Kommuniké från extra bolagsstämma i Zordix AB (publ)

Extra bolagsstämman i Zordix AB (publ) (”Bolaget”) ägde rum idag den 16 december 2021. Stämman beslutade med erforderlig majoritet i enlighet med följande:

Godkännande av styrelsens beslut om riktad nyemission

Extra bolagsstämma beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att godkänna styrelsens beslut från den 29 november 2021 om nyemission om högst 8 333 333 aktier av serie B, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt. Nyemissionen riktade sig till en på förhand vidtalad grupp av investerare utsedda genom ett accelererat bookbuilding-förfarande genomfört av Pareto Securities AB och teckningskursen uppgick till 30 kronor per aktie.

Nyemissionen innebär att Bolagets aktiekapital ökas med 833 333,30 kronor från 2 761 260,20 kronor till 3 594 593,50 kronor och antalet aktier i Bolaget ökar med 8 333 333 aktier från 27 612 602 till 35 945 935. Nyemissionen medför en utspädning för befintliga aktieägare om cirka 23,2 procent av antalet aktier och cirka 15,4 procent av antalet röster i Bolaget.

NEWSLETTER SIGN-UP

Get information on new releases and latest news in your inbox!

By filling in this form, you agree to receive information about the offers, news and events of MAXIMUM ENTERTAINMENT by e-mail or text messages. For more information please refer to our Privacy Policy.

LET'S GET SOCIAL!

Follow Us