Kommuniké från årsstämman 2022 i Zordix AB (publ)

Årsstämman i Zordix AB (publ), 556778-7691 (”Bolaget”), ägde rum idag den 18 maj 2022. Stämman beslutade i samtliga föreslagna ärenden i enlighet styrelsens tidigare offentliggjorda förslag. Nedan följer en sammanfattning av de huvudsakliga beslut som fattades.

Fastställande av resultat- och balansräkning
Årsstämman fastställde resultat- och balansräkningen såsom dessa intagits i årsredovisningen och koncernredovisningen för räkenskapsåret 2021.

Dispositioner beträffande resultatet
Årsstämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag att samtliga till årsstämmans förfogade medel ska överföras i ny räkning och att ingen utdelning ska lämnas för räkenskapsåret 2021.

Ansvarsfrihet
Årsstämman beslutade att bevilja var och en av styrelseledamöterna och verkställande direktören ansvarsfrihet för 2021 års förvaltning i enlighet med revisorns tillstyrkan.

Styrelse och revisor
Årsstämman beslutade i enlighet med framlagda förslag att:

 • styrelsen ska bestå av fyra ledamöter,
 • ett styrelsearvode ska utgå med 213 000 kronor till vardera styrelseledamot och 426 000 till styrelsens ordförande. Den totala ersättningen ska sammanlagt uppgå till högst 1 065 000 kronor,
 • revisorsarvode ska utgå enligt löpande och godkänd räkning,
 • omvälja Stefan Lindeberg, Stefan Lampinen, David Eriksson och Matti Larsson till styrelseledamöter
 • välja Stefan Lindeberg som styrelseordförande, och att
 • till slutet av nästa årsstämma utse det registrerade revisionsbolaget Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB till Bolagets revisor.

Beslut om inrättande av en valberedning
Årsstämman beslutade i enlighet med det framlagda förslaget att inrätta en valberedning. Valberedningen har till uppgift att inför årsstämman 2023 lämna beslutsförslag till stämman på följande punkter:

 • Förslag till stämmoordförande
 • Förslag till Styrelse
 • Förslag till styrelseordförande
 • Förslag till arvoden för styrelsens ledamöter respektive ordföranden
 • Förslag till ersättning för utskottsarbete
 • Förslag till revisorer
 • Förslag till arvode för Bolagets revisorer
 • Förslag till principer för valberedningens sammansättning och instruktion till valberedningen

Valberedningen ska bestå av representanter för de till röstetalet fyra (4) största aktieägarna per den 19 maj 2022. Skulle någon av de fyra största aktieägarna avstå sin rätt att utse en representant ska den en femte största ägaren erbjudas att utse en representant och så vidare till dess att valberedningen består av fyra ledamöter. Valberedningens ledamöter samt de aktieägare de representerar ska offentliggöras på Bolagets webbplats så snart som möjligt och senast sex (6) månader innan årsstämma 2023.

Beslut om godkännande av styrelsens beslut om riktad emission av aktier
Beslutades att godkänna styrelsens beslut från den 12 april 2022 om en riktad emission av högst 2 381 716 aktier av serie B vilket motsvarar en ökning av aktiekapitalet om högst 238 171,60 kronor. Skälet till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är för att möjliggöra betalning för tilläggsköpeskillingen i enlighet med villkoren i Bolagets avtal om förvärv av Just For Games SAS. Teckningskursen motsvarar den volymviktade genomsnittskursen för Bolagets aktie under de 20 senaste handelsdagarna innan dagen för styrelsens emissionsbeslut.

Bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om emission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler
Styrelsen föreslår att stämman bemyndigar styrelsen att vid ett eller flera tillfällen under tiden fram till nästa årsstämma besluta att emittera nya aktier, konvertibler och/eller teckningsoptioner, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, motsvarande en utspädning av högst 20 procent av aktiekapitalet vid den tidpunkt bemyndigandet utnyttjas första gången.

Bemyndigande att vidta smärre justeringar
Årsstämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag att bemyndiga styrelsen, den verkställande direktören eller den styrelsen i övrigt förordnar att vidta sådana smärre justeringar och förtydliganden av de på årsstämman fattade besluten i den utsträckning detta är erforderligt för registrering av besluten.

NEWSLETTER SIGN-UP

Get information on new releases and latest news in your inbox!

By filling in this form, you agree to receive information about the offers, news and events of MAXIMUM ENTERTAINMENT by e-mail or text messages. For more information please refer to our Privacy Policy.

LET'S GET SOCIAL!

Follow Us