyteckning av aktier, får motsvara en utspädning av högst 20 procent av aktiekapitalet vid den tidpunkt bemyndigandet utnyttjas första gången för att emittera aktier och/eller teckningsoptioner och/eller konvertibler med villkor att betala med apportegendom eller genom kvittning, eller andra villkor.

Styrelsen eller person som utsetts av styrelsen bemyndigas att vidta de mindre justeringar i detta beslut som kan visa sig nödvändiga i samband med registrering därav.

_______________________

Särskilda majoritetskrav
För giltigt beslut enligt punkt 13 och 14 ovan fordras att beslutet biträds av aktieägare med minst nio tiondelar av såväl de avgivna rösterna som de vid årsstämman företrädda aktierna. För giltigt beslut enligt punkt 17 ovan fordras att beslutet biträds av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid årsstämman företrädda aktierna.

Aktieägares rätt att erhålla upplysningar
Aktieägarna erinras om sin rätt att, vid årsstämman, erhålla upplysningar från styrelsen och verkställande direktören i enlighet med 7 kap. 32 § aktiebolagslagen. Aktieägare som vill skicka in frågor i förväg kan göra det per post till Kungsgatan 9, 111 43 Stockholm eller via e-post till ir@maximument.com.

Antal aktier och röster
Det finns totalt 51 110 152 aktier (2 000 000 A-aktier och 49 110 152 B-aktier) emitterade i Maximum Entertainment, motsvarande 69 110 152 röster, (varav 20 000 000 utgörs av A-aktier och
49 110 152 utgörs av B-aktier). Bolaget innehar per dagen för denna kallelse inga egna aktier.

Handlingar
Årsredovisning, styrelsens ersättningsrapport och övrigt beslutsunderlag hålls tillgängligt hos bolaget kontor på Kungsgatan 9, 111 43 Stockholm samt på bolagets hemsida www.maximument.com senast tre veckor före årsstämman. Vidare hålls valberedningens motiverade yttrande tillgängligt hos bolaget på ovan nämnda adress, samt på www.maximument.com, från dagen för denna kallelse. Kopior av handlingarna sänds till aktieägare som begär det och uppger sin postadress.

Behandling av personuppgifter
För information om hur dina personuppgifter behandlas hänvisas till den integritetspolicy som finns tillgänglig på Euroclears hemsida: www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Integritetspolicy-bolagsstammor-svenska.pdf.

Stockholm i maj 2024
Maximum Entertainment AB
Styrelsen

NEWSLETTER SIGN-UP

Get information on new releases and latest news in your inbox!

By filling in this form, you agree to receive information about the offers, news and events of MAXIMUM ENTERTAINMENT by e-mail or text messages. For more information please refer to our Privacy Policy.

LET'S GET SOCIAL!

Follow Us