Styrelsen för Zordix beslutar om en nyemission av aktier som delbetalning av tilläggsköpeskilling för förvärvet av Just For Games

Styrelsen för Zordix AB (publ) (”Zordix eller ”Bolaget”) har idag, i enlighet med det överlåtelseavtal som offentliggjordes genom pressmeddelande den 8 februari 2021, beslutat om en kvittningsemission om 2 381 716 aktier av serie B under förutsättning av bolagsstämmans efterföljande godkännande riktad till säljarna av Just For Games SAS (”Just For Games”). Kallelse till årsstämma offentliggörs genom separat pressmeddelande.

I enlighet med villkoren i avtalet avseende förvärvet av Just For Games som offentliggjordes genom pressmeddelande den 8 februari 2021 har säljarna av Just For Games rätt till en första tilläggsköpeskilling baserad på EBITDA-utfall för 2021. Tilläggsköpeskillingen har fastställts till cirka 47,3 MSEK och styrelsen för Zordix har beslutat en om kvittningsemission om 2 381 716 aktier av serie B under förutsättning av bolagsstämmans efterföljande godkännande riktad till säljarna av Just For Games. Skälet till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är att möjliggöra betalning av tilläggsköpeskillingen i enlighet med villkoren i överlåtelseavtalet avseende Just For Games. Teckningskursen har fastställts enligt de principer som följer av avtalet med säljarna av Just For Games och uppgår till 19,88 kronor, vilket motsvarar den volymvägda genomsnittskursen för Bolagets aktier under de senaste 20 handelsdagarna innan dagen för emissionsbeslutet och styrelsen bedömer att teckningskursen är marknadsmässig.

Aktierna utfärdade med anledning av utbetalning av tilläggsköpeskillingen enligt ovan kommer till 40 procent att vara föremål för lock-up i tolv 12 månader.

Efter registrering av nyemissionen kommer antalet utestående aktier i Bolaget att öka med 2 381 716, från 40 484 515 till 42 866 231 och aktiekapitalet kommer att öka med 238 171,60 kronor, från 4 048 451,50 kronor till 4 286 623,10 kronor.

Bolaget kommer att offentliggöra kallelsen till årsstämma genom separat pressmeddelande.

NEWSLETTER SIGN-UP

Get information on new releases and latest news in your inbox!

By filling in this form, you agree to receive information about the offers, news and events of MAXIMUM ENTERTAINMENT by e-mail or text messages. For more information please refer to our Privacy Policy.

LET'S GET SOCIAL!

Follow Us