Stämmokommuniké från årsstämma i Zordix AB (publ)

Zordix AB (publ) har den 7 maj 2020 hållit årsstämma i Umeå. I samtliga föreslagna ärenden beslutade stämman i enlighet med framlagda förslag. I det följande redogörs för de viktigaste beslutens huvudsakliga innehåll.

· Årsstämman beslutade att fastställa av styrelsen framlagda resultat- och balansräkning för Zordix AB (publ).

· Stämman beslutade att balansera fritt eget kapital om 16 719 000 kr i ny räkning.

· Styrelsens ledamöter och bolagets verkställande direktör beviljades ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2019.

· Årsstämman beslutade att styrelsearvode för ledamot som inte är anställd i Zordix skall utgå med 80 000 kr och att 140 000 kr skall utgå till styrelsens ordförande.

· Det beslutades att arvode till revisorerna skall utgå enligt godkänd räkning.

· Årsstämman beslutade vidare att styrelsen skall bestå av fem (5) ordinarie ledamöter.

· Beslut fattades att omval sker av styrelseledamöterna Malin Jonsson, Ludvig Lindberg och Matti Larsson, nyval sker av Stefan Lampinen och David Wallsten och att Malin Jonsson väljs till ordförande.

· Stämman beslutade vidare i enlighet med förslag att PWC med Lars Ekman som huvudansvarig omväljs som revisor intill nästa årsstämma 2020.

· Stämman beslutade vidare i enlighet med förslag att bemyndiga styrelsen att vid ett eller flera tillfällen under tiden fram till nästa årsstämma besluta att emittera nya aktier, konvertibler och/eller teckningsoptioner, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt. Ökningen av aktiekapitalet, vilket inkluderar utgivande av, konvertering till eller nyteckning av aktier, får motsvara en utspädning av högst 20 procent av aktiekapitalet vid den tidpunkt bemyndigandet utnyttjas första gången för att emittera aktier, konvertibler och/eller teckningsoptioner. 

· Det beslutades att ändra bolagets bolagsordning genom tillägg till § 8 att bolagsstämma kan hållas antingen där bolaget har sitt säte eller i Stockholms kommun.

Samtliga av årsstämmans beslut fattades med samtliga närvarande aktieägares samtycke.

För ytterligare information vänligen kontakta: Matti Larsson, VD, matti@zordix.com, tel. +46 (0)70 654 9541

Om Zordix Zordix är en svensk spelutvecklare och förläggare med huvudkontor i Umeå, vars affärsidé är att utveckla och ge ut spel till konsol och PC på den globala marknaden. Zordix utvecklar och förlägger den populära racing-spelserien Moto Racing™. Spelserien inkluderar vattenskoterspelet Aqua Moto Racing Utopia och snöskoterspelet Snow Moto Racing Freedom. Andra spel som Zordix utvecklat är Valet Parking 1989, 1950s Lawn Mower Kids, Real Heroes Firefighter 3D, Snow Moto Racing 3D, Aqua Moto Racing 3D och Overpass. Zordix Racing utvecklar för närvarande ett nytt projekt med arbetsnamnet Thunder, Dimfrost Studio utvecklar Bramble: The Mountain King, Invictus Games har utvecklat ett 50-tal spel sedan tidigare och arbetar just nu på ett antal nya projekt, bland annat racingdelen till nästa Flåklypa Grand Prix. Zordix Publishing förlägger spel utvecklade av mindre studios och hjälper dem lansera sina titlar globalt. 

Augment Partners AB, e-post: info@augment.se, tel. +46 8 505 651 72, är Zordix mentor.

www.zordix.com
 

NEWSLETTER SIGN-UP

Get information on new releases and latest news in your inbox!

By filling in this form, you agree to receive information about the offers, news and events of MAXIMUM ENTERTAINMENT by e-mail or text messages. For more information please refer to our Privacy Policy.

LET'S GET SOCIAL!

Follow Us