Ett antal investerare tecknar i pågående företrädesemission genom övertagande av VD och grundarens teckningsrätter

Styrelsen i Zordix AB (publ) (”Zordix” eller ”Bolaget”) beslutade den 3 augusti 2020 att genomföra en nyemission med företrädesrätt för befintliga aktieägare om högst 3 791 408 aktier av serie B, vilken vid full teckning inbringar högst cirka 45,5 MSEK (”Företrädesemissionen”). Ett antal investerare har genom anmälningssedlar åtagit sig att teckna totalt 1 250 000 aktier i Företrädesemissionen genom att vederlagsfritt överta teckningsrätter av Bolagets VD och grundare Matti Larsson. Detta innebär att samtliga Matti Larssons teckningsrätter, vilka innehas av hans helägda bolag Allscope AB, kommer att nyttjas och inbringa totalt 15,0 MSEK i Företrädesemissionen. Cirka 89 procent av aktierna som tecknas genom övertagna teckningsrätter omfattas av tolv månaders lock up. Bland investerarna finns Zordix styrelseordförande Malin Jonsson, Zordix styrelseledamot Stefan Lampinen, Zordix marknadschef Axel Danielsson samt investeraren Patrik Bloch.

Genom Företrädesemissionen har Zordix VD och grundare Matti Larsson erhållit totalt 5 000 000 teckningsrätter genom hans helägda bolag Allscope AB, vilka ger en företrädesrätt till teckning av 1 250 000 nya aktier av serie B till en total teckningslikvid om 15,0 MSEK. Samtliga teckningsrätter har vederlagsfritt överlåtits till ett antal investerare som genom anmälningssedlar åtagit sig att teckna aktier i Företrädesemissionen.

Bland investerarna finns Zordix styrelseordförande Malin Jonsson som åtagit sig att teckna för cirka 2,0 MSEK utöver sin pro rata andel, Zordix styrelseledamot Stefan Lampinen som infriar tidigare ingångna teckningsförbindelse genom övertagandet samt Zordix marknadschef Axel Danielsson. Vidare har ett antal externa investerare övertagit teckningsrätter och åtagit sig att teckna i Företrädesemissionen. Däribland Patrik Bloch med en teckning om 2,7 MSEK. Patrik Bloch har ett förflutet som bland annat CFO på Catena Media.

Samtliga investerare som har övertagit en större post teckningsrätter har ingått lock up-åtaganden innebärande att inte sälja aktierna som tecknas i Företrädesemissionen genom övertagande av teckningsrätter under en tolvmånadersperiod. Totalt omfattas 1 115 250 aktier av 1 250 000 av lock up-åtaganden, motsvarande 89,2 procent av samtliga aktier som kan tecknas genom de övertagna teckningsrätterna.

”Vi arbetar intensivt för att förverkliga vår vision för Zordix och det känns väldigt kul att kunna konstatera att allt fler får upp ögonen för oss. Genom dessa såväl nya som gamla aktieägare stärker vi vår aktieägarbas, vilket är en viktig komponent i vår tillväxtresa.”, säger Matti Larsson, VD Zordix.

Rådgivare

Augment Partners AB är finansiell rådgivare och Eversheds Sutherland Advokatbyrå AB är legal rådgivare till Zordix i samband med Företrädesemissionen. Aqurat Fondkommission AB agerar emissionsinstitut.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Matti Larsson, VD,
Telefon: +46 706 54 95 41
E-post: matti@zordix.com

Styrelsen för Zordix AB (publ) bedömer att informationen i detta pressmeddelande ej är av kurspåverkande karaktär men att det alltjämt är av betydande vikt att enhetligt via offentliggörandet kommunicera informationen till bolagets intressenter.

Om Zordix

Zordix är en multinationell spelutvecklare och förläggare med huvudkontor i Umeå, vars affärsidé är att utveckla och ge ut spel till konsol och PC på den globala marknaden. Zordix utvecklar och förlägger den populära racing-spelserien Moto Racing™. Spelserien inkluderar vattenskoterspelet Aqua Moto Racing Utopia och snöskoterspelet Snow Moto Racing Freedom. Andra spel som Zordix utvecklat är Valet Parking 1989, 1950s Lawn Mower Kids, Real Heroes Firefighter 3D, Snow Moto Racing 3D, Aqua Moto Racing 3D och Overpass. Zordix Racing utvecklar för närvarande ett nytt projekt med arbetsnamnet Thunder, Dimfrost Studio utvecklar Bramble: The Mountain King, Invictus Games arbetar på ett antal nya projekt varav racingdelen till nästa spel i serien Flåklypa Grand Prix är ett, medan Zordix Publishing förlägger spel utvecklade av mindre studior och hjälper dem lansera sina titlar globalt. www.zordix.com.  Augment Partners AB, info@augment.se,tel: +46 8-505 651 73 är Zordix Mentor.

Viktig information

ERBJUDANDET RIKTAR SIG INTE TILL PERSONER MED HEMVIST I USA, AUSTRALIEN, HONGKONG, JAPAN, KANADA, NYA ZEELAND, SCHWEIZ, SINGAPORE, SYDAFRIKA ELLER I NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR DELTAGANDE SKULLE KRÄVA PROSPEKT, REGISTRERING ELLER ANDRA ÅTGÄRDER ÄN DE SOM FÖLJER AV SVENSK RÄTT. DETTA PRESSMEDDELANDE FÅR FÖLJAKTLIGEN INTE OFFENTLIGGÖRAS, PUBLICERAS ELLER DISTRIBUERAS, VARE SIG DIREKT ELLER INDIREKT, I ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, HONGKONG, JAPAN, KANADA, SCHWEIZ, SINGAPORE, SYDAFRIKA ELLER I NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR SÅDAN ÅTGÄRD HELT ELLER DELVIS ÄR FÖREMÅL FÖR LEGALA RESTRIKTIONER. INFORMATIONEN I DETTA PRESSMEDDELANDE FÅR INTE HELLER VIDAREBEFORDRAS, REPRODUCERAS ELLER UPPVISAS PÅ SÄTT SOM STÅR I STRID MED SÅDANA RESTRIKTIONER. UNDERLÅTENHET ATT EFTERKOMMA DENNA ANVISNING KAN INNEBÄRA BROTT MOT AMERIKANSKA SECURITIES ACT FRÅN 1933 ELLER TILLÄMPLIGA LAGAR I ANDRA JURISDIKTIONER.

NEWSLETTER SIGN-UP

Get information on new releases and latest news in your inbox!

By filling in this form, you agree to receive information about the offers, news and events of MAXIMUM ENTERTAINMENT by e-mail or text messages. For more information please refer to our Privacy Policy.

LET'S GET SOCIAL!

Follow Us