Företrädesemissionen i Zordix tecknades till 324 procent

Styrelsen i Zordix AB (publ) (”Zordix” eller ”Bolaget”) offentliggör idag utfallet i den nyemission med företrädesrätt för befintliga aktieägare om högst 3 791 408 aktier av serie B, som styrelsen beslutade om den 3 augusti 2020 (”Företrädesemissionen”). Det slutliga utfallet i Företrädesemissionen, för vilken teckningsperioden avslutades den 13 oktober 2020, visar att 3 744 403 aktier av serie B tecknades med stöd av teckningsrätter, motsvarande cirka 99 procent av Företrädesemissionen och att 8 525 044 aktier av serie B tecknades utan stöd av teckningsrätter, motsvarande cirka 225 procent av Företrädesemissionen. Företrädesemissionen är således övertecknad med cirka 224 procent och de garantiåtaganden som lämnats behöver således inte tas i anspråk. Genom Företrädesemissionen tillförs Bolaget cirka 45,5 MSEK före emissionskostnader.

EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, PUBLICERING ELLER DISTRIBUTION, DIREKT ELLER INDIREKT, INOM ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, HONG KONG, JAPAN, KANADA, NYA ZEELAND, SCHWEIZ, SINGAPORE, SYDAFRIKA, ELLER I NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR OFFENTLIGGÖRANDET, PUBLICERINGEN ELLER DISTRIBUTIONEN AV DETTA PRESSMEDDELANDE SKULLE VARA OLAGLIG, VARA FÖREMÅL FÖR LEGALA RESTRIKTIONER ELLER SKULLE KRÄVA REGISTRERING ELLER ANDRA ÅTGÄRDER.

VD Matti Larsson kommenterar utfallet

”Intresset har varit stort för vår nyemission och det är glädjande både att se att så många befintliga ägare har tecknat sig och att vi även har lyckats säkra nya långsiktiga ägare. Nu ser vi med tillförsikt fram emot nästa steg i vår utveckling.”

Teckning och tilldelning

Utfallet i Företrädesemissionen, för vilken teckningsperioden avslutades den 13 oktober 2020, visar att 3 744 403 aktier av serie B tecknades med stöd av teckningsrätter, motsvarande cirka 99 procent av Företrädesemissionen och att 8 525 044 aktier av serie B tecknades utan stöd av teckningsrätter, motsvarande cirka 225 procent av Företrädesemissionen. Företrädesemissionen är således övertecknad och de garantiåtaganden som lämnats behöver således inte tas i anspråk. Genom Företrädesemissionen tillförs Bolaget cirka 45,5 MSEK före emissionskostnader, vilka uppgår till cirka 6,1 MSEK. 

Tilldelning har skett i enlighet med de principer som anges i det prospekt som Bolaget offentliggjorde den 24 september 2020. Besked om tilldelning av aktier som tecknats utan stöd av teckningsrätter kommer att skickas till dem som tilldelats aktier. De tecknade och tilldelade nya aktierna ska betalas kontant och betalning ska senast vara Aqurat Fondkommission AB tillhanda på likviddagen, enligt instruktioner på avräkningsnotan. Förvaltarregistrerade aktieägare erhåller besked om tilldelning i enlighet med respektive förvaltares rutiner. Inget meddelande utgår till dem som inte fått någon tilldelning.  

Förändring av aktiekapital och antal aktier samt utspädning

Efter registrering av Företrädesemissionen hos Bolagsverket kommer Bolagets aktiekapital att öka med 379 140,80 SEK från 1 516 563,40 SEK till 1 895 704,20 SEK. Antalet aktier i Bolaget kommer att öka med 3 791 408 aktier till totalt 18 957 042 aktier. Samtliga nya aktier som emitteras är aktier av serie B. Totalt antal aktier av serie B uppgår efter Företrädesemissionen till 16 957 042. Utspädningseffekten för befintliga aktieägare som inte har deltagit i Företrädesemissionen uppgår till 20,0 procent av kapitalet.

Handel med BTA 

Handel med betalda tecknade aktier som erhålles genom teckning i Företrädesemissionen (BTA) kommer att ske på NGM Nordic SME fram till dess att Bolaget registrerat Företrädesemissionen hos Bolagsverket. Sådan registrering beräknas ske under vecka 44, 2020. 

Rådgivare

Augment Partners AB är finansiell rådgivare och Eversheds Sutherland Advokatbyrå AB är legal rådgivare till Zordix i samband med Företrädesemissionen.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Matti Larsson, VD, 
Telefon: +46 706 54 95 41
E-post: matti@zordix.com

Denna information är sådan information som Zordix AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 16 oktober 2020 kl. 16:30 CET.

Om Zordix

Zordix är en multinationell spelutvecklare och förläggare med huvudkontor i Umeå, vars affärsidé är att utveckla och ge ut spel till konsol och PC på den globala marknaden. Förvärv av andra bolag, långsiktiga investeringar i egna IP:n och satsningar inom ramen för den egna förlagsverksamheten är huvudingredienserna i Zordix tillväxtstrategi. Gruppen som helhet har under en 25-årsperiod medverkat till över 60 lanserade spel på en världsmarknad och består idag av tre studios som utvecklar spel under egna varumärken och ett eget förlag. Zordix Racing utvecklar ny teknik och nya spel i ett projekt med arbetsnamnet Thunder. Dimfrost Studio utvecklar nordisk fantasy i Bramble: The Mountain King. Invictus Games arbetar på ett antal nya projekt varav racingdelen till nästa spel i serien Flåklypa Grand Prix är ett. Zordix Publishing förlägger spel utvecklade av mindre studior och hjälper dem lansera sina titlar globalt. www.zordix.com. Augment Partners AB, info@augment.se, tel: +46 8-505 651 73 är Zordix Mentor. 

Viktig information

ERBJUDANDET RIKTAR SIG INTE TILL PERSONER MED HEMVIST I USA, AUSTRALIEN, HONGKONG, JAPAN, KANADA, NYA ZEELAND, SCHWEIZ, SINGAPORE, SYDAFRIKA ELLER I NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR DELTAGANDE SKULLE KRÄVA PROSPEKT, REGISTRERING ELLER ANDRA ÅTGÄRDER ÄN DE SOM FÖLJER AV SVENSK RÄTT. DETTA PRESSMEDDELANDE FÅR FÖLJAKTLIGEN INTE OFFENTLIGGÖRAS, PUBLICERAS ELLER DISTRIBUERAS, VARE SIG DIREKT ELLER INDIREKT, I ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, HONGKONG, JAPAN, KANADA, SCHWEIZ, SINGAPORE, SYDAFRIKA ELLER I NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR SÅDAN ÅTGÄRD HELT ELLER DELVIS ÄR FÖREMÅL FÖR LEGALA RESTRIKTIONER. INFORMATIONEN I DETTA PRESSMEDDELANDE FÅR INTE HELLER VIDAREBEFORDRAS, REPRODUCERAS ELLER UPPVISAS PÅ SÄTT SOM STÅR I STRID MED SÅDANA RESTRIKTIONER. UNDERLÅTENHET ATT EFTERKOMMA DENNA ANVISNING KAN INNEBÄRA BROTT MOT AMERIKANSKA SECURITIES ACT FRÅN 1933 ELLER TILLÄMPLIGA LAGAR I ANDRA JURISDIKTIONER.
 

NEWSLETTER SIGN-UP

Get information on new releases and latest news in your inbox!

By filling in this form, you agree to receive information about the offers, news and events of MAXIMUM ENTERTAINMENT by e-mail or text messages. For more information please refer to our Privacy Policy.

LET'S GET SOCIAL!

Follow Us