Kommuniké från extra bolagsstämma i Zordix AB (publ)

Extra bolagsstämman i Zordix AB (publ), org.nr 556778–7691, (”Bolaget”) ägde rum idag den 2 november 2021. Stämman beslutade med erforderlig majoritet i samtliga föreslagna ärenden i enlighet styrelsens tidigare offentliggjorda förslag. Nedan följer en sammanfattning av de huvudsakliga beslut som fattades.

Ändring av bolagsordningen

Stämman beslutade om ändrad lydelse av bolagsordningens bestämmelser om antalet styrelseledamöter och anmälan till stämman samt om införandet av en ny bestämmelse om insamling av fullmakter och poströstning enligt följande:

§ 6 Styrelse
Styrelsen ska bestå av lägst tre och högst åtta ledamöter med lägst noll och högst två suppleanter.

§ 9 Anmälan till stämma
Aktieägare som vill delta i bolagsstämma ska anmäla sitt deltagande till bolaget senast den tidpunkt och den dag som anges i kallelsen till stämman. Denna dag får inte vara söndag, annan allmän helgdag, lördag, midsommarafton, juldag eller nyårsafton och inte infalla tidigare än femte vardagen innan stämman. Aktieägare eller ombud får ha med sig högst två biträden vid bolagsstämma endast om aktieägare anmäler antalet biträden till bolaget på det sätt som anges i föregående stycke.

§10 Insamling av fullmakter och poströstning
Styrelsen får samla in fullmakter enligt det förfarande som anges i 7 kap. 4 § andra stycket aktiebolagslagen (2005:551). Styrelsen får inför en bolagsstämma besluta att aktieägarna ska kunna utöva rösträtt per post före bolagsstämman.

Val av nya styrelseledamöter

Stämman beslutade i enlighet med framlagda förslag att:

  • styrelsen ska bestå av sju (7) ledamöter,
  • välja Stefan Lindeberg och David Eriksson som nya ledamöter av styrelsen
  • ett styrelsearvode ska utgå enligt den arvodesnivå som beslutades av årsstämman 2021 för befintliga ledamöter, proportionerligt i förhållande till mandattidens längd fram till årsstämman 2022.

Bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om emission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler

Stämman beslutade att bemyndiga styrelsen att vid ett eller flera tillfällen under tiden fram till nästa årsstämma besluta att emittera nya aktier, konvertibler och/eller teckningsoptioner, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, motsvarande en utspädning av högst 20 procent av aktiekapitalet vid den tidpunkt bemyndigandet utnyttjas första gången.

Bemyndigande att vidta smärre justeringar

Stämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag att bemyndiga styrelsen, den verkställande direktören eller den styrelsen i övrigt förordnar att vidta sådana smärre justeringar och förtydliganden av de på extra bolagsstämman fattade besluten i den utsträckning detta är erforderligt för registrering av besluten.

NEWSLETTER SIGN-UP

Get information on new releases and latest news in your inbox!

By filling in this form, you agree to receive information about the offers, news and events of MAXIMUM ENTERTAINMENT by e-mail or text messages. For more information please refer to our Privacy Policy.

LET'S GET SOCIAL!

Follow Us