Styrelsen i Maximum Entertainment har beslutat om två riktade nyemissioner av aktier som tilläggsköpeskilling för förvärven av Maximum Games, MG Team och Merge Games

Styrelsen för Maximum Entertainment AB (publ) ("Maximum Entertainment" eller "Bolaget") har beslutat om två riktade nyemissioner av aktier som tilläggsköpeskilling hänförliga till de tidigare meddelade förvärven av Maximum Games, Inc (“Maximum Games”), MG Team, Inc. (“MG Team”) och Merge Games Ltd (“Merge Games”). Styrelsen har, villkorat av årsstämmans efterföljande godkännande, beslutat att emittera (i) 13 709 116 B-aktier, riktat till säljarna av Maximum Games och MG Team, motsvarande ett värde om cirka 36,8 miljoner kronor baserat på den volymvägda genomsnittskursen för Bolagets B-aktier under den tio (10) handelsdagsperiod som föregår dagen för styrelsens beslut om nyemission (2,6854 kronor per B-aktie), och (ii) 6 315 134 B-aktier, riktat till säljarna av Merge Games, motsvarande ett värde om cirka 15,6 miljoner kronor baserat på den volymvägda genomsnittskursen för Bolagets B-aktier under den tjugo (20) handelsdagsperiod som föregår dagen för styrelsens beslut om nyemission (2,4704 kronor per B-aktie). Den sammanlagda tilläggsköpeskillingen uppgår till cirka 113 miljoner kronor, varav cirka 52,4 miljoner kronor erläggs i aktier och cirka 60,6 miljoner kronor betalas kontant.

Kallelse till årsstämman kommer att offentliggöras genom ett separat pressmeddelande.

Tilläggsköpeskilling för förvärven av Maximum Games, MG Team och Merge Games
Som tidigare meddelats är säljarna av Maximum Games, MG Team och Merge Games berättigade till tilläggsköpeskilling enligt respektive aktieöverlåtelseavtal. Styrelsen för Maximum Entertainment har därför, villkorat av årsstämmans efterföljande godkännande, beslutat att emittera (i) 13 709 116 B-aktier, riktat till säljarna av Maximum Games och MG Team, motsvarande ett värde om cirka 36,8 miljoner kronor baserat på den volymvägda genomsnittskursen för Bolagets B-aktier under den tio (10) handelsdagsperiod som föregår dagen för styrelsens beslut om nyemission (2,6854 kronor per B-aktie), och (ii) 6 315 134 B-aktier, riktat till säljarna av Merge Games, motsvarande ett värde om cirka 15,6 miljoner kronor baserat på den volymvägda genomsnittskursen för Bolagets B-aktier under den tjugo (20) handelsdagsperiod som föregår dagen för styrelsens beslut om nyemission (2,4704 kronor per B-aktie). Skälet till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är att möjliggöra betalning av tilläggsköpeskilling i enlighet med villkoren i de respektive aktieöverlåtelseavtalen som ingåtts med säljarna av Maximum Games, MG Team och Merge Games.

Utspädning av aktier och aktiekapital
Förutsatt av årsstämmans godkännande, och efter registrering av båda nyemissionerna, kommer antalet utestående aktier i Bolaget att öka med 20 024 250 från 51 110 152 aktier till 71 134 402 aktier. Aktiekapitalet kommer att öka med 2 002 425,00 kronor från 5 111 015,20 kronor till 7 113 440,20 kronor.

NEWSLETTER SIGN-UP

Get information on new releases and latest news in your inbox!

By filling in this form, you agree to receive information about the offers, news and events of MAXIMUM ENTERTAINMENT by e-mail or text messages. For more information please refer to our Privacy Policy.

LET'S GET SOCIAL!

Follow Us