Kommuniké från årsstämman i Maximum Entertainment AB den 4 juni 2024

Maximum Entertainment AB har idag den 4 juni 2024 hållit årsstämma. Årsstämman genomfördes med fysisk närvaro av aktieägare och med möjlighet för aktieägare att utöva sin rösträtt genom förhandsröstning (poströstning). Årsstämman i Maximum Entertainment AB fattade följande beslut:

Fastställande av räkenskaperna för 2023 och fråga om ansvarsfrihet

Resultat- och balansräkningarna samt koncernresultat- och koncernbalansräkningarna för 2023 fastställdes.

Ansvarsfrihet för 2023 års förvaltning beviljades för styrelsens ledamöter, dock inte för Christina Seelye vare sig i egenskap av styrelseledamot eller verkställande direktör. Däremot motsatte sig aktieägare med mer än tio procent av samtliga aktier i bolaget ansvarsfrihet för samtliga styrelseledamöter med undantag för Petter Hjertstedt.

Resultatdisposition

Årsstämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att ingen vinstutdelning lämnas och att resultatet överförs i ny räkning.

Styrelsearvode, revisorsarvode, styrelseval och revisorsval

Årsstämman beslutade för tiden intill slutet av nästa årsstämma att styrelsearvode ska utgå med högst 468 000 (468 000) kronor till styrelsens ordförande och högst 234 000 (234 000) kronor till envar av övriga ledamöter samt att den totala ersättningen till styrelseledamöterna högst ska uppgå till 2 000 000 kronor och att styrelseledamöter som är anställda av bolaget ska inte erhålla någon ersättning. Årsstämman beslutade vidare, i enlighet med styrelsens förslag, att arvode till revisorn ska utgå enligt godkänd räkning.

Årsstämman beslutade, i enlighet med Christina Seelyes, Thierry Bonnefois och Philippe Cohens förslag, att styrelsen ska bestå av fyra ordinarie styrelseledamöter utan några styrelsesuppleanter. Årsstämman beslutade vidare, i enlighet med styrelsens samt Christina Seelyes, Thierry Bonnefois och Philippe Cohens förslag, att bolagets revisor ska vara ett auktoriserat revisionsbolag utan revisorssuppleanter.

I enlighet med Christina Seelyes, Thierry Bonnefois och Philippe Cohens förslag omvaldes Christina Seelye, Petter Hjertstedt och Karla Martin samt nyvaldes Bart Reefman till ordinarie styrelseledamöter för tiden intill slutet av nästa årsstämma. Petter Hjertstedt valdes till ny styrelseordförande. Revisionsbolaget Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB omvaldes som revisor och det noterades att auktoriserade revisorn Nicklas Renström avses att fortsätta vara huvudansvarig revisor.

Fråga om godkännande av styrelsens beslut om nyemission till säljarna av Merge Games

Årsstämman biföll inte styrelsens förslag om att godkänna styrelsens beslut från den 24 april 2024 om en riktad nyemission av högst 6 315 134 B-aktier.

Fråga om godkännande av styrelsens beslut om nyemission till säljarna av Maximum Games och MG Team Inc.

Årsstämman biföll inte styrelsens förslag om att godkänna styrelsens beslut från den 24 april 2024 om en riktad nyemission av högst 13 709 116 B-aktier.

Fråga om godkännande av extraordinär ersättning till den tidigare valberedningen

Årsstämman biföll inte valberedningens förslag om extraordinär ersättning till den tidigare valberedningen.

Riktlinjer för tillsättande av valberedningen och instruktion för valberedningen

Årsstämman beslutade att anta riktlinjer för tillsättande av valberedningen och instruktion för valberedningen i enlighet med Christina Seelyes, Thierry Bonnefois och Philippe Cohens förslag. Riktlinjerna innebär i korthet att valberedningen ska bestå av representanter för de fyra till antalet aktier största aktieägarna per den 30 september 2024.

Fråga om emissionsbemyndigande att emittera nya aktier och/eller teckningsoptioner och/eller konvertibler

Årsstämman biföll inte styrelsens förslag om att bemyndiga styrelsen att emittera nya aktier och/eller teckningsoptioner och/eller konvertibler.

NEWSLETTER SIGN-UP

Get information on new releases and latest news in your inbox!

By filling in this form, you agree to receive information about the offers, news and events of MAXIMUM ENTERTAINMENT by e-mail or text messages. For more information please refer to our Privacy Policy.

LET'S GET SOCIAL!

Follow Us