KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I ZORDIX AB (PUBL)

Aktieägarna i Zordix AB (publ), org. nr 556778-7691, ("Bolaget") kallas härmed till extra bolagsstämma den 11 mars 2021 kl. 10.15 i Kafé Nya Station, Östra Rådhusgatan 2C, 903 26 Umeå. Entrén till stämmolokalen öppnas klockan 10.00.

Rätt att delta och anmälan

Aktieägare som önskar delta i extra bolagsstämman ska

 1. dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken senast 3 mars 2021,
 2. dels 5 mars 2021 helst före kl. 15.00, anmäla sig och eventuella biträden (högst två) skriftligen per post till Zordix AB (publ), Box 3179, 903 04 Umeå, (vänligen märk kuvertet "Extra bolagsstämma") eller per e-post till ir@zordix.com. I anmälan bör uppges fullständigt namn, person- eller organisationsnummer, aktieinnehav, adress, telefonnummer samt i förekommande fall, uppgift om ställföreträdare, ombud eller biträde. Anmälan bör i förekommande fall åtföljas av fullmakter, registreringsbevis och andra behörighetshandlingar.

Förvaltarregistrerade aktier

Aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade genom bank eller annan förvaltare måste hos förvaltaren, för att äga rätt att delta vid stämman, begära att föras in i aktieboken i eget namn hos Euroclear Sweden AB (s.k. rösträttsregistrering). Förvaltaren måste ha genomfört rösträttsregistreringen hos Euroclear Sweden AB senast 5 mars 2021, vilket innebär att aktieägare som önskar sådan rösträttsregistrering måste underrätta förvaltaren om detta i god tid före nämnda datum.

Ombud m.m.

Aktieägare som företräds genom ombud ska utfärda skriftlig och daterad fullmakt för ombudet. Om fullmakten utfärdats av juridisk person ska bestyrkt kopia av registreringsbevis, eller motsvarande behörighetshandling, utvisande att de personer som har undertecknat fullmakten är behöriga firmatecknare för den juridiska personen, bifogas fullmakten. Fullmakten får inte vara äldre än ett år gammal, dock att fullmakten får vara äldre än ett år om det framgår att den är giltig för en längre period, längst fem år. En kopia av fullmakten samt eventuellt registreringsbevis bör, för att underlätta inpasseringen vid stämman, ha kommit Bolaget tillhanda genom att insändas till Bolaget på adress enligt ovan senast den 5 mars 2021. Fullmakten i original samt registreringsbevis ska även uppvisas på stämman. Fullmaktsformulär kommer finnas tillgängligt via Bolagets hemsida, www.zordix.com, samt skickas utan kostnad till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress.

Information om poströstning

Bolaget har beslutat att aktieägarna före stämman ska kunna utöva sin rösträtt per post. Bolaget uppmanar aktieägarna att använda denna möjlighet för att minimera antalet deltagare som närvarar personligen vid stämman och därmed bidra till att minska risken för smittspridning av viruset som orsakar covid-19.

Formulär för poströstning finns tillgängliga på Bolagets hemsida (www.zordix.com). Ifyllt och undertecknat formulär skickas i original till adressen ovan. Komplett formulär ska vara Bolaget tillhanda senast onsdagen den 5 mars 2021, helst före kl. 15.00. Ytterligare instruktioner finns i formuläret. Observera att registrering av aktier i eget namn (om aktierna är förvaltarregistrerade) och anmälan till stämman måste ha skett enligt ovan även om aktieägaren väljer att poströsta före stämman.

Förslag till dagordning

 1. Öppnande av stämman och val av ordförande vid stämman
 2. Upprättande och godkännande av röstlängd
 3. Godkännande av dagordning
 4. Val av en eller två justerare
 5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
 6. Val av ny styrelseledamot och antalet styrelseledamöter
 7. Beslut om godkännande av styrelsens beslut om riktad nyemission
 8. Beslut om införande av ett incitamentsprogram för ledningen och övriga anställda genom utfärdande av högst 925 000 teckningsoptioner samt beslut om godkännande av överlåtelse av teckningsoptioner
 9. Beslut om införande av ett incitamentsprogram för styrelsen genom utfärdande av högst 175 000 teckningsoptioner samt beslut om godkännande av överlåtelse av teckningsoptioner
 10. Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om emission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler
 11. Ändring av bolagsordning
 12. Beslut om bemyndigande för styrelsen att vidta om smärre justeringar av besluten
 13. Stämmans avslutande

Förslag till beslut

Punkt 1 – Stämmans öppnande och val av ordförande vid stämman

Styrelsen föreslår att extra bolagsstämman väljer Malin Jonsson till ordförande vid stämman.

Punkt 6 – Val av ny styrelseledamot och antalet ledamöter

Styrelsen föreslår att stämman beslutar om val av Patrik Bloch som ny styrelseledamot i Bolaget för tiden intill slutet av årsstämman 2022 och att styrelsen i Bolaget ska bestå av sex (6) ordinarie styrelseledamöter utan suppleanter. Om stämman beslutar i enlighet med förslaget kommer styrelsen att bestå av styrelseordförande Malin Jonsson samt styrelseledamöterna Matti Larsson, Stefan Lampinen, Ludvig Lindberg och David Wallsten och Patrik Bloch.

Punkt 7 – Beslut om godkännande av styrelsens beslut om riktad nyemission

Styrelsen föreslår att extra bolagsstämman beslutar att godkänna styrelsens beslut den 8 februari 2021 om nyemission av högst 4 600 000 aktier av serie B. Aktiekapitalet kan till följd av nyemissionen komma att ökas med högst 460 000 kronor. För beslutet ska i övrigt följande villkor gälla.

 1. Rätten att teckna aktier ska, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, tillkomma investerarna som anmält intresse i nyemissionen.

Skälen till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är att på ett tids- och kostnadseffektivt sätt delvis säkerställa finansieringen av förvärvet av Just For Games SAS (”Förvärvet”) samt att tillföra Bolaget nya strategiskt viktiga ägare, vilket styrelsen bedömer kommer att vara till nytta för Bolagets befintliga aktieägare. Det noteras särskilt att Förvärvet är strategiskt och i enlighet med Bolagets kommunicerade tillväxtstrategi.

Varje aktie ska emitteras till en kurs om 20,00 kronor per aktie. Teckningskursen motsvarar en rabatt om cirka 31,5 procent i förhållande till stängningskursen på NGM Nordic SME den 8 februari 2021 och cirka 12,8 procent till den volymvägda genomsnittskursen under de senaste 60-handelsdagarna räknat fram till och med den 8 februari 2021. Eftersom den nyemissionen har ett direkt samband med Förvärvet har förhandlingar med investerare delvis pågått parallellt med Bolagets arbete med Förvärvet, vilket påbörjades i november 2020. Vidare är genomförandet av den nyemissionen en förutsättning för att kunna slutföra Förvärvet. Sammantaget och med hänsyn till att nyemissionen avser en placering av en större post aktier till nya strategiskt viktiga ägare anser styrelsen att teckningskursen är marknadsmässig.

 1. Teckning av aktier ska ske på dagen för emissionsbeslutet och på särskild teckningslista.
 2. Betalning av tecknade aktier ska ske inom två dagar från emissionsbeslutet.
 3. Styrelsen äger rätt att förlänga tecknings- och betalningstiden.
 4. De nya aktierna berättigar till vinstutdelning från och med den dag aktierna har förts in i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken.
 5. Styrelsen eller den styrelsen utser bemyndigas att vidta de smärre justeringar som krävs för beslutets registrering vid Bolagsverket och Euroclear.

För giltigt beslut enligt denna punkt erfordras att förslaget biträds av aktieägare med minst nio tiondelar (9/10) av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädda vid stämman.

Punkt 8 – Beslut om införande av incitamentsprogram för ledningen och övriga anställda genom utfärdande av högst 925 000 teckningsoptioner samt beslut om godkännande av överlåtelse av teckningsoptioner

Styrelsen för Bolaget föreslår att extra bolagsstämman beslutar om emission av högst 925 000 teckningsoptioner, till följd varav Bolagets aktiekapital kan komma att öka med högst 92 500 kronor. Överteckning kan inte ske. Teckningsoptionerna ska medföra rätt till nyteckning av 925 000 B-aktier i Bolaget.

För emissionen ska följande villkor gälla. Teckningsoptionerna ska, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, endast tecknas av Bolaget eller ett av Bolaget helägt dotterbolag för efterföljande överlåtelse till nuvarande och tillkommande ledande befattningshavare, nyckelpersoner och anställda i Bolaget eller i något av Bolagets dotterbolag (”Deltagarna”) i enlighet med det av stämman antagna beslutet samt instruktioner från Bolagets styrelse. Deltagarna kommer att erbjudas att förvärva teckningsoptioner enligt följande:

 • Nuvarande och tillkommande medlemmar av bolagsledningen erbjuds att förvärva högst 320 000 teckningsoptioner var. Det maximala antalet teckningsoptioner som tilldelas deltagarna i denna kategori får inte överstiga 540 000 teckningsoptioner. Bolagets styrelseledamöter ska inte tilldelas teckningsoptioner.
 • Nuvarande och tillkommande övriga nyckelpersoner och anställda erbjuds att förvärva högst 230 000 teckningsoptioner var. Det maximala antalet teckningsoptioner som tilldelas deltagarna i denna kategori får inte överstiga 385 000 teckningsoptioner.
 • Teckningsoptionerna ska tecknas senast den 19 mars 2021 på särskild teckningslista. Styrelsen ska äga rätt att förlänga tiden för teckning.
 • Bolaget ska vederlagsfritt emittera teckningsoptionerna.
 • Varje teckningsoption berättigar till teckning av en ny B-aktie i Bolaget under perioden från och med dagen efter offentliggörandet av Bolagets kvartalsrapport för det första kvartalet 2023 till och med den 31 juli 2023 eller den tidigare dag som följer av villkoren för teckningsoptionerna. Intjänandeperioden är två år och föreslås med anledning av att Bolaget är aktivt på en marknad under ständig utveckling där deltagarnas arbete bidrar till Bolagets värdeutveckling samt då det funnits vara i övriga aktieägares intresse att även i närtid öka deltagarnas aktieägarintresse. Styrelsen anser att ett sådant ökat intresse gynnar Bolagets utveckling och därmed även är i aktieägarnas intresse.
 • Teckningskursen ska fastställas till 140% av den för B-aktier i Bolaget på NGM Nordic SME noterade volymvägda genomsnittliga betalkursen under perioden från och med den 25 februari 2021 till och med den 10  mars 2021. Teckningskursen kan bli föremål för omräkning enligt villkoren för teckningsoptionerna.
 • Överlåtelse av teckningsoptionerna från Bolaget till Deltagarna ska ske mot betalning av en premie per teckningsoption motsvarande teckningsoptionens marknadsvärde per dagen för överlåtelsen, beräknat enligt Black & Scholes värderingsmodell.
 • En förutsättning för att tilldelas teckningsoptioner är att Deltagaren undertecknat ett särskilt hembudsavtal med Bolaget. Hembudsavtalet innebär att Bolaget, eller den det anvisar, under vissa förutsättningar har rätt att återköpa teckningsoptionerna från Deltagaren. Sådan återköpsrätt ska föreligga till exempel om Deltagarens anställning upphör samt om Deltagaren avser att överlåta teckningsoptionen till någon annan.
 • Ny aktie som tecknats genom utnyttjande av teckningsoption medför rätt till vinstutdelning första gången på den avstämningsdag för utdelning som infaller närmast efter det att nyemissionen har registrerats vid Bolagsverket och Euroclear Sweden AB.
 • De fullständiga villkoren för teckningsoptionerna kommer att finnas tillgängliga hos Bolaget och på Bolagets webbplats senast två veckor innan bolagsstämman.

Bakgrund och skäl till förslag

Syftet med emissionen och skälet för avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är att implementera incitamentsprogram 2021/2023. Syftet är att skapa förutsättningar för att behålla samt att öka motivationen hos nuvarande och tillkommande medlemmar av bolagsledningen, övriga nyckelpersoner och anställda inom Bolaget och dess koncern. Styrelsen finner att det ligger i samtliga aktieägares intresse att ledningen, vilken bedömts vara viktiga för Bolagets vidare utveckling, har ett långsiktigt intresse av en god värdeutveckling på aktien i Bolaget. Ett långsiktigt ägarengagemang förväntas stimulera ett ökat intresse för verksamheten och resultatutvecklingen i sin helhet samt höja motivationen för Deltagarna och syftar till att uppnå ökad intressegemenskap mellan den deltagande och Bolagets aktieägare. Vidare syftar programmet till att attrahera kompetenta medarbetare till Bolaget.                                                                                                                    

Utspädningseffekt

I det fall samtliga teckningsoptioner utnyttjas kommer antalet B-aktier att öka med 925 000, vilket motsvarar en utspädning om högst cirka 3,44 procent av det totala antalet aktier i Bolaget och cirka 2,06 procent av rösterna i Bolaget med beaktande av det totala antalet aktier vid tidpunkten för kallelsen, de 4 600 000 B-aktier som avses emitteras enligt beslutspunkt 7 i kallelsen och de 2 404 164 B-aktier som Bolaget avser att emittera till säljarna med anledning av Bolagets förvärv av Just For Games SAS.

Övriga utestående teckningsoptioner

Vid tidpunkten för kallelsen finns inga utestående teckningsoptioner eller aktiebaserade incitamentsprogram. Kallelsen innehåller dock ett förslag till beslut om incitamentsprogram för Bolagets styrelse enligt de villkor som framgår av beslutspunkt 9.   

Kostnader

Under antagande om emission och full tilldelning av de föreslagna teckningsoptionerna beräknas intäkterna från erhållen likvid vid överlåtelsen av teckningsoptionerna överstiga kostnaderna vid tillskapandet av programmet.

Det föreslagna programmet förväntas ha en marginell inverkan på Bolagets nyckeltal.  

Beredning av förslaget

Förslaget till incitamentsprogram har utarbetats av Bolagets styrelse i samarbete med externa rådgivare.

Särskilt bemyndigande

Det föreslås att styrelsen eller den styrelsen utser bemyndigas att vidta de mindre justeringar i detta beslut som kan komma att vara nödvändiga i samband med registrering hos Bolagsverket och eventuellt hos Euroclear Sweden AB.

För giltigt beslut enligt denna punkt erfordras att förslaget biträds av aktieägare med minst nio tiondelar (9/10) av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädda vid stämman.

Punkt 9 – Beslut om införande av incitamentsprogram för styrelsen genom emission av högst 175 000 teckningsoptioner samt beslut om godkännande av överlåtelse av teckningsoptioner

Aktieägaren Matti Larsson föreslår att extra bolagsstämman i Bolaget beslutar om emission av högst 175 000 teckningsoptioner, till följd varav Bolagets aktiekapital kan komma att öka med högst 17 500 kronor. Överteckning kan inte ske. Teckningsoptionerna ska medföra rätt till nyteckning av 175 000 aktier i Bolaget.

Rätt att teckna teckningsoptionerna ska, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, tillkomma Bolaget, eller ett av Bolaget helägt dotterbolag, med rätt och skyldighet att, vid ett eller flera tillfällen, vidareöverlåta teckningsoptioner till nuvarande styrelseledamöter i Bolaget samt nya styrelseledamöter till ett pris som inte understiger optionens marknadsvärde enligt Black & Scholes värderingsmodell. I övrigt ska följande villkor gälla för emissionen:

 • Teckningsoptionerna ska tecknas senast den 19 mars 2021 på särskild teckningslista.
 • Betalning för tecknade teckningsoptioner ska erläggas senast fem arbetsdagar efter teckning. Bolaget har rätt att teckna teckningsoptionerna vederlagsfritt eller till marknadsvärde beräknat enligt Black & Scholes värderingsmodell.
 • Nuvarande och tillkommande ledamöter i styrelsen för Bolaget ska erbjudas att förvärva högst 100 000 teckningsoptioner per person.
 • Varje teckningsoption berättigar till teckning av en ny aktie i Bolaget under perioden från och med dagen efter offentliggörandet av Bolagets kvartalsrapport för det första kvartalet 2024 till och med den 31 juli 2024 eller den tidigare dag som följer av villkoren för teckningsoptionerna. Teckningskursen ska fastställas till 140% av den för aktier i Bolaget på NGM Nordic SME noterade volymvägda genomsnittliga betalkursen under perioden från och med den 25 februari 2021 till och med den 10 mars 2021. Teckningskursen kan bli föremål för omräkning enligt villkoren för teckningsoptionerna.
 • Ny aktie som tecknats genom utnyttjande av teckningsoption medför rätt till vinstutdelning första gången på den avstämningsdag för utdelning som infaller närmast efter det att nyemissionen har registrerats vid Bolagsverket och Euroclear Sweden AB.
 • Matti Larsson föreslår att extra bolagsstämman beslutar om att godkänna att Bolaget får överlåta teckningsoptioner i Bolaget av incitamentsprogram 2021/2024 till nuvarande och tillkommande styrelseledamöter i Bolaget och att på annat sätt förfoga över teckningsoptionerna för att säkerställa åtagandena i anledning av teckningsoptionerna av incitamentsprogram 2021/2024.
 • Tillkommande styrelseledamöter i Bolaget kommer inom ramen för incitamentsprogram 2021/2024, att erbjudas att förvärva teckningsoptioner i enlighet med tilldelningsprinciperna som anges ovan. Bolagets nuvarande styrelseledamöter ska inte äga rätt att förvärva ytterligare teckningsoptioner än de som förvärvas enligt ovan.
 • Garanterad tilldelning kommer inte att förekomma och överanmälan får inte ske.
 • Förvärv av teckningsoptionerna ska ske till ett pris motsvarande teckningsoptionens marknadsvärde (optionspremie), vilket ska beräknas enligt Black & Scholes värderingsmodell eller annan vedertagen värderingsmodell. Värderingen ska utföras av ett oberoende värderingsinstitut eller ett revisionsbolag.
 • I samband med överlåtelse av teckningsoptioner till deltagarna ska Bolaget genom avtal förbehålla sig rätten att återköpa optioner om styrelseledamöters uppdrag upphör eller om ledamot i sin tur önskar vidareöverlåta teckningsoptionerna.
 • De fullständiga villkoren för teckningsoptionerna kommer att finnas tillgängliga hos Bolaget och på Bolagets webbplats senast två veckor innan bolagsstämman.

Bakgrund och skäl till förslag

Syftet med emissionen och skälet för avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är att implementera incitamentsprogram 2021/2024. Aktieägaren Matti Larsson anser att det är till fördel för Bolaget att Bolaget ska kunna erbjuda styrelseledamöterna ett motivationshöjande ägarengagemang och möjlighet att ta del av Bolagets framtida värdeutveckling. Ett långsiktigt ekonomiskt intresse i Bolaget antas stimulera berörda styrelseledamöters intresse för Bolagets verksamhet, ökar motivationen samt stärker engagemanget i Bolaget, vilket får anses stimulera ett ökat intresse för resultatutvecklingen i sin helhet som på sikt kan antas leda till att Bolaget når bästa möjliga affärs- och värdemässiga utveckling. Således anser Matti Larsson det vara till fördel för Bolaget och aktieägarna att styrelseledamöterna på detta sätt erbjuds att förvärva teckningsoptioner i Bolaget.

Utspädningseffekt

I det fall samtliga teckningsoptioner utnyttjas kommer antalet B-aktier att öka med 175 000, vilket motsvarar en utspädning om högst cirka 0,67 procent av det totala antalet aktier i Bolaget och cirka 0,40 procent av rösterna i Bolaget med beaktande av det totala antalet aktier vid tidpunkten för kallelsen, de 4 600 000 B-aktier som avses emitteras enligt beslutspunkt 7 i kallelsen och de 2 404 164 B-aktier som Bolaget avser att emittera till säljarna med anledning av Bolagets förvärv av Just For Games SAS.

Den maximala utspädningseffekten av incitamentsprogram 2021/2023 (beslutspunkt 8 i kallelsen) och incitamentsprogram 2021/2024 beräknas uppgå till sammanlagt högst 4,06 procent av aktierna i Bolaget och 2,44 procent av rösterna i Bolaget med beaktande av det totala antalet aktier vid tidpunkten för kallelsen, de 4 600 000 B-aktier som avses emitteras enligt beslutspunkt 7 i kallelsen och de 2 404 164 B-aktier som Bolaget avser att emittera till säljarna med anledning av Bolagets förvärv av Just For Games SAS samt under förutsättning att full teckning sker och att samtliga teckningsoptioner nyttjas för nyteckning av B-aktier i Bolaget.

Övriga utestående teckningsoptioner

Vid tidpunkten för kallelsen finns inga utestående teckningsoptioner eller aktiebaserade incitamentsprogram. Kallelsen innehåller dock ett förslag till beslut om incitamentsprogram för Bolagets ledning och övriga anställda enligt de villkor som framgår av beslutspunkt 8.   

Kostnader

Teckning av teckningsoptioner som emitteras inom ramen för incitamentsprogram 2021/2024 ska ske till ett pris motsvarande optionens marknadsvärde, vilket innebär att det inte ska uppkomma några sociala avgifter för Bolaget i samband med teckning av teckningsoptioner. Teckningsoptionens marknadsvärde ska beräknas enligt Black & Scholes värderingsmodell. Kostnaderna kommer endast att bestå i begränsade kostnader för implementering och administration av emissionerna. Behov av att vidta några åtgärder för säkring av programmet föreligger därför inte. Programmen förväntas ha en marginell påverkan på Bolagets nyckeltal.

Beredning av förslaget

Förslaget till incitamentsprogram har utarbetats av Bolagets styrelse i samarbete med externa rådgivare.

Särskilt bemyndigande

Det föreslås att styrelsen eller den styrelsen utser bemyndigas att vidta de mindre justeringar i detta beslut som kan komma att vara nödvändiga i samband med registrering hos Bolagsverket och eventuellt hos Euroclear Sweden AB.

För giltigt beslut enligt denna punkt erfordras att förslaget biträds av aktieägare med minst nio tiondelar (9/10) av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädda vid stämman.

Punkt 10 – Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om emission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler

Styrelsen föreslår att årsstämman bemyndigar styrelsen att vid ett eller flera tillfällen under tiden fram till nästa årsstämma besluta att emittera nya aktier, konvertibler och/eller teckningsoptioner, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt. Ökningen av aktiekapitalet, vilket inkluderar utgivande av, konvertering till eller nyteckning av aktier, får motsvara en utspädning av högst 20 procent av aktiekapitalet vid den tidpunkt bemyndigandet utnyttjas första gången för att emittera aktier, konvertibler och/eller teckningsoptioner.

Syftet med bemyndigandet är att på ett snabbt och effektivt sätt förvärva företag, verksamheter, eller delar av dessa, eller att bredda bolagets ägarstruktur. Betalning får ske kontant och/eller med villkor att betala med apportegendom eller genom kvittning, eller andra villkor.

För giltigt beslut enligt denna punkt erfordras att förslaget biträds av aktieägare med minst nio tiondelar (9/10) av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädda vid stämman.

Punkt 11 – Ändring av bolagsordningen

Styrelsen föreslår följande bolagsordningsändringar i paragraf 4 och paragraf 5:

Nuvarande lydelse Ny lydelse
§ 4: Aktiekapitalet i bolaget ska uppgå till lägst 1 000 000 kronor och högst 4 000 000 kronor […] § 4: Aktiekapitalet i bolaget ska uppgå till lägst 1 800 000 kronor och högst 7 200 000 kronor […]
§ 5: Antal aktier ska vara lägst 10 000 000 och högst 40 000 000. § 5: Antal aktier ska vara lägst 18 000 000 och högst 72 000 000.

För giltigt beslut enligt denna punkt erfordras att förslaget biträds av aktieägare med minst två tredjedelar (2/3) av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädda vid stämman.

Punkt 12 – Beslut om bemyndigande för styrelsen att vidta om smärre justeringar av besluten

Styrelsen föreslår att stämman bemyndigar styrelsen, den verkställande direktören eller den styrelsen i övrigt förordnar, att vidta sådana smärre justeringar och förtydliganden av de på stämman fattade besluten i den utsträckning detta är nödvändigt för registrering av besluten.

Antal aktier och röster

Det totala antalet aktier i Bolaget uppgår per dagen för denna kallelse till 2 000 000 stycken A-aktier och 16 957 042 B-aktier. Det totala antalet röster i Bolaget uppgår per dagen för denna kallelse till 36 957 042. Bolaget innehar inga egna aktier.

Handlingar m.m.

Fullständiga förslag till beslut och övriga handlingar som ska finnas tillgängliga enligt aktiebolagslagen hålls tillgängliga senast två veckor före stämman hos Bolaget på Industrivägen 12, Umeå och på Bolagets webbplats www.zordix.com och sänds till de aktieägare som begär det och uppger sin e-mail- eller postadress. Aktieägarna erinras om rätten att, vid extra bolagsstämman, begära upplysningar från styrelsen och verkställande direktören i enlighet med 7 kap. 32 § aktiebolagslagen.

Hantering av personuppgifter

Hantering av personuppgifter För information om hur dina personuppgifter behandlas hänvisas till den integritetspolicy som finns tillgänglig på Euroclear Sweden AB:s hemsida: www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Integritetspolicy-bolagsstammor-svenska.pdf.

_______________

Umeå i februari 2021

 

Zordix AB (publ)

Styrelsen

NEWSLETTER SIGN-UP

Get information on new releases and latest news in your inbox!

By filling in this form, you agree to receive information about the offers, news and events of MAXIMUM ENTERTAINMENT by e-mail or text messages. For more information please refer to our Privacy Policy.

LET'S GET SOCIAL!

Follow Us