Kallelse till årsstämma Zordix AB (publ)

Aktieägarna i Zordix AB (publ), org.nummer 556778-7691, kallas härmed till ordinarie årsstämma torsdagen den 2:e maj 2019 klockan 13.00 i P5 – Konferens, Storgatan 46 A,
903 26 Umeå. Registrering öppnar 12.00.

Anmälan till stämman

Rätt att delta och anmälan
Aktieägare som önskar delta i årsstämman ska vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken den 26 april 2019. Aktieägare som önskar deltaga på stämman kan anmäla till bolaget skriftligen på Zordix AB, Marmorvägen 95, 907 42 Umeå. Anmälan kan också göras via e-post till ir@zordix.com. I anmälan bör uppges fullständigt namn, person- eller organisationsnummer, aktieinnehav, adress, telefonnummer dagtid samt bör i förekommande fall, uppgift om ställföreträdare, eller biträde (högst två) lämnas. Anmälan bör i förekommande fall åtföljas av fullmakter, registreringsbevis och andra behörighetshandlingar.

Förvaltarregistrerade aktier
Aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade, genom bank eller annan förvaltare, måste, för att äga rätt att deltaga vid årsstämman tillfälligt inregistrera aktierna i eget namn hos Euroclear Sweden AB. Sådan omregistrering måste vara genomförd senast fredagen den 26 april 2019, vilket innebär att aktieägare som önskar sådan omregistrering måste underrätta förvaltaren om detta i god tid före nämnda datum.

Ombud m.m.
Om aktieägare ska företrädas av ombud måste ombudet ha med skriftlig, daterad och av aktieägaren undertecknad fullmakt till stämman. Fullmakten får inte vara äldre än ett år, såvida inte längre giltighetstid (dock längst fem år) har angivits i fullmakten. Om fullmakten utfärdats av juridisk person ska ombudet också ha med aktuellt registreringsbevis eller motsvarande behörighetshandling för den juridiska personen.

Ärenden på stämman

 1. Val av ordförande vid stämman.

 2. Upprättande och godkännande av röstlängd.

 3. Val av en eller två justeringsmän.

 4. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.

 5. Godkännande av dagordningen.

 6. Föredragning av framlagd årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse.

 7. Beslut om

  1. fastställande av resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen.

  2. dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen.

  3. ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktören.

 8. Fastställande av arvoden åt styrelsen och revisorerna.

 9. Val av styrelse samt revisorer

 10. Stämman avslutas

Punkt 8 – Fastställande av arvoden åt styrelsen och revisorerna.
Aktieägare representerande mer än hälften av rösterna i bolaget har meddelat att de avser att rösta för att arvoden till styrelsens ordförande utgår med 120 000 kr samt 60 000 kr till övriga utsedda styrelseledamöter som inte är anställda i Zordix. Inga andra ersättningar för kommittéarbete ska utgå. Arvode till revisorn föreslås utgå enligt godkänd räkning.

Punkt 9 – Val av styrelse samt revisorer.
Aktieägare representerande mer än hälften av rösterna i bolaget har meddelat att de avser att rösta för omval av de nuvarande styrelseledamöterna Matti Larsson och Ludvig Lindberg. Till styrelsens ordförande föreslås omval av Malin Jonsson. Till revisor föreslås omval av Öhrlings Pricewaterhouse Coopers AB, med Lars Ekman som huvudansvarig revisor intill årsstämman 2019.  

Handlingar

Årsredovisning, revisionsberättelse finns tillgänglig på www.zordix.com och sänds till aktieägare som begär det.

                                              
Umeå i april 2019

Styrelsen

För ytterligare information vänligen kontakta:

Matti Larsson, VD, matti.larsson@zordix.com, tel. +46 70 6549 541.

Om Zordix

Zordix utvecklar och förlägger den populära racing-spelserien Moto Racing™. Spelserien inkluderar vattenskoterspelet Aqua Moto Racing Utopia och snöskoterspelet Snow Moto Racing Freedom. Andra spel som Zordix utvecklat är Valet Parking 1989, 1950s Lawn Mower Kids, Real Heroes Firefighter 3D, Snow Moto Racing 3D, och Aqua Moto Racing 3D. Augment Partners AB, tel. +46 8 505 651 72, är Zordix Mentor.

www.zordix.com

NEWSLETTER SIGN-UP

Get information on new releases and latest news in your inbox!

By filling in this form, you agree to receive information about the offers, news and events of MAXIMUM ENTERTAINMENT by e-mail or text messages. For more information please refer to our Privacy Policy.

LET'S GET SOCIAL!

Follow Us