Maximum Entertainment Logo

Kommuniké från extra bolagsstämma i Zordix AB (publ)

Extra bolagsstämman i Zordix AB (publ) (”Bolaget”) ägde rum idag den 25 februari 2022. Stämman beslutade med erforderlig majoritet i enlighet med följande:

Beslut om ändring av villkor för teckningsoptioner utfärdade inom ramen för incitamentsprogram 2021/2023 och 2021/2024

Extra bolagsstämma beslutade om att ändra villkoren för teckningsoptioner utfärdade enligt incitamentsprogram 2021/2023 och incitamentsprogram 2021/2024 på så sätt att teckningskursen för nyteckning av aktier genom nyttjande av teckningsoptionerna justeras. Teckningskursen ska motsvara 110 procent (incitamentsprogram 2021/2023) respektive 111 procent (incitamentsprogram 2021/2024) av den för B-aktier i Bolaget på Nasdaq First North Growth Market noterade volymvägda genomsnittliga betalkursen under perioden från och med den 24 januari 2022 till och med den 4 februari 2022.

SUBSCRIBE

to our newsletter

LET'S GET SOCIAL!

Follow Us