KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I ZORDIX AB (PUBL)

Aktieägarna i Zordix AB (publ), org. nr 556778-7691, ("Bolaget") kallas härmed till årsstämma den 6 maj 2021.

Mot bakgrund av risken för spridning av Covid-19 och myndigheternas föreskrifter och råd om undvikande av sammankomster har styrelsen beslutat med stöd av tillfälliga lagregler att årsstämman ska genomföras utan fysisk närvaro genom att aktieägare utövar sin rösträtt endast genom poströstning.

Deltagande

Aktieägare som önskar delta på årsstämman ska

 1. vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken senast den 28 april 2021, och
 2. anmäla sitt deltagande senast den 5 maj 2021 genom att skicka in komplett poströstningsformulär och, i förekommande fall, fullmakter, registreringsbevis och andra motsvarande behörighetshandlingar i enlighet med anvisningar under rubriken ”Information om poströstning” nedan.

Förvaltarregistrerade aktier

Aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade genom bank eller annan förvaltare måste hos förvaltaren, för att äga rätt att delta vid stämman, begära att föras in i aktieboken i eget namn hos Euroclear Sweden AB (s.k. rösträttsregistrering). Förvaltaren måste ha genomfört rösträttsregistreringen hos Euroclear Sweden AB senast den 30 april 2021, vilket innebär att aktieägare som önskar sådan rösträttsregistrering måste underrätta förvaltaren om detta i god tid före nämnda datum.

Information om poströstning

Med anledning av utbrottet av coronaviruset som orsakar Covid-19 och aktieägarnas säkerhet, har Bolaget beslutat att årsstämman enbart kommer hållas genom poströstning enligt lag (2020:198) om tillfälliga undantag för att underlätta genomförandet av bolags- och föreningsstämmor. Detta innebär att årsstämman hålls utan närvaro av aktieägare, ombud och utomstående, d.v.s. det kommer inte hållas någon stämma med möjlighet att delta fysiskt.

Formulär för poströstning finns tillgängliga på Bolagets hemsida (www.zordix.com). Ifyllt och undertecknat formulär skickas i original till Zordix AB (publ), Box 3179, 903 04 Umeå, (vänligen märk kuvertet "Årsstämma 2021") eller per e-post till ir@zordix.com. Komplett formulär ska vara Bolaget tillhanda senast den 5 maj 2021. Ytterligare instruktioner finns i formuläret. Aktieägaren får inte förse poströsten med särskilda instruktioner eller villkor. Om så sker är rösten (dvs. poströstningen i dess helhet) ogiltig. Om aktieägare poströstar genom ombud ska fullmakt biläggas poströstningsformuläret. Fullmaktsformulär återfinns på bolagets webbplats, www.zordix.com. Om aktieägaren är en juridisk person ska även registreringsbevis eller annan behörighetshandling biläggas.

Förslag till dagordning

 1. Öppnande av stämman och val av ordförande vid stämman
 2. Upprättande och godkännande av röstlängd
 3. Val av en eller två justerare
 4. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
 5. Godkännande av dagordning
 6. Föredragning av framlagd årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse
 7. Val av ny styrelseledamot och antalet styrelseledamöter
 8. Beslut om
  1. Fastställande av resultaträkning och balansräkning samt koncernresultaträkning och koncernbalansräkning,
  2. Dispositioner beträffande Bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen, och
  3. Ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktör
 9. Fastställande av arvoden till styrelse och revisor
 10. Val av styrelse och revisor
 11. Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om emission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler
 12. Beslut om bemyndigande för styrelsen att vidta om smärre justeringar av besluten
 13. Stämmans avslutande

Förslag till beslut

Punkt 1 – Stämmans öppnande och val av ordförande vid stämman

Styrelsen föreslår att stämman väljer styrelseordförande Malin Jonsson till ordförande vid stämman samt att ordföranden ska föra protokollet.

Punkt 2 – Upprättande och godkännande av röstlängd

Röstlängden som föreslås godkännas är den röstlängd som tillhandahållits av Euroclear Sweden AB på uppdrag av Bolaget, baserat på bolagsstämmoaktieboken och inkomna poströster som kontrollerats och tillstyrkts av justeringspersonerna.

Punkt 3 – Val av en eller två justerare

Styrelsen föreslår att Matti Larsson och Ludvig Lindberg eller, vid förhinder för någon av dem eller båda, den eller de som styrelsen anvisar, som personer att jämte ordföranden justera protokollet. Justeringspersonernas uppdrag innefattar även att kontrollera röstlängden och att inkomna poströster blir rätt återgivna i stämmoprotokollet.

Punkt 8 b – Beslut om dispositioner beträffande vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen

Styrelsen föreslår att samtliga till årsstämmans förfogande stående medel överförs i ny räkning.

Punkt 8 c – Beslut om ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktör

Revisorn tillstyrker att årsstämman beviljar ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2020.

Beslut om ansvarsfrihet fattas genom individuella beslut för varje styrelseledamot respektive VD i följande ordning:

 1. Styrelseledamot Malin Jonsson
 2. Styrelseledamot Stefan Lampinen
 3. Styrelseledamot Ludvig Lindberg
 4. Styrelseledamot David Wallsten
 5. VD och styrelseledamot Matti Larsson

Punkt 9 – Fastställande av arvoden till styrelse och revisor

Det föreslås att arvode till styrelsen, för tiden intill slutet av nästa årsstämma, ska utgå med 120 000 kronor till vardera av styrelseledamöterna. Den totala ersättningen till styrelsen ska sammanlagt uppgå till 540 000 kronor.

Vidare föreslås att arvode till Bolagets revisor ska utgå enligt av styrelsen godkänd löpande räkning.

Punkt 10 – Val av styrelse och revisor

Styrelsen föreslår att stämman beslutar om omval av Malin Jonsson, Matti Larsson, Stefan Lampinen, David Wallsten och Patrik Bloch som styrelseledamöter för tiden intill slutet av årsstämman 2022 och att styrelsen i Bolaget ska bestå av fem (5) ordinarie styrelseledamöter utan suppleanter. Vidare förslås Malin Jonsson att omväljas som styrelseordförande.

Styrelsen föreslår, för tiden intill slutet av nästkommande årsstämma, omval av det registrerade revisionsbolaget Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB till Bolagets revisor.

Punkt 11 – Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om emission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler

Styrelsen föreslår att stämman bemyndigar styrelsen att vid ett eller flera tillfällen under tiden fram till nästa årsstämma besluta att emittera nya aktier, konvertibler och/eller teckningsoptioner, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt. Ökningen av aktiekapitalet, vilket inkluderar utgivande av, konvertering till eller nyteckning av aktier, får motsvara en utspädning av högst 20 procent av aktiekapitalet vid den tidpunkt bemyndigandet utnyttjas första gången för att emittera aktier, konvertibler och/eller teckningsoptioner.

Syftet med bemyndigandet är att på ett snabbt och effektivt sätt förvärva företag, verksamheter, eller delar av dessa, eller att bredda bolagets ägarstruktur. Betalning får ske kontant och/eller med villkor att betala med apportegendom eller genom kvittning, eller andra villkor.

För giltigt beslut enligt denna punkt erfordras att förslaget biträds av aktieägare med minst nio tiondelar (9/10) av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädda vid stämman.

Punkt 12 – Beslut om bemyndigande för styrelsen att vidta om smärre justeringar av besluten

Styrelsen föreslår att stämman bemyndigar styrelsen, den verkställande direktören eller den styrelsen i övrigt förordnar, att vidta sådana smärre justeringar och förtydliganden av de på stämman fattade besluten i den utsträckning detta är nödvändigt för registrering av besluten.

Antal aktier och röster

Det totala antalet aktier i Bolaget uppgår per dagen för denna kallelse till 2 000 000 stycken A-aktier och 21 557 042 B-aktier. Det totala antalet röster i Bolaget uppgår per dagen för denna kallelse till 41 557 042. Bolaget innehar inga egna aktier.

Aktieägares rätt att begära upplysningar

Aktieägare har av styrelsen och den verkställande direktören rätt att vid årsstämman begära upplysningar enligt 7 kap. 32 § aktiebolagslagen avseende dels förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen och förhållanden som kan inverka på bedömningen av Bolagets ekonomiska situation. Styrelsen och den verkställande direktören ska lämna ut sådana upplysningar om styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för Bolaget.

Begäran om sådana upplysningar ska lämnas skriftligen till Bolaget senast tio dagar före årsstämman, dvs. senast torsdagen den 26 april 2021, till Bolagets adress Zordix AB (publ), Box 3179, 903 04 Umeå, (vänligen märk kuvertet "Årsstämma 2021") eller per e-post till ir@zordix.com. Upplysningarna lämnas av Bolaget genom att de hålls tillgängliga på Bolagets webbplats, www.zordix.com under rubriken ”Årsstämma 2021”, och hos Bolaget på ovan angiven adress senast den 1 maj 2021. Upplysningarna skickas även till aktieägare som begärt dem och som uppgivit sin adress.

Handlingar

Årsredovisning, koncernredovisning och revisionsberättelse samt övriga handlingar hänförliga till föreslagna beslut till årsstämman kommer finnas tillgängliga på Bolagets kontor och webbplats www.zordix.com senast tre veckor före årsstämman. Handlingarna skickas också till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress.

Hantering av personuppgifter
Personuppgifter som hämtats från aktieboken, anmälan om deltagande till årsstämman, aktieägares röstning samt uppgifter om ombud kommer att användas för registrering, upprättande av röstlängd för årsstämma och, i förekommande fall, stämmoprotokoll. För information om hur dina personuppgifter behandlas se https://www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Integritetspolicy-bolagsstammor-svenska.pdf

_______________

Umeå i april 2021

Zordix AB (publ)

Styrelsen

NEWSLETTER SIGN-UP

Get information on new releases and latest news in your inbox!

By filling in this form, you agree to receive information about the offers, news and events of MAXIMUM ENTERTAINMENT by e-mail or text messages. For more information please refer to our Privacy Policy.

LET'S GET SOCIAL!

Follow Us