KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I MAXIMUM ENTERTAINMENT AB

Aktieägarna i Maximum Entertainment AB, org.nr 556778-7691, med säte i Stockholm, (”Bolaget”), kallas härmed till extra bolagsstämma onsdagen den 25 oktober 2023 klockan 13:00 i Convendums lokaler, Kungsgatan 9, 111 43 Stockholm, Sverige. Inregistrering inleds klockan 12:30.

RÄTT ATT DELTA OCH ANMÄLAN

Aktieägare som önskar delta på den extra bolagsstämman ska

 • dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken tisdagen den 17 oktober 2023 och,
 • dels senast torsdagen den 19 oktober 2023 anmäla sig för deltagande på den extra bolagsstämman hos Bolaget per post till Kungsgatan 9, 111 43 Stockholm eller via e- post till ir@maximument.com. I anmälan bör uppges fullständigt namn, person- eller organisationsnummer, adress, telefonnummer dagtid samt, i förekommande fall, uppgift om ställföreträdare eller biträde (högst två) lämnas. Anmälan bör i förekommande fall åtföljas av fullmakter, registreringsbevis och andra behörighetshandlingar.

INFORMATION OM POSTRÖSTNING
Bolaget har, med stöd av § 10 i bolagsordningen, beslutat att aktieägarna ska kunna utöva sin rösträtt på förhand genom s.k. poströstning. För poströstning ska ett särskilt formulär användas. Poströstningsformuläret kommer finnas tillgängligt på Bolagets hemsida (www.maximument.com) senast tre veckor innan den extra bolagsstämman. Ifyllt formulär ska vara Bolaget tillhanda senast torsdagen den 19 oktober 2023. Ytterligare anvisningar och villkor framgår av poströstningsformuläret. Vänligen notera att rösträttsregistrering av aktier (för det fall aktierna är förvaltarregistrerade) och anmälan till den extra bolagsstämman måste ha skett även om aktieägaren önskar rösta via post eller med fullmakt.

FÖRVALTARREGISTRERADE AKTIER
Aktieägare som har låtit förvaltarregistrera sina aktier genom bank eller värdepappersinstitut måste låta registrera sina aktier i eget namn för att ha rätt att delta vid den extra bolagsstämman. Sådan registrering kan vara tillfällig (s.k. rösträttsregistrering) och begärs hos förvaltaren enligt förvaltarens rutiner. Rösträttsregistreringar som genomförts (registrerade hos Euroclear Sweden AB) senast torsdagen den 19 oktober 2023 beaktas vid framställningen av aktieboken.

OMBUD M.M.
Aktieägare som företräds genom ombud ska utfärda skriftlig, av aktieägaren undertecknad och daterad fullmakt för ombudet. Fullmaktens giltighetstid får vara högst fem år om det särskilt anges. Anges ingen giltighetstid gäller fullmakten högst ett år. Om fullmakten utfärdas av juridisk person ska kopia av registreringsbevis eller motsvarande för den juridiska personen bifogas. Fullmakten i original samt eventuellt registreringsbevis bör i god tid före den extra bolagsstämman insändas till Bolaget. Fullmaktsformuläret finns tillgängligt på Bolagets webbplats (www.maximument.com) senast tre veckor innan den extra bolagsstämman.

FÖRSLAG TILL DAGORDNING

 1. Stämmans öppnande
 2. Val av ordförande vid stämman
 3. Upprättande och godkännande av röstlängd
 4. Val av en eller två justeringsmän
 5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
 6. Godkännande av dagordningen
 7. Beslut om godkännande av styrelsens beslut om nyemission till säljarna av Dimfrost Studio
 8. Stämmans avslutande

FÖRSLAG TILL BESLUT

Punkt 2 – Val av ordförande vid stämman
Styrelsen föreslår att Stefan Lindeberg utses till ordförande på stämman.

Punkt 7 – Beslut om godkännande av styrelsens beslut om nyemission till säljarna av Dimfrost Studio
Styrelsen föreslår att den extra bolagsstämman beslutar att godkänna styrelsens beslut från den 26 september 2023 om en riktad nyemission av högst 110 508 B-aktier, innebärande en ökning av aktiekapitalet med högst 11 050,80 kronor. För beslutet ska i övrigt följande villkor gälla.

 1. Rätt att teckna de nya B-aktierna ska, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, endast tillkomma Ellinor Morén och Mikael Lindhe. Skälet till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är att uppfylla Bolagets förpliktelser i aktieöverlåtelseavtalet om förvärv av Dimfrost Studio AB.
 2. Teckning av B-aktier ska ske på teckningslista senast den 27 oktober 2023. Styrelsen ska dock äga rätt att förlänga teckningstiden.
 3. För samtliga B-aktier ska betalas 607 794 kronor, vilket således motsvarar en teckningskurs om 5,5 kronor per B-aktie. Teckningskursen motsvarar den volymvägda genomsnittskursen för Bolagets aktier på Nasdaq First North under den femton (15) handelsdagsperiod som föregår emissionsbeslutet. Betalning ska erläggas genom kvittning av fordran.
 4. De nya B-aktierna medför rätt till vinstutdelning första gången på den avstämningsdag för vinstutdelning som infaller närmast efter det att de nya B-aktierna registrerats hos Bolagsverket och införts i den av Euroclear Sweden AB:s förda aktieboken.
 5. Styrelsen, eller den person styrelsen utser, bemyndigas att vidta de mindre justeringar i detta beslut som kan visa sig nödvändiga i samband med registrering av den riktade nyemissionen.

Särskilda majoritetskrav
Beslut enligt punkt 7 kräver för dess giltighet att förslaget biträds av aktieägare representerande minst nio tiondelar (9/10) av såväl de vid stämman avgivna rösterna som de vid stämman företrädda aktierna.

ÖVRIGT

Aktieägares rätt att erhålla upplysningar
Aktieägarna erinras om sin rätt att, vid den extra bolagsstämman, erhålla upplysningar från styrelsen och verkställande direktören i enlighet med 7 kap. 32 § aktiebolagslagen. Aktieägare som vill skicka in frågor i förväg kan göra det per post till Maximum Entertainment AB, Kungsgatan 9, 111 43 Stockholm eller via e-post till ir@maximument.com.

Behandling av personuppgifter
För information om hur dina personuppgifter behandlas i samband med den extra bolagsstämman, vänligen se integritetspolicyn på Euroclear AB:s webbplats,
https://www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Privacy%20notice%20BOSS%20-%20final%20220324.pdf.

Handlingar
Relevanta handlingar kommer hållas tillgängliga på Bolagets kontor på Kungsgatan 9, 111 43 Stockholm samt på Bolagets hemsida, www.maximument.com, senast tre veckor före den extra bolagsstämman. Kopior av handlingarna sänds till aktieägare som begär det och uppger sin postadress.

Antal aktier och röster
Vid tidpunkten för utfärdandet av denna kallelse uppgår det totala antalet aktier i Bolaget till 51 110 152 fördelat på 2 000 000 aktier av serie A och 49 110 152 aktier av serie B. Antal röster i Bolaget uppgår till 69 110 152 fördelat på 20 000 000 röster för aktier av serie A och 49 110 152 röster för aktier av Serie B. Bolaget innehar inga egna aktier.

Stockholm i september 2023
Maximum Entertainment AB
Styrelsen

NEWSLETTER SIGN-UP

Get information on new releases and latest news in your inbox!

By filling in this form, you agree to receive information about the offers, news and events of MAXIMUM ENTERTAINMENT by e-mail or text messages. For more information please refer to our Privacy Policy.

LET'S GET SOCIAL!

Follow Us