KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I ZORDIX AB (PUBL)

Aktieägarna i Zordix AB (publ), org. nr 556778-7691, ("Bolaget") kallas härmed till extra bolagsstämma fredagen den 20 mars 2020 kl. 10.15 i Kafé Station, Östra Rådhusgatan 2C, 903 26 Umeå. Entrén till stämmolokalen öppnas klockan 10.00.

Rätt att delta och anmälan

Aktieägare som vill delta vid extra bolagsstämman ska:

     i.       dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken på avstämningsdagen som är 13 mars 2020;

    ii.        dels senast 13 mars 2020 anmäla sig och eventuella biträden (högst två) skriftligen per post till Zordix AB (publ), Marmorvägen 95, SE-907 42 Umeå, (vänligen märk kuvertet "Extra bolagsstämma") eller per e-post till ir@zordix.com. I anmälan bör uppges fullständigt namn, person- eller organisationsnummer, aktieinnehav, adress, telefonnummer samt i förekommande fall, uppgift om ställföreträdare, ombud eller biträde. Anmälan bör i förekommande fall åtföljas av fullmakter, registreringsbevis och andra behörighetshandlingar.

Förvaltarregistrerade aktier

Aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade hos bank eller annan förvaltare måste genom förvaltarens försorg tillfälligt låta inregistrera aktierna i eget namn för att äga rätt att delta i stämman. Sådan registrering, som normalt tar några dagar, ska vara verkställd senast 13 mars 2020 och bör därför begäras hos förvaltaren i god tid före detta datum.

Ombud m.m.

Aktieägare som företräds genom ombud ska utfärda skriftlig och daterad fullmakt för ombudet. Om fullmakten utfärdats av juridisk person ska bestyrkt kopia av registreringsbevis, eller motsvarande behörighetshandling, utvisande att de personer som har undertecknat fullmakten är behöriga firmatecknare för den juridiska personen, bifogas fullmakten. Fullmakten får inte vara äldre än ett år gammal, dock att fullmakten får vara äldre än ett år om det framgår att den är giltig för en längre period, längst fem år. En kopia av fullmakten samt eventuellt registreringsbevis bör, för att underlätta inpasseringen vid stämman, ha kommit Bolaget tillhanda genom att insändas till Bolaget på adress enligt ovan senast den 13 mars 2020. Fullmakten i original samt registreringsbevis ska även uppvisas på stämman. Fullmaktsformulär kommer finnas tillgängligt via Bolagets hemsida, www.zordix.com, samt skickas utan kostnad till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress.

Förslag till dagordning

1.    Stämmans öppnande och val av ordförande vid stämman

2.    Upprättande och godkännande av röstlängd

3.    Godkännande av dagordning

4.    Val av en eller två justerare

5.    Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad

6.    Beslut om bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om riktad nyemission

7.    Stämmans avslutande

Förslag till beslut

Punkt 1: Stämmans öppnande och val av ordförande vid stämman

Styrelsen föreslår att extra bolagsstämman väljer Malin Jonsson till ordförande vid stämman.

Punkt 6: Beslut om bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om riktad nyemission

Styrelsen föreslår att den extra bolagsstämman bemyndigar styrelsen att vid ett tillfälle under tiden fram till årsstämman 2020 besluta om nyemission motsvarande högst 692 354 B-aktier. Nyemission av aktier ska kunna verkställas som en riktad nyemission till:

(a)  Tamás István Kozak, och

(b)  Ákos Gyula Diviánszky

med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, samt mot kontant betalning, med bestämmelse om apport eller kvittning.

Syftet med bemyndigandet, och skälet till den potentiella avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt, är att Bolaget den 2 mars 2020 ingått ett avtal om förvärv av samtliga aktier i Invictus Games Kft, där säljarna som en del av betalningen för aktierna ska erhålla nyemitterade B-aktier i Bolaget.

 

I den utsträckning nyemission av aktier kan ske med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, ska emissionen ske på marknadsmässiga villkor.

Majoritetsregler

För giltigt beslut enligt punkt 6 krävs att beslutet har biträtts av aktieägare som representerar minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädda vid bolagsstämman.

Antal aktier och röster

Det totala antalet aktier i Bolaget uppgår per dagen för denna kallelse till 2 000 000 stycken A-aktier och 12 473 280 stycken B-aktier. Det totala antalet röster i Bolaget uppgår per dagen för denna kallelse till 32 473 280 stycken. Bolaget innehar inga egna aktier.

Övrigt

Fullständiga förslag till beslut och övriga handlingar som ska finnas tillgängliga enligt aktiebolagslagen hålls tillgängliga senast två veckor före stämman hos Bolaget på Industrivägen 12, SE-901 30 Umeå och på Bolagets webbplats www.zordix.com och sänds till de aktieägare som begär det och uppger sin e-mail- eller postadress.

Aktieägarna erinras om rätten att, vid extra bolagsstämman, begära upplysningar från styrelsen och verkställande direktören i enlighet med 7 kap. 32 § aktiebolagslagen.

Hantering av personuppgifter

För information om hur dina personuppgifter behandlas hänvisas till den integritetspolicy som finns tillgänglig på Euroclear Sweden AB:s hemsida: www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Integritetspolicy-bolagsstammor-svenska.pdf

________

 

Umeå i mars 2020

Zordix AB (publ)

Styrelsen

NEWSLETTER SIGN-UP

Get information on new releases and latest news in your inbox!

By filling in this form, you agree to receive information about the offers, news and events of MAXIMUM ENTERTAINMENT by e-mail or text messages. For more information please refer to our Privacy Policy.

LET'S GET SOCIAL!

Follow Us