Kommuniké från årsstämman 2021 i Zordix AB (publ)

Årsstämman i Zordix AB (publ), 556778-7691, (”Bolaget”) ägde rum idag den 6 maj 2021. Mot bakgrund av den extraordinära situation som råder till följd av covid-19-pandemin genomfördes stämman med enbart poströstning, utan fysiskt deltagande.

Stämman beslutade i samtliga föreslagna ärenden i enlighet styrelsens tidigare offentliggjorda förslag. Nedan följer en sammanfattning av de huvudsakliga beslut som fattades.

Fastställande av resultat- och balansräkning

Årsstämman fastställde resultat- och balansräkningen såsom dessa intagits i årsredovisningen och koncernredovisningen för räkenskapsåret 2020.

Dispositioner beträffande resultatet

Årsstämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag att samtliga till årsstämmans förfogade medel ska överföras i ny räkning och att ingen utdelning ska lämnas för räkenskapsåret 2020.

Ansvarsfrihet

Årsstämman beslutade att bevilja var och en av styrelseledamöterna och verkställande direktören ansvarsfrihet för 2020 års förvaltning i enlighet med revisorns tillstyrkan.

Styrelse och revisor

Årsstämman beslutade i enlighet med framlagda förslag att:

  • styrelsen ska bestå av fem ledamöter,
  • ett styrelsearvode ska utgå med 120 000 kronor till vardera styrelseledamot och den totala ersättningen ska sammanlagt uppgå till 540 000 kronor,
  • revisorsarvode ska utgå enligt löpande och godkänd räkning,
  • omvälja Malin Jonsson, Matti Larsson, Stefan Lampinen, David Wallsten och Patrik Bloch till styrelseledamöter
  • omvälja Malin Jonsson som styrelseordförande, och att
  • till slutet av nästa årsstämma utse det registrerade revisionsbolaget Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB till Bolagets revisor.

Bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om emission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler

Styrelsen föreslår att stämman bemyndigar styrelsen att vid ett eller flera tillfällen under tiden fram till nästa årsstämma besluta att emittera nya aktier, konvertibler och/eller teckningsoptioner, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, motsvarande en utspädning av högst 20 procent av aktiekapitalet vid den tidpunkt bemyndigandet utnyttjas första gången.

Bemyndigande att vidta smärre justeringar

Årsstämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag att bemyndiga styrelsen, den verkställande direktören eller den styrelsen i övrigt förordnar att vidta sådana smärre justeringar och förtydliganden av de på årsstämman fattade besluten i den utsträckning detta är erforderligt för registrering av besluten.

NEWSLETTER SIGN-UP

Get information on new releases and latest news in your inbox!

By filling in this form, you agree to receive information about the offers, news and events of MAXIMUM ENTERTAINMENT by e-mail or text messages. For more information please refer to our Privacy Policy.

LET'S GET SOCIAL!

Follow Us