Kommuniké från årsstämma i Zordix AB (publ)

Årsstämman i Zordix AB (publ), org. nr 556778-7691, (”Bolaget”) ägde rum idag den 8 juni 2023, kl. 15.00 i Convendums lokaler i Stockholm. Stämman beslutade, med erforderlig majoritet, i samtliga föreslagna ärenden i enlighet med tidigare offentliggjorda förslag. Nedan följer en sammanfattning av de huvudsakliga beslut som fattades.

Fastställande av resultat- och balansräkning

Det beslutades att fastställa resultat- och balansräkningen såsom dessa intagits i årsredovisningen för 2022.

Vinstdisposition

Det beslutades att Bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen balanseras i ny räkning och att någon utdelning således ej lämnas.

Ansvarsfrihet

Det beslutades att bevilja var och en styrelseledamöterna och den verkställande direktören ansvarsfrihet.

Arvoden till styrelsen och revisorn

Det beslutades att arvode för styrelseledamöter ska utgå med 234 000 kronor till vardera av styrelseledamöterna, samt att arvode till styrelsens ordförande ska utgå med 468 000 kronor.

Vidare beslutades att ersättning till revisor ska utgå enligt löpande och godkänd räkning.

Val av styrelse och revisor

Det beslutades att styrelsen för tiden intill slutet av nästa årsstämma, ska bestå av sex ordinarie ledamöter utan suppleanter.

De ordinarie ledamöterna Stefan Lindeberg, Stefan Lampinen, and David Eriksson omvaldes. Det beslutades vidare om nyval av Christina Seelye, Karla Martin och Petter Hjertstedt. Till styrelseordförande omvaldes Stefan Lindeberg.

Det beslutades att omvälja revisionsbolaget Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB med den auktoriserade revisorn Nicklas Renström som huvudansvarig revisor.

Ändring av företagsnamnet

Det beslutades att ändra Bolagets företagsnamn och antog följande förslag som nya företagsnamn:

1. Maximum Entertainment AB
2. MaxEnt AB
3. Maximum Ent. AB
4. MaximumEnt AB

För det fall att det första förslaget inte är möjligt att registrera vid Bolagsverket ska nästa förslag i ordningen ges in för registrering vid Bolagsverket, och så vidare.

Ändring av bolagsordningen

Det beslutades att ändra Bolagets bolagsordning i syfte att ändra Bolagets säte från Västerbottens län, Umeå kommun till Stockholms län, Stockholms kommun, inkludera möjligheten att omstämpla aktier av serie A till aktier av serie B, samt implementera ändringen av företagsnamnet som stämman beslutat om.

Godkännande av styrelsens beslut om nyemission till säljarna av (I) Merge Games, (II) Maximum Games och MG Team Inc samt (III) Just For Games

Stämman beslutade att godkänna styrelsens beslut från den 12 januari 2023 om nyemission till säljarna av Merge Games Ltd samt att godkänna styrelsens beslut från den 2 maj 2023 om nyemission av aktier till säljarna av Maximun Games, Inc MG Team, Inc och Just For Games SAS. Teckning, tilldelning och betalning genom kvittning har ägt rum. Efter att emissionerna registrerats kommer antalet aktier i Bolaget uppgå till totalt 51 110 152 aktier, fördelat på 2 000 000 aktier serie A och 49 110 152 aktier serie B.

Beslut om tillsättande av valberedning och instruktion till valberedningen

Stämman beslutade att anta de föreslagna principerna för valberedningens sammansättning och instruktion till valberedningen.

Emissionsbemyndigande

Styrelsen beslutade att bemyndiga styrelsen att vid ett eller flera tillfällen under tiden fram till nästa årsstämma besluta att emittera nya aktier, konvertibler och/eller teckningsoptioner, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt. Ökningen av aktiekapitalet, vilket inkluderar utgivande av, konvertering till eller nyteckning av aktier, får motsvara en utspädning av högst 20 procent av aktiekapitalet vid den tidpunkt bemyndigandet utnyttjas första gången.

För mer detaljerad information om innehållet i besluten hänvisas till kallelsen till årsstämman som inkluderar de fullständiga beslutsförslagen som antagits av stämman. Kallelse till årsstämman finns tillgängliga på Bolagets hemsida, www.zordix.com.

NEWSLETTER SIGN-UP

Get information on new releases and latest news in your inbox!

By filling in this form, you agree to receive information about the offers, news and events of MAXIMUM ENTERTAINMENT by e-mail or text messages. For more information please refer to our Privacy Policy.

LET'S GET SOCIAL!

Follow Us